Osobnosti IT komunity: Heinz-Jürgen Happel

Foto Heinz.jpg Heinz-Jürgen Hap­pel
ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Kapsch s.r.o. a ria­di­teľ pre me­dzi­ná­rod­né ob­chod­né ope­rá­cie Kapsch Bu­si­nes­sCom AG.

Do spo­loč­nos­ti Kapsch Bu­si­nes­sCom AG vo Vied­ni nas­tú­pil na po­zí­ciu Inter­na­tio­nal Key Ac­count Ma­na­ger v ro­ku 2006. Pred nás­tu­pom do sek­to­ra ICT pô­so­bil od ro­ku 2001 ako Ma­na­ging Di­rec­tor v spo­loč­nos­ti MFT Mul­ti­fun­ktio­na­le Trai­nin­gsge­rä­te. Svo­je bo­ha­té skú­se­nos­ti z ob­las­ti mar­ke­tin­gu a mé­dií zís­kal po­čas 9-roč­nej praxe v BMG Ario­la v Ra­kús­ku a v Európ­skej ko­mi­sii. Heinz-Jürgen Hap­pel vy­štu­do­val Eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu vo Vied­ni v od­bo­re Bu­si­ness Ma­na­ge­ment, kde zís­kal ti­tul MBA.

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Bo­la to úpl­ná ná­ho­da. Pred­tým som pra­co­val v inom od­vet­ví, ale v ro­ku 2006 ma os­lo­vi­la spo­loč­nosť Kapsch, či by som im ne­po­mo­hol zvý­šiť pre­da­je a ria­diť me­dzi­ná­rod­né ak­ti­vi­ty v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Sek­tor IT pre mňa pred­sta­vu­je sku­toč­nú vý­zvu. IT biz­nis je veľ­mi ná­roč­ná ob­lasť. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať ako vy­uži­je­me príl­eži­tosť expan­do­vať so spo­loč­nos­ťou Kapsch do stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Ok­rem to­ho, že mám v sú­čas­nos­ti na zod­po­ved­nosť ob­chod­né ope­rá­cie v re­gió­ne CEE, mo­jou úlo­hou je aj roz­voj spo­loč­nos­ti tu na Slo­ven­sku. Z ďal­ších kra­jín by som spo­me­nul Poľ­sko, Čes­ko, Ma­ďar­sko, Ru­mun­sko. Skú­ma­me ďal­šie mož­nos­ti roz­ší­re­nia náš­ho pô­so­be­nia v nie­len v no­vých kra­ji­nách ale aj v rám­ci exis­tu­jú­cich pô­so­be­ní po­bo­čiek Kapsch.

V sú­čas­nos­ti za­stá­va­te v Kapsch dve po­zí­cie - ria­di­te­ľa pre me­dzi­ná­rod­né ob­chod­né ope­rá­cie pre CEE re­gión a ria­di­te­ľa pre Slo­ven­sko. Ako by ste opí­sa­li IT pros­tre­die na Slo­ven­sku a je­ho hlav­né čr­ty?

Áno, mo­men­tál­ne za­stá­vam dve po­zí­cie, z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka to však tak ne­bu­de. Me­dzi­ná­rod­ná po­zí­cia sa tý­ka Bu­si­nes­sCom AG Vie­deň a pre slo­ven­skú po­boč­ku pra­cu­jem ako ko­na­teľ. To­to je do­čas­né rie­še­nie a slo­ven­ský trh bu­de mať na sta­ros­ti Slo­vák. Si­tuácia na slo­ven­skom IT tr­hu je po­mer­ne zlo­ži­tá. Keď sa po­zrie­me na prog­nó­zy na rok 2012, všet­ko zá­vi­sí od sve­to­vej eko­no­mi­ky. Mys­lím si, že IT trh ako ce­lok má po­ten­ciál ras­tu viac ako 5 %. Stá­le za­ují­ma­vý seg­ment IT tr­hu je out­sour­cing, kde sa oča­ká­va až 14-per­cen­tné zvý­še­nie pra­vi­del­né­ho ob­je­mu.

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

V mi­nu­los­ti som päť ro­kov pra­co­val v nah­rá­va­com prie­mys­le, kde som mal blíz­ko k mé­diám. To­to je ob­lasť, na kto­rú by som sa ve­del za­me­rať. Som však adap­ta­bil­ný a v zá­sa­de mi vy­ho­vu­je aká­koľ­vek po­zí­cia, kto­rá je za­ují­ma­vá. Ur­či­te by som ne­rád mal mo­no­tón­ny typ prá­ce.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

IT ob­lasť pos­led­ných ro­kov nie je vý­zvou len pre ľu­dí, ale aj pre spo­loč­nos­ti. Svet IT sa me­ní a je neus­tá­le kom­plexnej­ší. Me­gat­ren­dy ur­ču­jú smer, kto­rým sa aj my ube­rá­me. Ide hlav­ne o cloud com­pu­ting a vir­tua­li­zá­ciu. Ďalej je to ko­la­bo­rá­cia/spo­lup­rá­ca pra­co­vís v rám­ci fi­riem prí­pad­ne aj via­ce­rých fi­riem me­dzi se­bou. V tej­to sú­vis­los­ti sa čas­to spo­mí­na mo­bi­li­ta a bez­peč­nosť. Me­dzi tren­dy pa­tria sa­moz­rej­me so­ciál­ne sie­te ako Fa­ce­book, Goog­le, Twit­ter. No­vá ge­ne­rá­cia vy­ža­du­je ko­mu­ni­ká­ciu tým­to spô­so­bom čo nám dá­va pria­mu ob­jed­náv­ku na ich in­teg­rá­ciu do bež­né­ho pra­cov­né­ho pro­ce­su a pros­tre­dia.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Pre­dov­šet­kým sú to špor­ty. Hrá­vam sú­ťaž­ne te­nis v se­niorskej li­ge, sem-tam si za­hrám ho­kej ale­bo fut­bal a ako správ­ny Ra­kú­šan ta­kis­to rád ly­žu­jem. Som aj váš­ni­vý ná­mor­ník a vzhľa­dom na mo­ju mi­nu­losť sa za­ují­mam o hud­bu, kul­tú­ru, ces­to­va­nie... Je to­ho po­mer­ne ve­ľa, žiaľ, mám na tie­to ak­ti­vi­ty veľ­mi má­lo ča­su.

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Ži­je­me v upo­náh­ľa­nom a rých­lo sa me­nia­com sve­te, kde mu­sí­me če­liť rôz­nym vý­zvam a prob­lé­mom sve­to­vej eko­no­mi­ky. Som op­tim­ista, a pre­to som pres­ved­če­ný, že ho­ci ne­raz nie sú vý­sled­ky po­zi­tív­ne, če­lí­me ná­roč­nos­ti sek­to­ra, špe­ci­fi­kám spo­loč­nos­ti a kul­tú­ry a mys­lí­me si, že ide­me tma­vým tu­ne­lom, vždy je na je­ho kon­ci svet­lo. Po­kiaľ bu­de­me to­to svet­lo hľa­dať spo­loč­ne v rám­ci sek­to­ra, bu­de­me ús­peš­ní.

Za IN­FOWARE sa zho­vá­ral Ro­man Kad­lec.

Zdroj: IW 12/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
Tentoraz budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. Budeme sa venovať štruktúram, poliam a tzv. kvalifikátorom, resp. špecifikátorom uloženia. čítať »
 
Ti­py a tri­ky s Ca­ché / 26. tip: Ob­jek­ty a con­curren­cy 2 – swiz­zling
Keď sa tento seriál pred niekoľkými rokmi začínal, jeho prvý diel bol venovaný zabezpečeniu izolácie inštancie objektov na exkluzívny prístup a opisu príslušných funkcií API. čítať »
 
Spring Fra­mework / 3. časť: IoC s po­mo­cou ano­tá­cií
V predošlej časti sme sa oboznámili s konceptom Inversion-of-Control, ktorý sa v Springu realizuje prostredníctvom Dependency Injection. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLI.
V tejto časti seriálu opíšeme spôsob, ktorým sme do našej aplikácie Engine v3.1 implementovali jednoduché zvukové efekty. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne: Návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia / 2. časť
Plynule nadviažeme na predchádzajúcu časť, v ktorej sme opísali hardvérovú a softvérovú konfiguráciu potrebnú na vývoj aplikácií pre rodinu zariadení Apple iPad, iPhone a iPad touch s operačným systémom iOS. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Ani­má­cie / 7. časť
V predchádzajúcej časti tohto seriálu sme ukázali, ako pracovať s jednoduchými efektmi v jQuery a oživiť pomocou nich vzhľad stránok. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili algoritmus protokolu NTP, povedali sme si niečo o zdrojoch času na internete a nakoniec sme si nainštalovali a nakonfigurovali službu NTP. čítať »
 
Tvor­ba for­mu­lá­rov na prá­cu s údaj­mi v pros­tre­dí Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010
Prostredie SharePoint 2010 poskytuje používateľom na správu údajov rozhranie údajového hárka alebo formulár z prostredia webového prehliadača. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter