Mobilné platby, banking 2.0 a platobný cloud

google walets.jpg Mo­bil­né plat­by pot­re­bu­jú dô­ve­ry­hod­ný di­gi­tál­ny fra­mework a iden­ti­tu. Pla­tob­nou me­nou mo­bil­ných pla­tieb sú aj ku­pó­ny, ver­nos­tné bo­dy či to­ke­ny. ­Mo­bil­ným plat­bám však stá­le chý­ba uni­fi­ká­cia a har­mo­ni­zá­cia štan­dar­dov.

Pe­niaz­mi ale­bo pla­tob­nou me­nou mô­že byť ho­ci­čo, čo je dô­ve­ry­hod­né a dá sa s tým ob­cho­do­vať. Uveď­me prík­lad z vä­zen­ské­ho sys­té­mu USA, kde dr­žba do­lá­ra je za­ká­za­ná. Pre­to bo­li ci­ga­re­ty v ame­ric­kých väz­ni­ciach po de­sať­ro­čia hlav­nou vý­men­nou me­nou. Keď však v ro­ku 2004 štát za­ká­zal väz­ňom dr­ža­nie ci­ga­riet, tí si hľa­da­li no­vú for­mu pla­tob­nej me­ny. Sta­li sa ňou kar­tó­ny s mak­re­lou, le­bo pro­teín tej­to ry­by po­má­ha ­väz­ňom pri bu­do­va­ní sva­lo­vej hmo­ty.

Rov­na­ko tak pla­tob­nou me­nou mo­bil­ných pla­tieb ne­mu­sia byť len do­lá­re či eurá, ale aj al­ter­na­tív­ne me­ny, ako sú ku­pó­ny, ver­nos­tné bo­dy či to­ke­ny. Čos­ko­ro hos­tia v reš­tau­rá­cii za­pla­tia účet za ve­če­ru al­ter­na­tív­ny­mi pe­niaz­mi.

Pre­nos­ný účet

Pri pre­nos­ných úč­toch ide o ana­ló­giu re­gu­lač­ných inter­ven­cií pri pre­no­se mo­bil­né­ho čís­la me­dzi mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi. V EÚ sa do ro­ku 2014 ne­dá oča­ká­vať pok­rok pri za­vá­dza­ní pa­neu­róp­ske­ho pre­nos­né­ho ban­ko­vé­ho úč­tu. V euro­zó­ne za­tiaľ neexis­tu­je hráč, kto­rý by skom­bi­no­val roz­lič­né pla­tob­né mo­bil­né sys­té­my a vzťa­hy a vy­tvo­ril šká­lu slu­žieb, kto­ré by bo­li jed­nak flexibil­né, jed­nak by za­uto­ma­ti­zo­va­li rôz­ne va­ria­bi­li­ty pla­tieb. Návrh pre­ná­ša­teľ­nos­ti úč­tu by pot­re­bo­val no­vú da­ta­bá­zu ku kaž­dé­mu čís­lu úč­tu, kto­rá vy­ge­ne­ru­je no­vý kód a ten by sa ne­me­nil, ani keď zá­kaz­ník zme­ní ban­ku.

Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka Goog­le

V po­lo­vi­ci sep­tem­bra Goog­le oh­lá­sil no­vú služ­bu mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky. Pro­jekt vzni­kol vďa­ka koo­pe­rač­ným do­ho­dám fi­riem Vi­re­fo­ne, Ci­ti Bank a First Da­ta s glo­bál­ny­mi kar­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi Vi­sa, Mas­ter Card a Ame­ri­can Express. Prá­ve kar­to­vé tech­no­ló­gie Vi­sa dá­va­jú pe­ňa­žen­ke Goog­le no­vé mož­nos­ti. Zá­kaz­ní­ci mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky pou­ží­va­jú An­droid Nexus S od fir­my Sprint.

Ví­zie Pay­pa­lu

Pay­pal má viac ako 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov a hľa­dá no­vé ino­va­tív­ne plat­for­my, kto­ré by ho od­lí­ši­li od glo­bál­nych kar­to­vých kon­ku­ren­tov Vi­sa a Mas­ter Card. Pre­zi­dent Pay­pa­lu Scott Thom­pson ne­dáv­no pred­sta­vil ví­ziu Pay­pa­lu Fu­tu­re of Shop­ping, kto­rá pre­zen­tu­je pred­sta­vy Pay­pa­lu o pe­nia­zoch a o tom, ako uro­biť pre ob­chod­ní­kov a kon­zu­men­tov svet lep­ším, ako vy­užiť pri­po­je­nie z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia kde­koľ­vek na sve­te a na aký­koľ­vek druh plat­by. Klien­ti Pay­pa­lu vy­uži­jú svo­je te­le­fón­ne čís­lo a dos­ta­nú kar­tu a PIN kód. Kar­ta Pay­pa­lu sa ne­via­že na kon­krét­nu ban­ku či kar­to­vú spo­loč­nosť. Rov­na­ko ne­má na svo­jej pred­nej čas­ti čís­lo ban­ko­vé­ho úč­tu.

e-plat­by v Škan­di­ná­vii

Nór­sky e-ban­king pok­ro­čil s vir­tua­li­zá­ciou. Nó­ri si mô­žu ot­vo­riť účet bez to­ho, aby voš­li do ka­men­nej po­boč­ky ban­ky, pou­ži­jú na to svo­je di­gi­tál­ne ID. V Dán­sku po­čet pou­ží­va­te­ľov e-ban­kin­gu vzrás­tol o 27 %, nao­pak, kle­sol kon­takt na call cen­trá až o 14 %. V Dán­sku roč­ne za­tvo­ria jed­nu z 10 po­bo­čiek bánk a na Is­lan­de do­kon­ca 3 z 10 po­bo­čiek bánk. V Dán­sku v pla­tob­nom sty­ku cez mo­bil­né te­le­fó­ny pre­chá­dza­jú 4 % pe­ňaž­ných tran­sak­cií. Nap­rík­lad naj­väč­ší ban­ko­vý dom Dan­ske Bank re­gis­tru­je 15 mi­lió­nov úč­tov klien­tov, z to­ho 150-ti­síc pla­tieb me­sač­ne sa us­ku­toč­ní cez mo­bil­né te­le­fó­ny. Ban­ka ro­bí 10 mi­lió­nov tran­sak­cií den­ne, čo je 3,2 mld. pla­tob­ných tran­sak­cií roč­ne. Dan­ske Bank pre­sa­dzu­je prin­cíp je­di­nej plat­for­my, bez oh­ľa­du na kra­ji­nu všet­ky ope­rá­cie vy­uží­va­jú rov­na­ký sys­tém. Roz­po­čet na IT v Dan­ske Bank je 800 mil. do­lá­rov roč­ne.

IT vý­vo­já­ri bánk

Veľ­ké ban­ky za­mes­tná­va­jú ove­ľa viac vý­vo­já­rov ako po­rov­na­teľ­né IT fir­my. Naj­väč­šia brit­ská ban­ka HSBC mi­nie zo svoj­ho roz­poč­tu až 7,5 % na IT, čo sú asi 4 mi­liar­dy USD roč­ne. Ban­ka má 312-ti­síc za­mes­tnan­cov v 82 kra­ji­nách a asi 23-ti­síc IT pra­cov­ní­kov, z nich je asi 13-ti­síc vý­vo­já­rov. Na po­rov­na­nie, vo fir­me Mic­ro­soft pro­dukt Win­dows 7 vy­ví­ja­lo 1000 vý­vo­já­rov. HSBC ako glo­bál­na ban­ka ne­má jed­nu spo­loč­nú plat­for­mu, ale rep­li­ku zdvo­je­ných sys­té­mov s lo­kál­nou pod­po­rou, čo je jed­no­duch­šie spra­vo­vať a kon­tro­lo­vať.

Pla­tob­ný cloud

Ban­ky mu­sia pres­ta­vať svoj ob­chod­ný mo­del a zme­niť sú­čas­nú fun­kcio­na­li­tu. Ma­jú veľ­ké mož­nos­ti na to, aby pod­chy­ti­li dá­ta zá­kaz­ní­kov. Ban­ky chá­pu, že mu­sia zme­niť štruk­tú­ru svo­jej IT ar­chi­tek­tú­ry. Pod­ľa vý­sku­mov agen­tú­ry Mc. Kin­sey ban­ka s 1000 za­mes­tnan­ca­mi vlas­tní prie­mer­ne 2000 TB dát. To je 10× viac ako kniž­ni­ca Kon­gre­su, naj­väč­šia kniž­ni­ca v USA.

Krí­za ve­die k to­mu, aby čo­raz viac bánk sle­do­va­lo uni­ver­zál­ny ban­ko­vý mo­del. Ban­ky ro­ky ra­dy roz­prá­va­jú o ri­zi­ko­vom ma­naž­men­te a o frau­de. Tvr­dia, že cloud je ne­bez­peč­ný. Niek­to­ré ban­ky za­sa ho­vo­ria, že chcú cloud pre väč­šiu bez­peč­nosť svo­jich kľú­čo­vých sys­té­mov. Ale to po­tom ne­dá­va zmy­sel, keď sú ban­ky ta­ké kri­tic­ké pri ria­de­ní veľ­ké­ho ob­je­mu dát. Ban­ky sa me­nia z pla­tob­ných cen­tier (hubs) na pla­tob­né clou­dy. Roz­ho­do­vať o pot­re­bách ban­kin­gu 2.0 bu­dú pou­ží­va­te­lia, a nie ban­ky.

Hoschek-konzultant.jpg Ing. Mi­los­lav Hos­chek, PhD.
Autor pra­cu­je ako ne­zá­vis­lý kon­zul­tant.

Zdroj: IW 11/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ste­ve Jobs: Aké bo­lo ta­jom­stvo je­ho ús­pe­chu?
Aj keď CEO Applu Steve Jobs zomrel, jeho odkaz žije ďalej. Pozrime sa na niektoré z jeho stratégií, ktoré pomohli Applu v IT svete dostať medzi najvýznamnejšie firmy. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. čítať »
 
25 tip: Dy­na­mic­ké pa­ra­met­re tried / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Prv než sa pustím do témy, len krátke upozornenie. Podarilo sa mi do tohto seriálu zapojiť kolegu Havlíčka. Jeho premiérový tip ste si mohli prečítať ako v poradí dvadsiaty štvrtý. Teraz, keď sme na to d čítať »
 
Spring Fra­mework / 2. časť: In­ver­sion-of-Con­trol / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Publikácia J2EE Design and Development od Roda Johnsona, spomínaná v predošlej časti tohto seriálu, sa často odvoláva na pojem Inversion-of-Control (IoC). čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XL.
Drvivá väčšina herných (grafických) enginov ­obsahuje interný modul na prácu so zvukom ­(audiom). čítať »
 
In­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia: 1. časť / Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
Trendy v oblasti klientskych zariadení smerujú k čoraz vyššej mobilite, pričom jedno z najper­spektívnejších zariadení je tablet. čítať »
 
Vi­zuál­ne efek­ty / 6. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Veľmi zaujímavá črta jQuery je podpora efektov a animácií, ktoré dokážu stránku značne zatraktívniť. čítať »
 
No­vé vlas­tnos­ti DNS vo Win­dows Server 2008 R2 – Con­trol over DNS de­vo­lu­tion be­ha­vior a DNS Soc­ket Pool
V predchádzajúcich číslach Infoware sme opisovali dve nové možnosti služby DNS dostupné od Windows Server 2008 R2. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter