PC REVUE pre školy

Ško­ly ma­jú mož­nosť od­obe­rať ma­ga­zín PC RE­VUE pre svo­jich uči­te­ľov a žia­kov za veľ­mi vý­hod­ných pod­mie­nok. Tu je nie­koľ­ko mož­nos­tí:

1. Re­mi­ten­da PC RE­VUE len za ce­nu poš­tov­né­ho

Ce­na 12 vý­tlač­kov je 7,80 EUR (12× 0,65 eura).
Tá­to po­nu­ka je ob­me­dze­ná iba na je­den kus pre ško­lu a ne­po­sie­la­jú sa ak­tuál­ne, ale re­mi­ten­do­vé vý­tlač­ky s cca 2-me­sač­ným ones­ko­re­ním. Po­kiaľ má­te zá­ujem o viac vý­tlač­kov ale­bo pre­fe­ru­je­te ak­tuál­ne vy­da­nia, po­nú­ka­me ško­lám nas­le­dov­né zľav­ne­né pred­plat­né.

2. Ak­tuál­ne vy­da­nia PCR za zľav­ne­nú ce­nu, ce­lo­roč­né pred­plat­né

PC RE­VUE: 25,00 EUR

3. Ak­tuál­ne vy­da­nia PCR pri väč­šom poč­te ob­jed­ná­vok sú eš­te niž­šie.

Pri ob­jed­na­ní viac ako 5 ks ce­lo­roč­né­ho pred­plat­né­ho vám pos­kyt­ne­me 10 % zľa­vu z cel­ko­vej su­my ob­jed­náv­ky (te­da pri 5x roč­nom pred­plat­nom až 12,50 eur). In­for­muj­te, pro­sím, žia­kov a štu­den­tov o tej­to mož­nos­ti. Ve­rí­me, že ich za­uj­me a ra­di ju vy­uži­jú.

Od­po­rú­ča­me PC RE­VUE do Va­šej po­zor­nos­ti pre­to­že mô­že pos­lú­žiť ako uži­toč­ný zdroj in­for­má­cií v rám­ci vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su. Po­kiaľ má­te zá­ujem vy­užiť tú­to po­nu­ku tak nás pro­sím kon­tak­tuj­te.

Ob­jed­náv­ky pre ško­ly vy­ba­vu­je: Mo­ni­ka Ur­ba­nec, pred­plat­ne@pcre­vue.sk, tel. 02 4342 0956


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­ta­lóg IT fi­riem
Katalóg obsahuje kontaktné informácie o spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Registrácia a publikovanie v katalógu je úplne bezplatné a môžete ho urobiť okamžite. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké pred­plat­né
Predplatením získate prístup k flash verziám oboch magazínov PC REVUE a INFOWARE, ktoré môžete po prihlásení prezerať na internete v chránenej zóne. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter