Android 4.0 pod lupou / Za horúca

Strana 1/2

android 4.jpg V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sme pred­sta­vi­li naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu App­le iOS. Prak­tic­ky týž­deň po jej vy­da­ní sa k slo­vu dos­tal aj kon­ku­renč­ný An­droid, kto­rý pre­zen­to­val no­vin­ky a zlep­še­nia vo svo­jej ver­zii 4.0.

An­droid 4.0 pri­ná­ša via­ce­ro zlep­še­ní, kto­ré sa tý­ka­jú pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, di­zaj­nu a gra­fic­ké­ho spra­co­va­nia. Po­kiaľ ste sa ná­ho­dou nes­tret­li s tab­let­mi s Ho­ney­com­bom (An­droid 3.0), bu­de pre vás roz­hra­nie a spra­co­va­nie no­vé­ho An­droi­du prí­jem­ným prek­va­pe­ním. Di­zajn, mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a via­ce­ro ďal­ších drob­nos­tí - pou­ží­va­te­lia, kto­rí pre­chá­dza­jú z An­droi­du 2.X na 4.X, sa chví­ľu bu­dú orien­to­vať. Ma­ji­te­lia tab­le­tov s An­droi­dom 3.0 sa však bu­dú cí­tiť do­ma.

Keď sa po­zrie­me na An­droid 4.0 ako ce­lok, je zrej­mé, čo sa Goog­le sna­ží no­vou ver­ziou do­siah­nuť. Áno, sú tu no­vé fun­kcie a zdo­ko­na­le­nia, Ice Cream Sandwich (ICS) je však pr­vou ver­ziou An­droi­du, kto­rá je op­ti­ma­li­zo­va­ná tak pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, ako aj tab­le­ty. Ak­tuál­ny trh s an­droi­do­vý­mi za­ria­de­nia­mi de­lí­me do troch zá­klad­ných sku­pín: in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s An­droi­dom 2.X, tab­le­ty niž­šej trie­dy s up­ra­ve­ným An­droi­dom 2.X (v sku­toč­nos­ti ver­ziou ur­če­nou pre te­le­fó­ny, kto­rá je „roz­tiah­nu­tá" na väč­šiu ob­ra­zov­ku) a tab­le­ty stred­nej a vy­ššej trie­dy s An­droi­dom 3.X. Pri An­droi­de 4.0 pôj­de mi­ni­mál­ne z hľa­dis­ka op­ti­ma­li­zá­cie sys­té­mu na rôz­ne veľ­kos­ti dis­ple­ja o ma­lú evo­lú­ciu. Sa­mos­tat­nou ka­pi­to­lou však os­tá­va frag­men­tá­cia plat­for­my. Vý­vo­já­ri to ur­či­te ne­bu­dú mať jed­no­du­ché, ak sa bu­dú sna­žiť op­ti­ma­li­zo­vať svo­je ap­li­ká­cie pre star­šie i nov­šie ver­zie a rôz­ne dis­ple­je.

ice-cream-sandwich.jpg

Čo no­vé pri­ná­ša Ice Cream Sandwich?

Poz­ri­me sa na hlav­né no­vin­ky a zlep­še­nia no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu. Goog­le chce s ICS pos­kyt­núť pou­ží­va­te­ľom jed­no­duch­šie a in­tui­tív­nej­šie ov­lá­da­nie. Pre­to sa pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie doč­ka­lo via­ce­rých zmien a v prí­pa­de te­le­fó­nu Ga­laxy Nexus mô­že­te do­kon­ca za­bud­núť aj na kla­sic­ké tla­čid­lá na pred­nej stra­ne te­le­fó­nu. Tak­zva­né vir­tuál­ne tla­čid­lá sú in­teg­ro­va­né pria­mo do spod­nej čas­ti dis­ple­ja, auto­ma­tic­ky sa pris­pô­so­bu­jú zme­ne orien­tá­cie za­ria­de­nia, a po­kiaľ tla­čid­lo ur­či­tý čas ne­pou­ží­va­te, sa­mo sa scho­vá. Pri sle­do­va­ní vi­dea sú tla­čid­lá auto­ma­tic­ky skry­té a ob­raz vy­uží­va kom­plet­nú plo­chu ob­ra­zov­ky bez zby­toč­ných tla­či­diel nao­ko­lo.

Wid­ge­ty vša­de oko­lo nás

Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je hlav­ná ob­ra­zov­ka. Jej layout vy­chá­dza z di­zaj­nu pou­ži­té­ho v Ho­ney­com­be. Pou­ží­va­teľ si mô­že jed­not­li­vé hlav­né ob­ra­zov­ky pris­pô­so­biť pod­ľa pot­re­by, pri­čom k dis­po­zí­cii sú aj po­pu­lár­ne wid­ge­ty. Ich veľ­kosť mož­no me­niť v ho­ri­zon­tál­nom aj ver­ti­kál­nom sme­re. Ma­ji­te­lia tab­le­tov sa s tou­to fun­kciou stret­li už vo ver­zii 3.1, pre pou­ží­va­te­ľov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov však ide o no­vin­ku. Wid­ge­ty pred­sta­vu­jú vý­bor­né obo­ha­te­nie hlav­nej ob­ra­zov­ky, pre­to­že umož­ňu­jú prís­tup k zá­klad­ným in­for­má­ciám bez pot­re­by spus­te­nia sa­mos­tat­ných ap­li­ká­cií. Sa­moz­rej­me, zá­le­ží aj na ty­pe a spra­co­va­ní kon­krét­ne­ho wid­ge­tu. Wid­ge­ty však spot­re­bú­va­jú sys­té­mo­vé pros­tried­ky, tak­že za ur­či­tých pod­mie­nok mô­žu čias­toč­ne spo­ma­ľo­vať beh ce­lé­ho sys­té­mu. Mi­ni­mál­ne v prí­pa­de ver­zie 2.3 sme sa s tým­to prob­lé­mom po dl­hšom pou­ží­va­ní stret­li - dosť to však zá­vi­sí od ty­pu te­le­fó­nu. Vý­kon­nej­šie mo­de­ly ur­či­te zvlád­nu aj via­ce­ro wid­ge­tov, otáz­ne to bu­de v niž­šej trie­de. Pres­né har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky pre An­droid 4.0 ne­bo­li ozná­me­né a teo­re­tic­ky by tak kaž­dý exis­tu­jú­ci te­le­fón s An­droi­dom vo ver­zii 2.2 ale­bo 2.3 mal pod­po­ro­vať ak­tua­li­zá­ciu až na ver­ziu 4.0. V tom­to sme­re zá­le­ží na jed­not­li­vých vý­rob­coch, ako sa k otáz­ke pod­po­ry ak­tua­li­zá­cie pos­ta­via. Ob­ja­vi­li sa však neo­fi­ciál­ne in­for­má­cie, pod­ľa kto­rých by za­ria­de­nie pre ICS ma­lo mať mi­ni­mál­ne 256 MB RAM a sluš­ný gra­fic­ký čip, umož­ňu­jú­ci har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu vy­kres­ľo­va­nia 2D ob­jek­tov, čo mô­že spô­so­biť prob­lé­my pre ma­ji­te­ľov te­le­fó­nov s pro­ce­so­rom ARMv6.

calendar-widget-lg.jpg
Veľ­kosť wid­ge­tov si mô­že­te v ICS jed­no­du­cho pris­pô­so­biť

Vráť­me sa k wid­ge­tom. Po­te­ši­lo nás, že pod­po­ru­jú ro­lo­va­nie, a tak si v ma­lom wid­ge­to­vom ok­ne Gmai­lu mô­že­te veľ­mi jed­no­du­cho skon­tro­lo­vať nap­rík­lad do­ru­če­nú poš­tu. Wid­ge­ty ta­kis­to dos­ta­li vlas­tnú ob­ra­zov­ku v roz­hra­ní zoz­na­mu ap­li­ká­cií. Pre­pí­na­nie me­dzi zoz­na­mom ap­li­ká­cií a wid­ge­tov je jed­no­du­ché, rov­na­ko aj „vy­tiah­nu­tie" zvo­le­né­ho wid­ge­tu zo zoz­na­mu na hlav­nú ob­ra­zov­ku. Zme­na veľ­kos­ti, pre­sú­va­nie wid­ge­tov a ap­li­ká­cií ale­bo ich od­strá­ne­nie z hlav­nej ob­ra­zov­ky fun­gu­je po­dob­ne ako v prí­pa­de star­ších ver­zií. Po­dob­ne ako App­le iOS aj An­droid umož­ňu­je vy­tvá­rať zlož­ky s ap­li­ká­cia­mi - prin­cíp je to­tož­ný, sta­čí pre­tiah­nuť jed­nu ap­li­ká­ciu nad inú a auto­ma­tic­ky sa vy­tvo­rí zlož­ka. Ana­lo­gic­ky mož­no ap­li­ká­ciu vy­tiah­nuť zo zlož­ky. Po­te­ší, že ok­rem ap­li­ká­cií sa da­jú vy­tvá­rať aj zlož­ky s ob­ľú­be­ný­mi kon­tak­tmi na rých­ly prís­tup, pri­čom všet­ky zlož­ky mož­no umies­tniť do spod­nej čas­ti ob­ra­zov­ky - tá­to časť je v rám­ci všet­kých hlav­ných ob­ra­zo­viek to­tož­ná, vďa­ka čo­mu má­te vždy žia­da­né ap­li­ká­cie ale­bo kon­tak­ty po­ru­ke.

tasks-lg.jpg
Špe­ciál­ne tla­čid­lo vám zob­ra­zí pos­led­né spus­te­né ap­li­ká­cie, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že­te rých­lo pre­pí­nať

Ďal­šia no­vin­ka in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je pri­da­nie tla­čid­la, kto­ré zob­ra­zí zoz­nam ne­dáv­no pou­ži­tých ap­li­ká­cií. Tá­to fun­kcia sa už ob­ja­vi­la na tab­le­toch s ver­ziou 3.X. Zoz­nam ok­rem náz­vu zob­ra­zu­je aj po­mer­ne veľ­ký náh­ľad a v prí­pa­de pot­re­by sa tak pou­ží­va­teľ mô­že rých­lo pre­pí­nať me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi. Ne­že­la­né ap­li­ká­cie mô­že­te zo zoz­na­mu jed­no­du­cho od­strá­niť rých­lym po­su­nu­tím prs­ta dop­ra­va ale­bo do­ľa­va.

Fo­te­nie screen­sho­tov

Vy­ho­to­ve­nie screen­sho­tov je vlas­tnosť, kto­rá nám v An­droi­de dl­ho chý­ba­la, naj­mä pri zos­ta­vo­va­ní re­dak­čných vý­be­rov uži­toč­ných ap­li­ká­cií. ICS však pri­ná­ša uži­toč­nú kom­bi­ná­ciu tla­čid­la na vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia a stí­še­nie hla­si­tos­ti. Sú­bež­ným stla­če­ním tých­to dvoch tla­či­diel sa vám screen­shot ulo­ží do ga­lé­rie ob­ráz­kov.

lock-camera-lg.jpg
Aj pri za­mknu­tom te­le­fó­ne má­te rých­ly prís­tup k no­ti­fi­ká­ciám i k fo­toa­pa­rá­tu

Zdo­ko­na­le­nia sa doč­kal aj sys­tém no­ti­fi­ká­cií. Jed­not­li­vé upo­zor­ne­nia mož­no zo zoz­na­mu jed­no­du­cho od­strá­niť rých­lym po­su­nu­tím prs­ta dop­ra­va ale­bo do­ľa­va po­dob­ne ako v prí­pa­de zoz­na­mu ne­dáv­no spus­te­ných ap­li­ká­cií. Vý­vo­já­ri do cen­tra no­ti­fi­ká­cií in­teg­ro­va­li aj ov­lá­da­nie hu­dob­né­ho preh­rá­va­ča, vďa­ka čo­mu sa ne­mu­sí­te pre­pí­nať me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi, ale vý­ber pes­ni­čiek, prí­pad­ne po­zas­ta­ve­nie preh­rá­va­nia mô­že­te spra­vo­vať pria­mo cez no­ti­fi­kač­né cen­trum aj v rám­ci spus­te­nej ap­li­ká­cie. Po­te­ši­lo nás, že k no­ti­fi­ká­ciám mož­no rých­lo pris­tu­po­vať, aj po­kiaľ je te­le­fón uzam­knu­tý - z hlav­nej ob­ra­zov­ky si mô­že­te rých­lo ne­chať zob­ra­ziť zoz­nam upo­zor­ne­ní a pria­mo prejsť k žia­da­nej no­ti­fi­ká­cii aj bez to­ho, aby ste za­ria­de­nie pred­tým od­omk­li. ICS pri­ná­ša aj zlep­še­nú vir­tuál­nu klá­ves­ni­cu, kto­rá by ma­la lep­šie op­ra­vo­vať prí­pad­né chy­by pri pí­sa­ní. Prá­cu s textom uľah­ču­je aj mož­nosť jed­no­du­ché­ho pre­su­nu­tia ozna­če­nej čas­ti, čo je rých­lej­šia al­ter­na­tí­va k up­ra­vo­va­niu textu po­mo­cou prí­ka­zov Vy­strih­núť a Vlo­žiť.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter