Aplikácie na tímovú spoluprácu

hires.jpg História webových aplikácií na tímovú spoluprácu je rovnako dlhá ako história samotného internetu. V počiatkoch ľudia spolu zdieľali súbory cez FTP a publikovali informácie tak, že priamo písali súbory HTML a ručne ich publikovali na WWW serveroch. Ako internet prenikal z akademického a armádneho prostredia do komerčnej sféry, vznikali nové a jednoduchšie spôsoby, ako publikovať informácie. Už v roku 1995 bol vynájdený systém wiki. Ten umožňuje editovať stránky na webe každému, kto vie písať obyčajný text a pamätá si niekoľko jednoduchých formátovacích značiek. Dodnes je zdieľanie informácií a tímová spolupráca búrlivo rozvíjajúci sa odbor s neustálymi inováciami a veľkými venture investíciami.

Z historických dôvodov sa často na zdieľanie informácií a spoluprácu používajú systémy content management, pôvodne určené na programovanie a správu rozsiahlych webov. Časť z nich je voľne dostupná ako open source softvér s aktívnou komunitou vývojárov, ktorí vyvíjajú rozširujúce moduly a dokážu systém prispôsobiť na zákazku. Podľa dnešných meradiel je však väčšina týchto systémov pre bežného používateľa príliš zložitá a náročná na pochopenie. Ak nejaká firma nasadí taký systém so zámerom tímovej spolupráce, končí sa to zvyčajne tak, že informácie publikuje len hŕstka technicky najzdatnejších členov tímu a ostatní ľudia informácie len chodia čítať. Ak majú niečo publikovať, majú strach to urobiť. Buď informácie nezdieľajú vôbec, alebo musia požiadať niekoho skúsenejšieho o pomoc. Priama angažovanosť a spontánne zdieľanie tu úplne chýbajú.

Informácie, ktoré chcú používatelia zdieľať, nadobúdajú mnoho rôznorodých foriem: dokumenty, prezentácie a tabuľky z Microsoft Office, obyčajný formátovaný text, ktorý chceme vidieť priamo na stránke, obrázky a ich galérie, prehľad udalostí v kalendári alebo zoznam úloh. Mnoho dostupných systémov sa špecializuje na jeden typ informácie a prácu s ostatnými typmi buď nepodporuje vôbec, alebo tá silne zaostáva. Napríklad pre systémy wiki je typické, že excelujú v editácii a publikovaní textu, ale pridanie obrázka alebo niekoľkých excelovských dokumentov býva zdĺhavé a nepríjemné. Na druhej strane spektra existuje niekoľko aplikácií, ktoré majú prepracované zdieľanie súborov a prácu s iným typom informácie nepodporujú. Vytvoriť stránku so sprievodným vysvetľujúcim textom nemožno. Pri výbere systému na tímovú spoluprácu je preto dôležité zvážiť, ako kvalitne daný systém vie pracovať s rôznymi typmi informácií a či vás pri práci nebude obmedzovať.

Napriek tomu aj na obyčajnom zdieľaní súborov na webe sa dá postaviť životaschopný produkt s mnohými pokročilými vlastnosťami. Používateľom dnes zďaleka nestačí mať webovú stránku so zoznamom súborov, ktoré možno sťahovať a aktualizovať pomocou klasického uploadu a downloadu v prehliadačoch. S takýmto nástrojom by aj taká jednoduchá operácia, ako je otvorenie existujúceho súboru v editore a uloženie novej verzie späť na server, bola nesmierne zdĺhavá a náchylná na chyby. Moderné produkty poskytujú webové náhľady, kde si môžete dokumenty prezrieť bez toho, aby ste ich sťahovali, a bez toho, aby ste mali všade nainštalovaný natívny editor a prehliadač. Dokumenty možno často automaticky synchronizovať do adresára na lokálnom disku, prípadne si webové úložisko pripojiť ako sieťový disk pomocou protokolu WebDAV alebo SMB. Potom možno so vzdialenými súbormi pracovať rovnako ako s lokálnymi. Mnohé aplikácie dnes ponúkajú priamo vo svojom menu možnosť otvoriť dokument zo vzdialeného webového úložiska alebo nový dokument uložiť rovno na sieť. V moderných webových prehliadačoch podporujúcich HTML 5 možno takisto súbory presúvať pomocou drag and drop medzi prehliadačom a lokálnym diskom. Upload a download sa tak redukuje na jednoduché gesto myšou a jedno kliknutie. Štandardná je aj história verzií s možnosťou prezerať staré revízie, sledovať, čo, kto a kedy zmenil, a v prípade chýb sa vracať späť.

Neoddeliteľnú súčasť modernej tímovej spolupráce tvoria funkcie známe zo sociálnych sietí. Ak niekto publikuje novú stránku alebo nový súbor, môže poslať ostatným používateľom notifikáciu a členovia tímu môžu obsah komentovať. Spontánne sa tak rozbiehajú diskusie o práve spracúvanom projekte. Každý používateľ si môže vybrať, ktoré projekty a ktorých ľudí chce sledovať, a aktualizácie sa budú okamžite objavovať v jeho osobnom prehľade noviniek. Používatelia môžu mať v systéme osobné profily a publikovať pod svojím profilom informácie zaujímavé pre ostatných. To je neoceniteľné najmä pre firmy, ktoré majú viac oddelených pobočiek a v ktorých sa musí venovať značné manažérske úsilie tomu, aby ľudia z rôznych krajín a rôznych časových zón, ľudia, ktorí sa často osobne ani nepoznajú alebo sa stretávajú len zriedka, mohli bez problémov spolupracovať.

Často sa zabúda na to, že interné dokumenty sa nezdieľajú len medzi zamestnancami vnútri firmy, ale s nimi potrebujú pracovať aj externí ľudia. Skoro každá firma spolupracuje s externým právnikom, audítorom, účtovnou firmou, reklamnou agentúrou, s externým grafikom. Týmto pracovníkom chceme dať obmedzený a kontrolovaný prístup k našim interným dátam, neraz len na obmedzenú dobu. Musí byť ľahké poslať im e-mailovú pozvánku, aby sa mohli bez komplikácií do systému pripojiť a pracovať s informáciami, ktoré potrebujú. Nie každý systém taký spôsob práce podporuje. Môže byť ťažké prideliť externým používateľom prístup bez toho, aby to znamenalo značnú administratívnu alebo byrokratickú záťaž.

Posledná vec, bez ktorej sa dnes nemožno obísť, je prístup z mobilných zariadení - z inteligentných telefónov a tabletov. Tieto zariadenia vyžadujú používateľské rozhranie, ktoré je prispôsobené malej obrazovke a dotykovému ovládaniu. Používatelia sú zvyknutí na špičkový dizajn a príjemné a intuitívne ovládanie. Vybraný obsah môže byť synchronizovaný off-line, aby mohol používateľ pracovať s dátami aj v miestach, kde nie je internetové pripojenie, napríklad počas dlhej cesty lietadlom. Po pristátí sa potom očakáva, že sa vykonané zmeny pri najbližšej príležitosti uložia opäť na server.

Tímová spolupráca na webe nie je zďaleka uzavretá kapitola a dodávatelia sa neustále predháňajú s novinkami. Pri výbere systému sa preto sústreďte aj na to, ako rýchlo je jeho výrobca schopný inovovať a implementovať nové trendy. Produkty rýchlo zastarávajú. Každý rok sa objavujú nové metódy, ako spoluprácu a zdieľanie zásadne zlepšiť a zjednodušiť. Nie sú to v žiadnom prípade samoúčelné inovácie, ktoré by mali pochybný praktický prínos.

Jarda Snajdr 1.jpg Jaroslav Šnajdr
Autor je Product Development Manager produktu Kerio Workspace spoločnosti Kerio Technologies.

Zdroj: IW 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
Tentoraz budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. Budeme sa venovať štruktúram, poliam a tzv. kvalifikátorom, resp. špecifikátorom uloženia. čítať »
 
Ti­py a tri­ky s Ca­ché / 26. tip: Ob­jek­ty a con­curren­cy 2 – swiz­zling
Keď sa tento seriál pred niekoľkými rokmi začínal, jeho prvý diel bol venovaný zabezpečeniu izolácie inštancie objektov na exkluzívny prístup a opisu príslušných funkcií API. čítať »
 
Spring Fra­mework / 3. časť: IoC s po­mo­cou ano­tá­cií
V predošlej časti sme sa oboznámili s konceptom Inversion-of-Control, ktorý sa v Springu realizuje prostredníctvom Dependency Injection. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLI.
V tejto časti seriálu opíšeme spôsob, ktorým sme do našej aplikácie Engine v3.1 implementovali jednoduché zvukové efekty. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne: Návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia / 2. časť
Plynule nadviažeme na predchádzajúcu časť, v ktorej sme opísali hardvérovú a softvérovú konfiguráciu potrebnú na vývoj aplikácií pre rodinu zariadení Apple iPad, iPhone a iPad touch s operačným systémom iOS. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Ani­má­cie / 7. časť
V predchádzajúcej časti tohto seriálu sme ukázali, ako pracovať s jednoduchými efektmi v jQuery a oživiť pomocou nich vzhľad stránok. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili algoritmus protokolu NTP, povedali sme si niečo o zdrojoch času na internete a nakoniec sme si nainštalovali a nakonfigurovali službu NTP. čítať »
 
Tvor­ba for­mu­lá­rov na prá­cu s údaj­mi v pros­tre­dí Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010
Prostredie SharePoint 2010 poskytuje používateľom na správu údajov rozhranie údajového hárka alebo formulár z prostredia webového prehliadača. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter