TEST: Multimediálne prehrávače

ATV_PF_PhotoStream_PRINT kopie.jpg Mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če mô­že­me vo všeo­bec­nos­ti roz­de­liť na dve zá­klad­né ka­te­gó­rie. Na mo­de­ly, kto­ré umož­ňu­jú pri­po­je­nie kla­sic­ké­ho pev­né­ho dis­ku, a na zvy­šok, kto­rý tú­to vlas­tnosť ne­má. Zá­stup­co­via dru­hej me­no­va­nej ka­te­gó­rie si však ten­to, pre nie­ko­ho ur­či­te ne­dos­ta­tok nah­rá­dza­jú men­ší­mi roz­mer­mi te­la. Keď­že port USB je ok­rem niek­to­rých vý­ni­miek štan­dar­dnou vý­ba­vou, exter­né pev­né dis­ky sú ce­no­vo dos­tup­né a preh­rá­va­če mož­no pri­po­jiť aj do do­má­cej sie­te ale­bo inter­ne­tu, dô­le­ži­tosť inter­ných pev­ných dis­kov sa pos­tup­ne zni­žu­je. Mno­hí pou­ží­va­te­lia pre­to pre­fe­ru­jú men­šie mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če. Tech­nic­ké a ob­chod­né vlas­tnos­ti tes­to­va­ných mo­de­lov sme zhr­nu­li do ta­buľ­ky.

Preh­ľad tes­to­va­ných mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čov:
App­le TV
ASUS O!Play Mi­ni Plus
ICY BOX IB-MP3011Plus
Ari­va HDplayer 310 WiFi

prehravace tab.jpg
Tech­nic­ké a ob­chod­né pa­ra­met­re tes­to­va­ných preh­rá­va­čov

Ver­dikt PC RE­VUE

Z tes­to­va­ných mo­de­lov nás naj­viac os­lo­vil ASUS O!Play Mi­ni Plus, kto­rý kom­bi­nu­je kom­pak­tné roz­me­ry a bo­ha­té mož­nos­ti preh­rá­va­nia. Kto vy­ža­du­je pod­po­ru inter­né­ho pev­né­ho dis­ku, ten by si mal všim­núť mo­de­ly Ari­va aj ICY BOX, ide prak­tic­ky o to­tož­né preh­rá­va­če. Úpl­ne oso­bit­nú ka­te­gó­riu tvo­rí Ap­pleTV. Ten­to preh­rá­vač však za­uj­me pre­dov­šet­kým sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú do­ma aj iné pro­duk­ty App­le a do­ká­žu tak vy­užiť pl­ný po­ten­ciál toh­to za­ria­de­nia. Na­vy­še sa u nich pred­pok­la­dá, že bu­dú ochot­ní in­ves­to­vať do ná­ku­pu mul­ti­me­diál­nych dát na iTu­nes.

Zdroj: PCR 12/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter