Vizuálne efekty / 6. časť / Tvorba interaktívneho webu s jQuery

Veľ­mi za­ují­ma­vá čr­ta jQuery je pod­po­ra efek­tov a ani­má­cií, kto­ré do­ká­žu strán­ku znač­ne za­trak­tív­niť. Efek­ty a ani­má­cie sú po­mer­ne úz­ko spä­té s uda­los­ťa­mi, keď­že väč­ši­nou sú spus­te­né ako reak­cia na ne­ja­kú pou­ží­va­teľ­skú ak­ti­vi­tu. Pre­to od­po­rú­čam na pri­po­me­nu­tie si uda­los­tné­ho mo­de­lu eš­te preš­tu­do­vať pred­chá­dza­jú­ce dva di­ely toh­to se­riá­lu.

Efek­ty CSS

Je­den z naj­jed­no­duch­ších spô­so­bov, ako na strán­ke pre­zen­to­vať vi­zuál­ny efekt, je vy­uži­tie efek­tov CSS. Fun­kcia css() umož­ňu­je dy­na­mic­ké nas­ta­ve­nie akej­koľ­vek vlas­tnos­ti CSS ľu­bo­voľ­né­ho ele­men­tu, nap­rík­lad zme­nu fon­tu a je­ho veľ­kos­ti, zme­nu for­má­to­va­nia a za­rov­na­nia, zme­ny fa­reb­ných schém a po­dob­ne. Tá­to fun­kcia má na nas­ta­vo­va­nie vlas­tnos­tí CSS tri tva­ry:

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ste­ve Jobs: Aké bo­lo ta­jom­stvo je­ho ús­pe­chu?
Aj keď CEO Applu Steve Jobs zomrel, jeho odkaz žije ďalej. Pozrime sa na niektoré z jeho stratégií, ktoré pomohli Applu v IT svete dostať medzi najvýznamnejšie firmy. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. čítať »
 
25 tip: Dy­na­mic­ké pa­ra­met­re tried / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Prv než sa pustím do témy, len krátke upozornenie. Podarilo sa mi do tohto seriálu zapojiť kolegu Havlíčka. Jeho premiérový tip ste si mohli prečítať ako v poradí dvadsiaty štvrtý. Teraz, keď sme na to d čítať »
 
Spring Fra­mework / 2. časť: In­ver­sion-of-Con­trol / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Publikácia J2EE Design and Development od Roda Johnsona, spomínaná v predošlej časti tohto seriálu, sa často odvoláva na pojem Inversion-of-Control (IoC). čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XL.
Drvivá väčšina herných (grafických) enginov ­obsahuje interný modul na prácu so zvukom ­(audiom). čítať »
 
In­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia: 1. časť / Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
Trendy v oblasti klientskych zariadení smerujú k čoraz vyššej mobilite, pričom jedno z najper­spektívnejších zariadení je tablet. čítať »
 
Vi­zuál­ne efek­ty / 6. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Veľmi zaujímavá črta jQuery je podpora efektov a animácií, ktoré dokážu stránku značne zatraktívniť. čítať »
 
No­vé vlas­tnos­ti DNS vo Win­dows Server 2008 R2 – Con­trol over DNS de­vo­lu­tion be­ha­vior a DNS Soc­ket Pool
V predchádzajúcich číslach Infoware sme opisovali dve nové možnosti služby DNS dostupné od Windows Server 2008 R2. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter