Počítačové zostavy pod stromček / Vyberáme za vás

Strana 2/2

Gra­fic­ké kar­ty

Po­kiaľ chce­te na po­čí­ta­či hrať bez ne­ja­kých váž­nej­ších prob­lé­mov pok­ro­či­lé hry, tre­ba sa poob­ze­rať po sa­mos­tat­nej gra­fic­kej kar­te. Za­bud­ni­te však na kar­ty v roz­pä­tí 30 až 60 EUR. Ich vý­kon jed­no­du­cho nie je dos­ta­toč­ný a iba za ne zby­toč­ne vy­ho­dí­te pe­nia­ze. Úlo­hu ka­riet v tých­to ce­no­vých hla­di­nách dob­re za­sta­nú in­teg­ro­va­né rie­še­nia (v pro­ce­so­roch ale­bo v či­po­vej súp­ra­ve), kto­ré dnes bez prob­lé­mov zvlá­da­jú nap­rík­lad ak­ce­le­rá­ciu HD vi­dea a v prí­pa­de rie­še­nia od AMD aj star­šie hry. Pr­vou gra­fic­kou kar­tou na hry, nad kto­rou sa dá z hľa­dis­ka naj­niž­šej ce­ny triez­vo uva­žo­vať, je AMD Ra­deon 6670. Kar­tu s tým­to GPU mož­no kú­piť vo vy­ho­to­ve­ní od spo­loč­nos­ti Sap­phi­re ale­bo ASUS za 70 EUR, pri­čom v niž­šom nas­ta­ve­ní de­tai­lov sa dá po­mer­ne us­po­ko­ji­vo pou­žiť aj na ak­tuál­ne hry. V rov­na­kej ce­no­vej ka­te­gó­rii sa na­chá­dza aj kar­ta Ge­For­ce GT440, kto­rá však má pod­stat­ne niž­ší vý­kon. Ne­daj­te sa pre­to zlá­kať ob­ľú­be­ným tri­kom vý­rob­cov, kto­rí osá­dza­jú po­ma­lé kar­ty veľ­kým množ­stvom gra­fic­kej pa­mä­te. Žiaľ, aj dnes si stá­le veľ­ké množ­stvo ľu­dí mys­lí, že vý­kon kar­ty sa hod­no­tí prá­ve pod­ľa toh­to pa­ra­met­ra. To však von­kon­com nie je prav­da. Ove­ľa dô­le­ži­tej­ší je vý­kon gra­fic­ké­ho či­pu, te­da GPU. Veľ­kosť pa­mä­te je, sa­moz­rej­me, dô­le­ži­tá, no je to až pod­ruž­ný pa­ra­me­ter. Po­kiaľ vás hry pred­sa len za­ují­ma­jú tro­chu viac, je lep­šie sa s ce­nou gra­fic­kej kar­ty po­hy­bo­vať od 100 EUR vy­ššie. V „stov­ko­vej" ka­te­gó­rii je v sú­čas­nos­ti naj­lep­šia voľ­ba kar­ta AMD Ra­deon 6770, kto­rú mô­že­te vo vy­ho­to­ve­ní od Gi­ga­by­tu kú­piť za ce­nu 107 EUR. Jej vy­rov­na­ným kon­ku­ren­tom z hľa­dis­ka vý­ko­nu je NVI­DIA Ge­For­ce GTX550 Ti (prív­las­tok Ti je dô­le­ži­tý, kar­ty bez ne­ho sú me­nej vý­kon­né ver­zie), kto­rá je však o pár eur drah­šia. Ak pri­dá­te eš­te čo­si na­vy­še, za 125 EUR už zís­ka­te zas o nie­čo vý­kon­nej­ší AMD Ra­deon 6790 (MSI R6790-PM2D1GD5/OC). Pri gra­fic­kých kar­tách sa jed­no­du­cho kaž­dé euro sku­toč­ne po­čí­ta. Tá­to tro­ji­ca ka­riet je ideál­na pre príl­eži­tos­tných hrá­čov.

GV-R687OC.jpg
Gra­fic­ká kar­ta s či­pom AMD Ra­deon 6870 vo vy­ho­to­ve­ní od spo­loč­nos­ti Gi­ga­by­te

Po­kiaľ je pre vás hra­nie hier na po­čí­ta­či prio­ri­ta ale­bo as­poň je­den z hlav­ných dô­vo­dov, pre­čo PC vô­bec má­te, za­ují­ma­te sa už o kar­ty, kto­ré vám umož­nia hrať hry vo vy­so­kých de­tai­loch a veľ­kých roz­lí­še­niach. V dvo­ji­ci her­ných PC v na­šej tre­tej ka­te­gó­rii zos­táv sme vy­bra­li po­pu­lár­ne gra­fic­ké kar­ty AMD Ra­deon 6870 a NVI­DIA Ge­For­ce GTX560. Ide o vý­ko­no­vo vy­rov­na­ných kon­ku­ren­tov a je len na vás, kto­ré­mu dá­te pred­nosť. Kar­ty sú dos­tup­né od rôz­nych vý­rob­cov (ASUS, Sap­phi­re či Gainward) za ce­nu 165 EUR. V drah­šej zos­ta­ve od AMD sme už pou­ži­li AMD Ra­deon 6950 za 224 EUR. Ok­rem uve­de­né­ho mo­de­lu ASUS je za­ují­ma­vý aj mo­del od spo­loč­nos­ti Gi­ga­by­te (R695OC-1GD) s tro­mi ven­ti­lá­tor­mi. Za spo­me­nu­tie však roz­hod­ne sto­jí NVI­DIA Ge­For­ce 560 Ti, kto­rá je vý­ko­nom len o pár per­cent slab­šia, no dá sa zoh­nať aj o 15 EUR lac­nej­šie. Ide te­da o vý­hod­nú al­ter­na­tí­vu. Po­kiaľ plá­nu­je­te hrať na via­ce­rých full HD mo­ni­to­roch sú­čas­ne, vhod­ný mo­del je AMD Ra­deon 6970 za 315 EUR. V pos­led­nej zos­ta­ve sme da­li pred­nosť prá­ve tej­to kar­te vo vy­ho­to­ve­ní od Gi­ga­by­tu s tro­mi ven­ti­lá­tor­mi. V po­dob­nej ce­ne sa na­chá­dza aj kar­ta NVDIA Ge­For­ce GTX 570 (305 EUR), tá však Ra­deo­nu pl­no­hod­not­ne se­kun­du­je len v niž­ších roz­lí­še­niach. Pri pou­ži­tí vy­so­kých roz­lí­še­ní, ne­vyh­nut­ných na viac mo­ni­to­rov, ťa­há za krat­ší ko­niec, a pre­to je hor­šou voľ­bou. Kar­ty však ne­kon­čia na tých­to ce­no­vých hla­di­nách a v prí­pa­de zá­uj­mu mož­no pok­ra­čo­vať k NVI­DIA Ge­For­ce GTX580 za 410 EUR ale­bo až k naj­vý­kon­nej­šej gra­fic­kej kar­te sú­čas­nos­ti, kto­rou je s veľ­kým od­stu­pom dvoj­jad­ro­vá AMD Ra­deon 6990 v 4 GB vy­ho­to­ve­ní. Jej ce­na však už (v zá­vis­los­ti od dos­tup­nos­ti) sa po­hy­bu­je v hla­di­nách oko­lo 600 EUR.

Pev­né dis­ky, SSD a me­cha­ni­ky

Pri poh­ľa­de do cen­ní­kov pev­ných dis­kov sa chce v sú­čas­nos­ti zrej­me kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi pla­kať. Prí­rod­ná ka­tas­tro­fa, kto­rá za­siah­la Thaj­sko kon­com ok­tób­ra, ne­po­ľa­vu­je už nie­koľ­ko týž­dňov. Keď­že dis­kov je ne­dos­ta­tok a z hľa­dis­ka po­žia­da­viek tr­hu eš­te aj ne­ja­ký čas bu­de, ich ce­ny stú­pa­li ra­ke­to­vou rých­los­ťou až do neu­ve­ri­teľ­ných vý­šin. V sú­čas­nos­ti je si­tuácia ta­ká, že dis­ky kú­pi­te za dvoj- až troj­ná­so­bok ce­ny, za aké sa pre­dá­va­li eš­te v po­lo­vi­ci ok­tób­ra. Ten­to fakt, sa­moz­rej­me, ov­plyv­nil aj vý­ber dis­kov do na­šich zos­táv. V ta­buľ­kách si mô­že­te všim­núť, že sme vy­bra­li vo väč­ši­ne prí­pa­dov 7200-otáč­ko­vý disk SEA­GA­TE Barra­cu­da. Nie je to z dô­vo­du, že by sme ho zvlášť pre­fe­ro­va­li, ale pre­to, že v da­nom ča­se bol jed­no­du­cho naj­vý­hod­nej­ší. Keď­že sa však ce­na i dos­tup­nosť jed­not­li­vých mo­de­lov me­nia kaž­dý deň, je dob­ré pria­mo pri ku­po­va­ní si­tuáciu sle­do­vať. Po­zor­nosť ve­nuj­te naj­mä 500 GB dis­kom Wes­tern Di­gi­tal zo sé­rie Black a Sam­sung F3. Ak je niek­to­rý z nich za lep­šiu ce­nu, voľ­te ten. Niek­daj­šie priaz­ni­vé ce­ny oko­lo 40 EUR sú kaž­do­pád­ne preč. Ce­no­vým prob­lé­mom sa ne­vyh­ne­te ani zni­žo­va­ním ka­pa­ci­ty, pre­to­že väč­ši­na 160, 250, 320 a 500 GB dis­kov sto­jí dnes tak­mer rov­na­ko (100 EUR). Dis­ky, kto­ré sme pou­ži­li do kan­ce­lár­skych zos­táv, sí­ce bo­li o nie­čo lac­nej­šie, ale dop­re­du sa ne­dá po­ve­dať, či bu­de ich dos­tup­nosť za da­nú su­mu stá­le ak­tuál­na. V drah­ších zos­ta­vách sme pou­ži­li 1 TB (7200-otáč­ko­vé) mo­de­ly za 139 EUR. Vzhľa­dom na ich dvoj­ná­sob­nú ka­pa­ci­tu ne­vy­ze­rá ce­no­vé zvý­še­nie o 40 % v ko­neč­nom dôs­led­ku až tak ne­vý­hod­ne. Po­dob­ne je to aj v prí­pa­de 2 TB dis­kov s niž­ší­mi otáč­ka­mi, kto­ré sa ho­dia ako dá­to­vé úlo­žis­ká. Ich ce­na je v sú­čas­nos­ti 160 až 180 EUR. Op­ro­ti mi­nu­los­ti, keď stá­li 75 EUR, je to však, sa­moz­rej­me, po­riad­ny roz­diel. Žiaľ, si­tuácia sa len tak sko­ro nez­lep­ší. Množ­stvo dra­hých vý­rob­ných za­ria­de­ní je úpl­ne zni­če­ných a ne­priaz­ni­vá si­tuácia na po­li dis­kov bu­de pa­no­vať eš­te nie­koľ­ko ďal­ších me­sia­cov, pri­čom k pô­vod­né­mu sta­vu sa mož­no vrá­ti­me na jar ale­bo až v le­te bu­dú­ce­ho ro­ka.

OCZAgility3.jpg
Do vý­kon­ných zos­táv pat­rí aj disk SSD – v tom­to prí­pa­de ide o OCZ Agi­li­ty3 120GB za 158 EUR

V drah­ších zos­ta­vách je vhod­né po­čí­tať už s kva­lit­ným sys­té­mo­vým dis­kom SSD, kto­rý vý­kon po­čí­ta­ča pod­stat­ne zlep­ší. Pev­ným dis­kom sa však ne­vyh­ne­te, pre­to­že ka­pa­ci­ty SSD sú v ak­cep­to­va­teľ­ných ce­no­vých hla­di­nách pri­ma­lé na to, aby sa pou­ží­va­li sa­mos­tat­ne. Dopl­ni­li sme ich te­da o 5400-otáč­ko­vé pev­né dis­ky s ka­pa­ci­ta­mi 1 a 2 TB. V prí­pa­de AMD sme pou­ži­li disk OCZ Agi­li­ty 3 Se­ries 120GB s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­na/vý­kon (158 EUR). Mož­no ho, sa­moz­rej­me, pou­žiť aj v lac­nej­ších zos­ta­vách, pri­čom však dá­vaj­te pred­nosť plat­for­me AMD. Zos­ta­vy In­tel ma­jú s ra­di­čom San­dFor­ce SF-2200 (kto­rý je v dis­ku osa­de­ný) v sú­čas­nos­ti prob­lé­my, a pre­to je v ich prí­pa­de vhod­né siah­nuť po inom mo­de­li. Vhod­nou al­ter­na­tí­vou by mo­hol byť nap­rík­lad Cru­cial M4 128GB za 182 EUR s ra­di­čom Mar­vell. V naj­vyš­šej zos­ta­ve sme zvo­li­li disk SSD In­tel z mo­de­lo­vé­ho ra­du 510, za kto­rý už tre­ba za­pla­tiť 254 EUR. V prí­pa­de, že si žia­da­te väč­šiu ka­pa­ci­tu, za­ují­ma­vý je nap­rík­lad mo­del Cru­cial M4 256GB za 346 EUR.

zostava tab2.jpg

Z hľa­dis­ka op­tic­kých me­cha­ník sme zvo­li­li kla­si­ku v po­do­be DVD na­pa­ľo­va­čiek, pri­čom v ich prí­pa­de nie je o čom pre­mýš­ľať, pre­to­že sú v dneš­nej do­be nav­zá­jom prak­tic­ky ne­roz­poz­na­teľ­né. Daj­te si však po­zor, aby ste vždy kú­pi­li me­cha­ni­ku s roz­hra­ním SA­TA, pre­to­že na tr­hu sú eš­te aj ver­zie pre sta­ré PC s roz­hra­ním IDE/PA­TA. Vy­bra­li sme 22-rých­los­tné me­cha­ni­ky So­ny a LG za 18 EUR a pri drah­ších zos­ta­vách mo­de­ly od Sam­sun­gu a LG s pod­po­rou Lightscri­be, kto­ré sú drah­šie iba o dve eurá. Za ce­ny oko­lo 60 EUR už mô­že­te kú­piť DVD na­pa­ľo­vač­ky s pod­po­rou čí­ta­nia mé­dií Blu-ray, ale v prí­pa­de, že už do me­cha­ni­ky in­ves­tu­je­te ta­kú­to väč­šiu su­mu, je lep­šie rov­no kú­piť DVD/BR na­pa­ľo­vač­ku za ce­nu 80 EUR.

Zdro­je a skrin­ky

Pri vý­be­re po­čí­ta­ča sa nes­mie za­bud­núť na kva­lit­ný zdroj. Hlav­ne pri lac­nej­ších zos­ta­vách sa mno­ho pou­ží­va­te­ľov dá zlá­kať níz­ky­mi ce­na­mi a ku­pu­je lac­né, ale mi­mo­riad­ne nek­va­lit­né mo­de­ly od nie veľ­mi dô­ve­ry­hod­ne pô­so­bia­cich vý­rob­cov (čas­to nap­rík­lad ako sú­časť lac­nej skrin­ky). Ta­ké­to zdro­je však oby­čaj­ne po ro­ku pre­vádz­ky hu­čia ako vy­sá­vač a nie­len­že oh­ro­zu­jú svo­jou nes­ta­bi­li­tou os­tat­né kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča, ale v naj­hor­šom prí­pa­de aj vás. Me­dzi kva­lit­né a os­ved­če­né znač­ky pa­tria nap­rík­lad zdro­je Fortron, Cor­sair, Sea­so­nic, Ta­gan, Coo­ler­Mas­ter, Ther­mal­ta­ke či Ener­max, kto­ré od­po­rú­ča­me aj v na­šich zos­ta­vách.

Do naj­lac­nej­ších po­čí­ta­čov sme osa­di­li kla­sic­ký a bez­prob­lé­mo­vý 350 W zdroj Fortron v zá­klad­nom vy­ho­to­ve­ní. Ide o zdroj od ove­re­né­ho vý­rob­cu s cer­ti­fi­ká­tom 80+ (účin­nosť väč­šia ako 80 %), kto­rý je pri svo­jej ce­ne 28 EUR ideál­nou voľ­bou do lac­ných PC. Dvo­ji­ca pr­vých zos­táv v stred­nej ka­te­gó­rii by sa s ním tiež za­obiš­la, pre­to­že ich gra­fic­ké kar­ty nie sú veľ­ký­mi ener­ge­tic­ký­mi kon­zu­men­tmi, ale je lep­šie pre is­to­tu ne­ja­ké to euro prip­la­tiť. Za 34 EUR už kú­pi­te nap­rík­lad 400 W Fortron Hexa a aj Coo­ler­Mas­ter Eli­te RS400, kto­ré pred­sta­vu­jú pre tie­to po­čí­ta­če dob­rú a zá­ro­veň lac­nú voľ­bu. V dru­hej po­lo­vi­ci stred­nej ka­te­gó­rie zos­táv sme ce­nu zvý­ši­li o 11, res­pek­tí­ve 12 EUR, za tú­to su­mu sú dos­tup­né nap­rík­lad zdro­je 450 W An­tec Ba­siq VP450P a ENER­MAX NAXN ENP450AGT. Vhod­ná al­ter­na­tí­va k nim je nap­rík­lad 500 W zdroj COR­SAIR CX500 V2 za ce­nu 52 EUR. Do tre­tej ka­te­gó­rie zos­táv sme zvo­li­li na úvod zdro­je 550 W Ener­max NAXN a An­tec Ba­siq 550W za 60 a 62 EUR. O nie­čo drah­šou al­ter­na­tí­vou (o 10 EUR) je nap­rík­lad COR­SAIR GS600 600W ale­bo FORTRON BLACK POWER 650W, kto­ré mô­že­te rov­na­ko zvá­žiť. V zá­ve­reč­ných zos­ta­vách sme kva­li­tu eš­te zvý­ši­li na Fortron 600W AURUM s cer­ti­fi­ká­tom 80PLUS Gold (účin­nosť 87 až 90 %), za kto­rý za­pla­tí­te 90 EUR, a v prí­pa­de naj­drah­šej in­te­lov­skej zos­ta­vy na zdroj Ener­max PRO82+ II 625W za 118 EUR, kto­rý je vďa­ka svo­jej kva­li­te vý­bor­nou voľ­bou pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov.

Po­dob­ne ako v prí­pa­de zdro­ja mno­ho nes­kú­se­ných pou­ží­va­te­ľov pod­ce­ňu­je aj vý­ber skrin­ky. Roz­hod­ne nep­la­tí to, že vy­ššia ce­na pri­ná­ša len lep­ší di­zajn. Kva­lit­né skrin­ky sa vy­zna­ču­jú pev­nou a ro­bus­tnou konštruk­ciou, bo­ha­to di­men­zo­va­ným chla­de­ním, ma­naž­men­tom káb­lov, od­hluč­ne­ním či pra­cho­vý­mi filtra­mi. Vý­kon­ný a kva­lit­ný PC jed­no­du­cho pat­rí do kva­lit­nej skrin­ky. Pri naj­lac­nej­ších PC sa na kom­fort hľa­dí me­nej a hlav­né je, aby tak­po­ve­diac po­čí­tač dr­žal po­ko­pe. Vzhľa­dom na ce­nu sa te­da tre­ba zmie­riť s chatr­nou konštruk­ciou z ple­chov ten­kých ako pa­pier, kto­rú v naj­hor­ších prí­pa­doch pev­ný disk a DVD me­cha­ni­ka roz­vib­ru­jú do po­do­by sym­fo­nic­ké­ho or­ches­tra. V naj­niž­šej ce­no­vej ka­te­gó­rii sme te­da vo­li­li jed­no­du­ché skrin­ky AN­TLER Mic­ro TX363A a Euro­ca­se Mic­ro­Tower MC41. Ide o lac­né skrin­ky v ce­nách 23 a 24 EUR, kto­ré za­uj­mú as­poň svo­jím prí­jem­ným di­zaj­nom a ma­lý­mi roz­mer­mi. Pri tých­to zos­ta­vách, kde sa šet­rí kaž­dé euro, ide o kla­sic­kú voľ­bu. V stred­nej ka­te­gó­rii po­čí­ta­čov sme vy­bra­li skrin­ky Coo­ler­Mas­ter Eli­te vo ver­ziách 311 a 344U (37 a 42 EUR), kto­ré sú už pred­sa len o nie­čo kva­lit­nej­šie, pri­čom za­uj­mú aj pek­ným vzhľa­dom. To je však, sa­moz­rej­me, otáz­ka vku­su. V pos­led­nej ka­te­gó­rii na­ša voľ­ba pad­la na skrin­ku ZA­LMAN Z9 PLUS za 50 EUR a pri naj­drah­ších zos­ta­vách na tva­ro­vo lad­né a od­hluč­ne­né skrin­ky Coo­ler­Mas­ter Cen­tu­rion Si­len­cio a FRAC­TAL De­fi­ne R3, pri­čom dru­há me­no­va­ná je prip­ra­ve­ná aj na prí­pad­né osa­de­nie vod­né­ho chla­de­nia. No tie­to skrin­ky už va­šu pe­ňa­žen­ku od­ľah­čia o 85, res­pek­tí­ve 102 EUR.

Ope­rač­ný sys­tém a os­tat­ný sof­tvér

Tak­mer v kaž­dej zos­ta­ve sme pou­ži­li po­pu­lár­ny ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 7 v 64-bi­to­vej ver­zii. Vý­nim­kou sú iba dva naj­lac­nej­šie po­čí­ta­če, ur­če­né do kan­ce­lá­rie, kde sme zvo­li­li kon­zer­va­tív­nej­šiu 32-bi­to­vú ver­ziu. Star­šie ope­rač­né sys­té­my od Mic­ro­sof­tu do no­vých PC roz­hod­ne neod­po­rú­ča­me. V prí­pa­de pr­vých dvoch ka­te­gó­rií po­čí­ta­čov sme zvo­li­li zá­klad­nú ver­ziu Win­dows 7 Ho­me Pre­mium za 99 EUR, kto­rá pos­ta­čí kaž­dé­mu bež­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi. Ide o ver­ziu OEM, kto­rá je ur­če­ná pre je­den kon­krét­ny po­čí­tač. V prí­pa­de, že chce­te v bu­dúc­nos­ti sys­tém in­šta­lo­vať aj na ďal­ší no­vý po­čí­tač (s tým, že sys­tém na sta­rom PC pres­ta­ne­te pou­ží­vať), tre­ba kú­piť drah­šiu ška­tu­ľo­vú ver­ziu za 177 EUR. Ten­to ná­kup však zváž­te. O pár ro­kov už bu­de sys­tém me­nej ak­tuál­ny a s no­vým PC na­ko­niec mož­no opäť kú­pi­te mo­der­nej­ší ope­rač­ný sys­tém, čím sa pred­chá­dza­jú­ca in­ves­tí­cia sta­ne zby­toč­nou. V naj­vyš­šej ce­no­vej hla­di­ne na­šich zos­táv sme zvo­li­li Win­dows 7 vo ver­zii Pro­fes­sio­nal za 132 EUR. Ten ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom pri­dá­va niek­to­ré fun­kcie na­vy­še, nap­rík­lad vir­tua­li­zo­va­né Win­dows XP, Win­dows Server do­main a pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nie šif­ro­va­nia a prís­tu­po­vých práv. No ak ich ne­vyu­ži­je­te, je kú­pa vy­ššej ver­zie sys­té­mu zby­toč­ná. Al­ter­na­tí­vou k sys­té­mu Win­dows mô­že byť aj niek­to­rá z li­nuxových dis­tri­bú­cií, tak­že ak vás lá­ka tá­to ro­di­na ope­rač­ných sys­té­mov, mô­že­te si časť su­my ušet­riť.

Ďal­ší sof­tvér, kto­rý bu­de­te na svo­jom PC pou­ží­vať, je už na vás. Pre množ­stvo pou­ží­va­te­ľov je ne­vyh­nut­ným prís­lu­šen­stvom nap­rík­lad ba­lík kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií. Tu mô­že­me od­po­rú­čať vý­hod­nú ška­tu­ľo­vú edí­ciu Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010 pre do­mác­nos­ti a štu­den­tov (Word, Excel, Power­Point, One­No­te) za 120 EUR, kto­rú mô­že­te v rám­ci jed­nej do­mác­nos­ti nain­šta­lo­vať na 3 rôz­ne po­čí­ta­če. Al­ter­na­tí­vou ku ko­mer­čné­mu rie­še­niu je kan­ce­lár­sky ba­lík Ope­nOf­fi­ce.org, kto­rý je dos­tup­ný za­dar­mo. Veľ­mi dô­le­ži­té sof­tvé­ro­vé prís­lu­šen­stvo je anti­ví­rus, na kto­rý roz­hod­ne ne­za­bú­daj­te. Vhod­ný kan­di­dát je nap­rík­lad Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials, kto­rý mož­no stiah­nuť za­dar­mo na strán­ke Mic­ro­sof­tu, ale­bo zná­my čes­ký Avast. Ho­diť sa však mô­že aj in­ves­tí­cia do pok­ro­či­lých pla­te­ných bez­peč­nos­tných ba­lí­kov, ako sú nap­rík­lad ESET Inter­net Se­cu­ri­ty a Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty, kto­ré ok­rem anti­ví­ru­su ob­sa­hu­jú aj anti­spyware a fi­rewall.

zostava tab3.jpg

Mo­ni­to­ry, klá­ves­ni­ce, my­ši a rep­ro­duk­to­ry

Na zá­klad­né pe­ri­fé­rie po­čí­ta­čov má kaž­dý iné po­žia­dav­ky, pri­čom ide naj­mä o otáz­ku vlas­tných pre­fe­ren­cií, zvy­kov a prio­rít. Pri jed­not­li­vých sku­pi­nách po­čí­ta­čo­vých zos­táv však náj­de­te vždy nie­koľ­ko vhod­ných kan­di­dá­tov. Pri mo­ni­to­roch sa nez­drá­haj­te vy­brať veľ­kú ob­ra­zov­ku. Mo­ni­to­ry s full HD roz­lí­še­ním a uh­lo­prieč­kou 22 pal­cov sú dnes úpl­ne štan­dar­dné. Ne­ne­chaj­te sa zby­toč­ne zlá­kať men­ší­mi, aj keď ste na ne bo­li do­po­siaľ zvyk­nu­tí. Uvi­dí­te, že už nik­dy sa ne­bu­de chcieť k nim vrá­tiť. Po­hodl­né po­ze­ra­nie fil­mov a veľ­ký pra­cov­ný pries­tor na zob­ra­ze­nie okien a do­ku­men­tov je skrát­ka veľ­mi ná­vy­ko­vý.

Philips22.jpg
Pri prá­ci s PC si dop­raj­te po­ho­dlie as­poň 22-pal­co­vé­ho mo­ni­to­ra, ako je nap­rík­lad Phi­lips 227E3L­SU

Pri vý­be­re my­ší je dob­ré oh­ma­tať si vý­ro­bok v pre­daj­ni, či vám dob­re sad­ne do ru­ky, či nie je pre vás veľ­mi ťaž­ký ale­bo či ne­má pre vás nev­hod­né roz­me­ry. Daj­te si po­zor aj na to, aby ste ne­ku­po­va­li myš ur­če­nú hlav­ne pre no­te­boo­ky, kto­ré ma­jú zvy­čaj­ne krát­ke káb­li­ky a mu­se­li by ste ju v prí­pa­de kla­sic­ké­ho PC pri­pá­jať na predl­žo­vač­ku USB. Pri vý­be­re klá­ves­níc sle­duj­te, či vám roz­lo­že­nie klá­ve­sov vy­ho­vu­je (ma­lý či veľ­ký en­ter, umies­tne­nie sme­ro­vých ší­pok) a v ne­pos­led­nom ra­de aj to, či ne­má nap­rík­lad pred­tla­če­né čes­ké zna­ky na­mies­to slo­ven­ských. Bez­drô­to­vé ver­zie klá­ves­níc a my­ší ku­puj­te len v prí­pa­de, že plá­nu­je­te po­čí­tač ov­lá­dať z pos­te­le ale­bo vzdia­le­né­ho kres­la. Pri bež­nom po­lo­že­ní na sto­le je bez­drô­to­vé vy­ho­to­ve­nie po­mer­ne zby­toč­né a nut­nosť do­bí­ja­nia a vý­me­ny ba­té­rií vie byť ot­rav­ná. V prí­pa­de rep­ro­duk­to­rov voľ­te ce­no­vú hla­di­nu as­poň 20 až 30 EUR. Bu­dú hrať ne­po­rov­na­teľ­ne lep­šie ako tie naj­lac­nej­šie va­rian­ty. Po­kiaľ si chce­te do­priať po­riad­ny fil­mo­vý a her­ný zá­ži­tok, vý­hod­ným ná­ku­pom sú ur­či­te rep­ro­duk­to­ry sys­té­mu 5+1, kto­ré čas­to spros­tred­ku­jú nev­šed­ný zá­ži­tok.

RoccatKova.jpg
Vhod­ná hráč­ska myš je ROC­CAT Ko­va Plus Ga­ming

Pri vý­be­re no­vé­ho po­čí­ta­ča vám že­lá­me šťas­tnú ru­ku a ve­rí­me, že vám pri tom náš člá­nok bu­de ná­po­moc­ným sprie­vod­com. Zos­tá­va nám te­da už len vy­jad­riť že­la­nie, aby vám po­čí­tač spl­nil všet­ko, čo od ne­ho oča­ká­va­te.

Zdroj: PCR 12/2011


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter