Osobnosti IT komunity / Fero Volár

Twit­ter: @alian (1042 followers)

Na svo­jom blo­gu http://alian.in­fo sa sám cha­rak­te­ri­zu­je tak­to: Sys­té­mo­vý ad­mi­nis­trá­tor so za­me­ra­ním na Li­nux: sprá­va server­ov, op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu, skrip­to­va­nie, se­cu­ri­ty a vir­tua­li­zá­cia.

Pos­la­ním ma­ga­zí­nu IN­FOWARE je nie­len sle­do­va­nie no­vých tech­no­lo­gic­kých tren­dov, ale mo­ni­to­ru­je­me aj di­anie v IT ko­mu­ni­tách. Aj v tej­to ob­las­ti pre­bie­ha pos­tup­né pri­ro­dze­né strie­da­nie ge­ne­rá­cií, a tak pred­pok­la­dá­me, že prá­ve osob­nos­ti, kto­ré sa v sú­čas­nos­ti for­mu­jú v ko­mu­ni­tách štu­den­tov gee­kov a „star­tu­po­vých" nad­šen­cov, bu­dú bu­dú­ci­mi IT ma­na­žér­mi a líd­ra­mi. Pre­to sme si vy­ty­po­va­li nie­koľ­ko ta­kých­to pri­ro­dze­ných líd­rov a pos­tup­ne vám ich pred­sta­ví­me.

Volar.jpg

­Ako ste sa dos­ta­li k IT?
Ak mám ísť do hĺbky, tech­no­ló­gie, nie­len tie in­for­mač­né, ma za­ují­ma­li vždy. Dáv­nej­šie som sa po­va­žo­val za tech­nic­ký typ. Dnes by som to už o se­be netvr­dil. K PC som sa dos­tal naj­mä u ka­ma­rá­tov kon­com 80. ro­kov. Môj pr­vý po­čí­tač bol IBM 286, kto­rý mi kú­pi­li ro­di­čia na za­čiat­ku 90. ro­kov. Via­noč­ný dar­ček. Vte­dy som eš­te ne­tu­šil, že môj bu­dú­ci ži­vot sa bu­de to­čiť oko­lo in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Na ďal­ší po­čí­tač som si už za­ro­bil sám, tak je to až do­te­raz, aj keď som plat­for­mu PC už dáv­nej­šie opus­til. Pr­vé kon­tak­ty s inter­ne­tom priš­li až na pre­lo­me mi­lé­nia, nie som inter­ne­to­vý ve­te­rán. Aj tak na do­bu vy­tá­ča­nia spo­je­nia mo­de­mom nos­tal­gic­ky spo­mí­nam. Od pr­vé­ho pri­po­je­nia som si za­čal tvo­riť naj­prv osob­né strán­ky, tie nes­kôr pre­rást­li až do nie­čo­ho, čo sa dá naz­vať blo­gom. To sme už v ro­ku 2003.

Ak sa eš­te vrá­tim v ča­se, vždy ma ba­vi­lo vŕtať sa vo ve­ciach, či už na úrov­ni har­dvé­ru, ale­bo sof­tvé­ru. Pre­to mo­je ďal­šie kro­ky sme­ro­va­li na stred­nú elek­tro­tech­nic­kú ško­lu, na vy­so­kej ma to ne­ba­vi­lo. Pre­ká­ža­la mi čis­to teo­re­tic­ká ro­vi­na, žiad­na prax a množ­stvo by­rok­ra­cie. Pre­to som od­išiel a za­mes­tnal sa. Od­vte­dy som sa cez rôz­ne po­zí­cie prep­ra­co­val až k to­mu, čo ma ži­ví te­raz. Som sys­té­mo­vý ad­mi­nis­trá­tor.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?
Tak­mer všet­kým. Hlav­ne asi ši­ro­kým za­me­ra­ním. Čím člo­vek ide hlb­šie do ne­ja­kej tech­no­ló­gie ale­bo prob­lé­mu, tým viac pla­tí sta­ré zná­me „viem, že nič ne­viem". Kaž­dý deň sa na tr­hu ob­ja­ví ne­ja­ká no­vin­ka, tech­no­ló­gie sa zdo­ko­na­ľu­jú a ide to ra­ke­to­vou ­rých­los­ťou. Ob­čas sa bo­jím, že tých ­in­for­má­cií je až pri­ve­ľa a tre­ba to filtro­vať. Už aj to je ume­nie - spra­cú­vať in­for­má­cie. No to pod­stat­né člo­ve­ku neu­nik­ne.

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li ­pra­co­vať?
Mož­no nie­čo v ob­las­ti kul­tú­ry a ume­nia, skôr to­ho al­ter­na­tív­ne­ho. Čias­toč­ne sa v tom už reali­zu­jem cez ob­čian­ske zdru­že­nie, kto­ré má­me s pria­teľ­mi, a môj web kuul­tur.com. Ale­bo ka­via­reň s príl­eži­tos­tný­mi ver­ni­sá­ža­mi fo­tog­ra­fií a množ­stvom kníh. Lá­ka ma on-li­ne mar­ke­ting, so­ciál­ne sie­te a po­dob­ne. Ke­by som to zod­ral na ko­žu, za­se sa to to­čí oko­lo IT, no nie až na ta­kej úrov­ni. Mož­no by ma ba­vil ­ne­ja­ký star­tup, keď­že mám tech­nic­ké zá­kla­dy, ur­či­te by sa mi dob­re ko­mu­ni­ko­va­lo s ko­dér­mi, di­zaj­nér­mi a po­dob­ne. Ale po­koj­ne by som si dal aj re­set a išiel pásť ov­ce na No­vý Zé­land.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?
Ur­či­te tie, čo sú veľ­mi úz­ko na­po­je­né na ve­du, ako napr. na­no­tech­no­ló­gie či kvan­to­vá fy­zi­ka. To sú ob­las­ti, kto­ré bú­ra­jú do­te­raj­šie pred­sta­vy nie­len o IT. Za­ují­ma ma aj eko­ló­gia, nap­rí­klad ze­le­né dá­to­vé cen­trá či ús­po­ra ener­gie a nák­la­dov vďa­ka vir­tua­li­zá­cii. Z ak­tuál­nych tém je to ur­či­te aj cloud a pre­sú­va­nie na­tív­nych ap­li­ká­cií a slu­žieb do on-li­ne pries­to­ru. Má to množ­stvo vý­hod: jed­no­du­chá údr­žba, nut­nosť mať služ­bu za­pla­te­nú a pod. Všet­ko to, čo sa pri ap­li­ká­ciách a dá­tach ulo­že­ných u pou­ží­va­te­ľov do­te­raz ob­chá­dza­lo. Ten­to trend je sil­no ba­da­teľ­ný nap­rík­lad pri rôz­nych ­audio­služ­bách - pla­tí sa za stream hud­by, kto­rú ani ne­má­te u se­ba.

No a sa­moz­rej­me web. Ten bu­de ur­či­te aj v bu­dúc­nos­ti, už te­raz sa op­la­tí rie­šiť ten mo­bil­ný. S tým sú­vi­sí aj množ­stvo mo­bil­ných za­ria­de­ní, ako sú te­le­fó­ny a tab­le­ty, ľu­dia sa bu­dú na inter­net čo­raz čas­tej­šie pri­pá­jať z nich. Bu­dúc­nosť vi­dím aj v ope­rač­ných sys­té­moch, kto­ré po­nú­ka­jú len pre­hlia­dač - nie­čo ako Goog­le Chro­me OS. Za­ují­ma­vé sú aj mož­nos­ti geo­lo­ká­cie kaž­dé­ho pre­hlia­da­ča na kaž­dom za­ria­de­ní. Sil­ným nás­tro­jom bu­de ­vy­hľa­dá­va­nie - veď už te­raz je všet­ko per­so­na­li­zo­va­né a nie­čo ako všeo­bec­ný vý­sle­dok Goog­le neexis­tu­je. Čo ­člo­vek, to je­di­neč­né pros­tre­die. Toh­to sa aj mier­ne obá­vam, pre­to­že ten, kto pos­ky­tu­je vý­sled­ky, mô­že for­mo­vať ľu­dí.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?
Ama­tér­sky sa ve­nu­jem fo­tog­ra­fo­va­niu, mám sla­bosť pre MTB. A ur­či­te je to chô­dza. Veď tá je pre nás úpl­ne pri­ro­dze­ná a na čer­stvom vzdu­chu per­fek­tne čis­tí hla­vu a urov­ná my­šlien­ky. Vre­lo od­po­rú­čam.

Aj keď môj „co­re bu­si­ness" sú unixové sys­té­my, mám IT aj ako hob­by. Je to naj­mä webo­vý di­zajn, on-li­ne mar­ke­ting a sem-tam príl­eži­tos­tné blo­go­va­nie. Prá­ve vďa­ka ne­mu som spoz­nal množ­stvo za­ují­ma­vých ľu­dí z rôz­nych sfér. A ho­ci sa tu ce­lý čas ba­ví­me o tech­no­ló­giách, za všet­kým sú ľu­dia.

Mám však aj bež­ný ži­vot „smr­teľ­ní­ka", pria­teľ­ku, po prá­ci sko­čím s ka­ma­rát­mi na piv­ko či dob­rú hu­dob­nú ak­ciu ale­bo fes­ti­val. A bol by v tom čert, aby som aj tu nes­tre­tol nie­ko­ho z biz­ni­su...

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?
Ke­dy­si to bo­lo o ví­ziách a ne­dos­ta­toč­ných tech­no­ló­giách, te­raz sa kar­ta ob­rá­ti­la a skôr je do­pyt po ná­pa­doch, pre­to­že tech­no­ló­gie umož­nia všet­ko. Ak ne­ja­ké ná­pa­dy má­te, ne­boj­te sa ich reali­zo­vať. Naj­lep­šie hneď. Aj ja sa o to po­kú­šam.

Za IN­FOWARE sa zho­vá­ral Ľubos­lav Lac­ko.

Zdroj: IW 11/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ste­ve Jobs: Aké bo­lo ta­jom­stvo je­ho ús­pe­chu?
Aj keď CEO Applu Steve Jobs zomrel, jeho odkaz žije ďalej. Pozrime sa na niektoré z jeho stratégií, ktoré pomohli Applu v IT svete dostať medzi najvýznamnejšie firmy. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. čítať »
 
25 tip: Dy­na­mic­ké pa­ra­met­re tried / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Prv než sa pustím do témy, len krátke upozornenie. Podarilo sa mi do tohto seriálu zapojiť kolegu Havlíčka. Jeho premiérový tip ste si mohli prečítať ako v poradí dvadsiaty štvrtý. Teraz, keď sme na to d čítať »
 
Spring Fra­mework / 2. časť: In­ver­sion-of-Con­trol / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Publikácia J2EE Design and Development od Roda Johnsona, spomínaná v predošlej časti tohto seriálu, sa často odvoláva na pojem Inversion-of-Control (IoC). čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XL.
Drvivá väčšina herných (grafických) enginov ­obsahuje interný modul na prácu so zvukom ­(audiom). čítať »
 
In­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia: 1. časť / Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
Trendy v oblasti klientskych zariadení smerujú k čoraz vyššej mobilite, pričom jedno z najper­spektívnejších zariadení je tablet. čítať »
 
Vi­zuál­ne efek­ty / 6. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Veľmi zaujímavá črta jQuery je podpora efektov a animácií, ktoré dokážu stránku značne zatraktívniť. čítať »
 
No­vé vlas­tnos­ti DNS vo Win­dows Server 2008 R2 – Con­trol over DNS de­vo­lu­tion be­ha­vior a DNS Soc­ket Pool
V predchádzajúcich číslach Infoware sme opisovali dve nové možnosti služby DNS dostupné od Windows Server 2008 R2. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter