Reportáž: Konferencia Manager Expo

Kon­fe­ren­cia Ma­na­ger Expo, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la 6. - 8. ok­tób­ra, sa pre všet­kých účas­tní­kov ma­la stať zla­tou ba­ňou no­vých ve­do­mos­tí a kon­tak­tov.

Hlav­ný­mi pi­lier­mi kon­fe­ren­cie bo­li dve mo­der­né té­my, kaž­dej bo­la vy­hra­de­ná sa­mos­tat­ná sá­la. Ti­me ma­na­ge­ment bol po­čas pr­vé­ho dňa kon­fe­ren­cie pred­me­tom wor­ksho­pov, na kto­ré sa da­lo oso­bit­ne prih­lá­siť a vied­li ich ta­ké osob­nos­ti, ako je napr. Petr Má­ra, prie­kop­ník me­tó­dy GTD v Čes­ku. GTD je me­tó­da pre ľu­dí pohl­te­ných prá­cou s ne­ko­neč­ným množ­stvom úloh a zod­po­ved­nos­ti. Po­nú­ka rie­še­nie pre ľu­dí, kto­rí ma­jú non­stop za­pl­ne­nú mai­lo­vú schrán­ku, na­bi­tý ka­len­dár a vo voľ­ných chví­ľach pre­mýš­ľa­jú, či pred­sa na nie­čo ne­za­bud­li. Jej autor Da­vid Allen ju opí­sal v kni­he Get­ting Things Do­ne (v čes­kom prek­la­de Mít vše ho­to­vo).

IMG_8318.jpg

Za­ují­ma­vú pre­zen­tá­ciu mal Mi­chal Tru­ban, kto­rý vy­svet­lil tech­ni­ku Scrum nie­len teo­re­tic­ky, ale aj prak­tic­ky pod­ľa to­ho, ako ju pou­ží­va vo svo­jej fir­me. Zá­ver dňa pat­ril pa­ne­lo­vej dis­ku­sii šies­tich mar­ke­té­rov a mo­de­rá­tor­skej úlo­hy sa veľ­mi dob­re zhos­til Mi­chal Pas­tier. Ro­zo­be­ra­lo sa nap­rík­lad to, či zod­po­ved­ný za ko­mu­ni­ká­ciu na so­ciál­nych mé­diách má byť inter­ný člo­vek z tí­mu fir­my ale­bo naj­atá agen­tú­ra. Mi­chal to zhr­nul naj­výs­tiž­nej­šie, keď po­ve­dal, že rek­lam­ná agen­tú­ra by ma­la vy­mýš­ľať ob­sah a for­mu pre­zen­tá­cie fir­my a člo­vek z fir­my ich cez so­ciál­ne mé­diá po­sú­vať zá­kaz­ní­kom. Prob­lém je to­tiž v tom, že kaž­dá fir­ma chce byť na Fa­ce­boo­ku, ale len má­lo z nich vie, ako to reál­ne vy­užiť.

Jan Sed­lák, re­dak­tor Mla­dej Fron­ty, pred­sta­vil ako mar­ke­tin­go­vý nás­troj Twit­ter, po ňom Mar­tin Has­sman za­se Foursquare. Bo­li to kva­lit­né pred­náš­ky veľ­kých in­fluen­ce­rov. V sá­le Ti­me Ma­na­ge­men­tu dok­tor To­máš Rek­tor ho­vo­ril o wor­ko­ho­liz­me. Všet­ci sme ma­li mož­nosť náj­sť sa v niek­to­rom z pia­tich ty­pov wor­ko­ho­li­ka (a niek­to­rí sa naš­li aj v troch na­raz).

Or­ga­ni­zá­to­ri pris­ľú­bi­li aj ďal­ší roč­ník, ve­rí­me, že sa to­to ús­peš­né po­du­ja­tie sta­ne na Slo­ven­sku pos­tup­ne tra­dí­ciou.

monicqa.jpg Mo­ni­ka Zbí­no­vá

Zdroj: IW 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
Tentoraz budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. Budeme sa venovať štruktúram, poliam a tzv. kvalifikátorom, resp. špecifikátorom uloženia. čítať »
 
Ti­py a tri­ky s Ca­ché / 26. tip: Ob­jek­ty a con­curren­cy 2 – swiz­zling
Keď sa tento seriál pred niekoľkými rokmi začínal, jeho prvý diel bol venovaný zabezpečeniu izolácie inštancie objektov na exkluzívny prístup a opisu príslušných funkcií API. čítať »
 
Spring Fra­mework / 3. časť: IoC s po­mo­cou ano­tá­cií
V predošlej časti sme sa oboznámili s konceptom Inversion-of-Control, ktorý sa v Springu realizuje prostredníctvom Dependency Injection. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLI.
V tejto časti seriálu opíšeme spôsob, ktorým sme do našej aplikácie Engine v3.1 implementovali jednoduché zvukové efekty. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne: Návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia / 2. časť
Plynule nadviažeme na predchádzajúcu časť, v ktorej sme opísali hardvérovú a softvérovú konfiguráciu potrebnú na vývoj aplikácií pre rodinu zariadení Apple iPad, iPhone a iPad touch s operačným systémom iOS. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Ani­má­cie / 7. časť
V predchádzajúcej časti tohto seriálu sme ukázali, ako pracovať s jednoduchými efektmi v jQuery a oživiť pomocou nich vzhľad stránok. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili algoritmus protokolu NTP, povedali sme si niečo o zdrojoch času na internete a nakoniec sme si nainštalovali a nakonfigurovali službu NTP. čítať »
 
Tvor­ba for­mu­lá­rov na prá­cu s údaj­mi v pros­tre­dí Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010
Prostredie SharePoint 2010 poskytuje používateľom na správu údajov rozhranie údajového hárka alebo formulár z prostredia webového prehliadača. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter