Android 4.0 pod lupou / Za horúca

Strana 2/2

Zlep­še­nia pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií

browser-lg.jpg
Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač umož­ňu­je jed­no­du­ché pre­pí­na­nie me­dzi mo­bil­nou a des­kto­po­vou webo­vou strán­kou a ta­kis­to ulo­že­nie off-li­ne kó­pie

Goog­le ok­rem ope­rač­né­ho sys­té­mu zlep­šil aj niek­to­ré z pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. V prí­pa­de inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča nás po­te­ši­lo via­ce­ro no­vi­niek - spo­meň­me pod­po­ru až 16 ot­vo­re­ných okien, kto­ré sú zob­ra­ze­né s náh­ľa­dom a mož­no me­dzi ni­mi pre­pí­nať a za­tvá­rať ne­pot­reb­né ok­ná po­dob­ne ako v prí­pa­de ne­dáv­no spus­te­ných ap­li­ká­cií. Ďal­šia uži­toč­ná no­vin­ka je mož­nosť vy­žia­dať si zob­ra­ze­nie inter­ne­to­vej strán­ky v jej des­kto­po­vej ver­zii - mno­hé strán­ky sa vám zob­ra­zia vo for­má­te ur­če­nom pre mo­bil­né za­ria­de­nia, nie­ke­dy však pot­re­bu­je­te kla­sic­kú ver­ziu a tá­to fun­kcia vám pre­pí­na­nie vý­raz­ne uľah­ču­je. Chvá­li­me aj mož­nosť ulo­že­nia inter­ne­to­vej strán­ky v off-li­ne re­ži­me, aby ste k nej ma­li prís­tup aj bez inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Mi­mo­cho­dom, va­še zá­lož­ky sú auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­va­né so zá­lož­ka­mi v pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me, sa­moz­rej­me, po­kiaľ ste v oboch prí­pa­doch prih­lá­se­ní v rám­ci jed­né­ho úč­tu Goog­le. Ap­li­ká­cia Gmai­lu bo­la obo­ha­te­ná o no­vý spod­ný pa­nel, kto­rý ob­sa­hu­je prís­tup k dô­le­ži­tým fun­kciám. E-mai­ly sú ta­kis­to zob­ra­zo­va­né s náh­ľa­dom vo veľ­kos­ti dvoch riad­kov a me­dzi jed­not­li­vý­mi e-mai­la­mi sa mô­že­te veľ­mi rých­lo po­hy­bo­vať po­su­nom prs­ta dop­ra­va ale­bo do­ľa­va. Pod­po­ro­va­né je aj uži­toč­né vy­hľa­dá­va­nie v off-li­ne re­ži­me, pri­čom v zá­klad­nom nas­ta­ve­ní vy­hľa­dá­va­nie be­rie do úva­hy e-mai­ly, kto­ré nie sú star­šie ako 30 dní. Tú­to do­bu však mož­no zme­niť. Na zá­ver spo­meň­me ka­len­dár, kto­rý v An­droi­de 4.0 pod­po­ru­je aj prib­lí­že­nie a od­dia­le­nie zob­ra­ze­nia po­mo­cou dvoch pr­stov.

usage-all-lg-168x300.png
Ice Cream Sandwich pos­ky­tu­je de­tail­né šta­tis­ti­ky o dá­to­vej spot­re­be mo­bil­né­ho inter­ne­tu

Po­kiaľ má­te dá­to­vo ob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net, ur­či­te vás po­te­ší ďal­šia no­vin­ka ICS - v rám­ci nas­ta­ve­ní je k dis­po­zí­cii no­vá mož­nosť Spot­re­ba dát, kto­rá vám zob­ra­zí pod­rob­nú šta­tis­ti­ku pre­ne­se­ných dát za kon­krét­ny čas. Ap­li­ká­cia umož­ňu­je nas­ta­ve­nie va­ro­va­nia, prí­pad­ne aj auto­ma­tic­ké vy­pnu­tie mo­bil­né­ho inter­ne­tu po pre­ne­se­ní za­da­né­ho množ­stva dát. V rám­ci dos­tup­ných šta­tis­tík má­te k dis­po­zí­cii aj in­for­má­cie o množ­stve dát, kto­ré pre­nies­la kon­krét­na ap­li­ká­cia, pri­čom jej mô­že­te úpl­ne za­me­dziť prís­tup k mo­bil­né­mu inter­ne­tu po­čas be­hu na po­za­dí.

Fo­tím, fo­tíš, fo­tí­me

Dô­le­ži­tosť di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu si ok­rem App­lu uve­do­mu­je aj Goog­le a v no­vom An­droi­de nás v tom­to sme­re ča­ká via­ce­ro no­vi­niek. V pr­vom ra­de je to mož­nosť rých­le­ho prís­tu­pu k ap­li­ká­cii fo­toa­pa­rá­tu, ku kto­rej mô­že­te pria­mo pris­tu­po­vať aj zo za­mknu­té­ho te­le­fó­nu. V ICS sa vám pri po­hy­be pr­stom dop­ra­va te­le­fón od­om­kne, v prí­pa­de po­hy­bu prs­ta do­ľa­va sa spus­tí ap­li­ká­cia fo­toa­pa­rá­tu. S fo­toa­pa­rá­tom mô­že­te zoo­mo­vať, za­os­tro­vať na vy­zna­če­né mies­to a An­droid pod­po­ru­je aj auto­ma­tic­ké za­os­tre­nie na ľud­ské tvá­re. K dis­po­zí­cii je aj no­vý in­teg­ro­va­ný edi­tor na jed­no­du­chú úp­ra­vu fo­tog­ra­fií. Sa­moz­rej­má je mož­nosť rých­le­ho zdie­ľa­nia v rám­ci roz­diel­nych slu­žieb a so­ciál­nych sie­tí. Po­kiaľ má­te pri­ra­de­ný účet na Goog­le+, mô­že­te si nas­ta­viť, aby sa no­vé fo­tog­ra­fie nah­ra­li do váš­ho kon­ta. Za­ují­ma­vá je aj fun­kcia Pa­no­rá­ma a pod­po­ra nah­rá­va­nia vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p. Po­čas nah­rá­va­nia mô­že­te ľu­bo­voľ­ne prib­li­žo­vať ob­raz a aj fo­tiť mo­men­tky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

contact-connect-lg kopie.jpg
Up­ra­ve­ný di­zajn kon­tak­tov po­nú­ka lep­šie pre­po­je­nie so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi a do­mi­nan­tnú pro­fi­lo­vú fo­tog­ra­fiu

An­droid 4.0 ob­sa­hu­je up­ra­ve­né roz­hra­nie kon­tak­tov. Ap­li­ká­cia Peop­le kom­bi­nu­je in­teg­rá­ciu so­ciál­nych sie­tí a súhrn všet­kých dos­tup­ných kon­tak­tných úda­jov, kto­ré sú pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­va­né aj v prí­pa­de zme­ny na da­nej so­ciál­nej sie­ti. Kaž­dé­mu kon­tak­tu mô­že­te pri­ra­diť fo­tog­ra­fiu, prí­pad­ne je prev­za­tá po syn­chro­ni­zá­cii so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi a štvor­co­vé roz­de­le­nie kon­tak­tov v rám­ci po­lož­ky Ob­ľú­be­né mier­ne pri­po­mí­na dlaž­di­ce vo Win­dows Pho­ne. Ap­li­ká­cia Peop­le je in­teg­ro­va­ná v rám­ci ce­lé­ho sys­té­mu a k je­ho kon­tak­tným úda­jom mô­že­te rých­lo pris­tu­po­vať nap­rík­lad aj v rám­ci Gmai­lu.

Roz­poz­ná­va­nie tvá­re aj NFC

Na zá­ver sme si ne­cha­li tro­ji­cu veľ­mi za­ují­ma­vých no­vi­niek. ICS pod­po­ru­je fun­kciu Wi-Fi Di­rect, kto­rá umož­ňu­je auto­ma­tic­ké pri­po­je­nie ku kom­pa­ti­bil­né­mu za­ria­de­niu po­mo­cou sie­te Wi-Fi. Ča­som sa ob­ja­via ap­li­ká­cie tre­tích strán, kto­ré umož­ňu­jú tú­to fun­kciu vy­užiť napr. na strea­mo­va­nie mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov ale­bo na pre­po­je­nie za­ria­de­nia s tla­čiar­ňou. Štý­lo­vou no­vin­kou je mož­nosť od­omy­kať te­le­fón po­mo­cou roz­poz­ná­va­nia tvá­re. Tá­to fun­kcia však nep­ra­cu­je bez­chyb­ne a kla­sic­ký spô­sob od­omy­ka­nia rých­lym po­hy­bom prs­ta je za­tiaľ efek­tív­nej­ší.

face-unlock-lg kopie.jpg
Nech­ce­te, aby si ob­sah váš­ho te­le­fó­nu po­ze­ral niek­to iný? Uzam­kni­te si ho po­mo­cou roz­poz­ná­va­nia tvá­re...

Efek­tnosť a efek­tív­nosť kom­bi­nu­je pod­po­ra tech­no­ló­gie NFC, mi­ni­mál­ne v prí­pa­de mo­de­lu Sam­sung Ga­laxy Nexus. Fun­kcia An­droid Beam vy­uží­va NFC a umož­ňu­je rých­le a jed­no­du­ché zdie­ľa­nie ob­sa­hu. Sta­čí k se­be pril­ožiť dve za­ria­de­nia s či­pom NFC a jed­no­du­cho ťap­núť na ob­ra­zov­ku od­osie­la­te­ľa. Dru­hé za­ria­de­nie nás­led­ne prij­me od­kaz na člá­nok, vi­deo z YouTu­be, lin­ku na stiah­nu­tie ap­li­ká­cie v An­droid Mar­ke­te ale­bo iný ob­sah.

beam-lg.jpg
Tech­no­ló­gia NFC umož­ňu­je rých­le a jed­no­du­ché zdie­ľa­nie in­for­má­cií me­dzi za­ria­de­nia­mi s či­pom NFC

Sam­sung Ga­laxy Nexus a os­tat­ní

Pr­vým te­le­fó­nom, kto­rý ob­sa­hu­je Ice Cream Sandwich, je mo­del Sam­sung Ga­laxy Nexus. Je vy­ba­ve­ný 4,65-pal­co­vým dis­ple­jom HD Su­per AMO­LED Pen­Ti­le s roz­lí­še­ním 1280 × 720. Ga­laxy Nexus po­há­ňa dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor TI OMAP 4460 s frek­ven­ciou 1,2 GHz, ako gra­fic­ký čip je pou­ži­tý PowerVR SGX540. Te­le­fón má 1 GB RAM a 16 ale­bo 32 GB inter­nej pa­mä­te. Z os­tat­ných vlas­tnos­tí spo­meň­me 1,3 Mpix pred­ný a 5 Mpix za­dný di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát a pod­po­ru 4G, Wi-Fi štan­dar­dov a/b/g/n, Blue­tooth, GPS, ba­ro­me­ter a čip NFC.

galaxy_nexus kopie.jpg
Sam­sung Ga­laxy Nexus je pr­vý te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0


Bu­dú­ci rok by sa mal na tr­hu ob­ja­viť aj pr­vý in­te­li­gent­ný te­le­fón od In­te­lu. ICS by už mal ofi­ciál­ne pod­po­ro­vať pro­ce­so­ry x86a pr­vých te­le­fó­nov od In­te­lu by sme sa tak ma­li doč­kať v prie­be­hu pr­vej po­lo­vi­ce ro­ka 2012. Sa­moz­rej­me, ča­ká nás aj zá­pla­va ďal­ších no­vých te­le­fó­nov od roz­lič­ných vý­rob­cov.

Za­ria­de­nia s ak­tua­li­zá­ciou na Ice Cream Sandwich

Z dos­tup­ných vy­hlá­se­ní jed­not­li­vých vý­rob­cov sme prip­ra­vi­li su­már za­ria­de­ní, kto­ré by sa ma­li doč­kať ak­tua­li­zá­cie na ICS. Vý­sled­ný zoz­nam sa mô­že, sa­moz­rej­me, eš­te me­niť.

ASUS:

 • Tran­sfor­mer Pri­me
 • Eee Pad Tran­sfor­mer
 • Pad­fo­ne

HTC:

 • Re­zound
 • Vi­vid
 • Sen­sa­tion
 • EVO 3D
 • EVO De­sign 4G
 • Ama­ze 4G
 • Sen­sa­tion 4G

LG:

 • Op­ti­mus 2X

Mo­to­ro­la:

 • Droid RAZR (Mo­to­ro­la RAZR)
 • Droid Bio­nic
 • Xoom
 • Xoom 2, Xoom 2 Me­dia Edi­tion

Sam­sung:

 • Nexus S
 • Ga­laxy S II

So­ny Eric­sson:

 • Xpe­ria arc
 • Xpe­ria Play
 • Xpe­ria neo
 • Xpe­ria pro
 • Xpe­ria ray
 • Xpe­ria ac­ti­ve

Zdroj: PCR 12/2011


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter