Novinky z vydavateľstva Zoner Press

Fo­tog­ra­fie a níz­ká hla­di­na osvětle­ní

Low light, te­da níz­kej hla­di­ne os­vet­le­nia sa ve­nu­je ďal­šia kni­ha od zná­me­ho an­glic­ké­ho fo­tog­ra­fa a auto­ra ce­lé­ho ra­du po­pu­lár­nych kníh o fo­tog­ra­fii Mi­chae­la Free­ma­na. Je vhod­ná skôr pre pok­ro­či­lej­ších a zdat­nej­ších fo­tog­ra­fov, vlas­tnia­cich di­gi­tál­nu zr­kad­lov­ku. Pod­rob­ne vás oboz­ná­mi a pre­ve­die všet­ký­mi ús­ka­lia­mi, s kto­rý­mi sa skôr či nes­kôr naj­skôr stret­ne­te, po­kiaľ bu­de­te fo­tog­ra­fo­vať pri sla­bom os­vet­le­ní a bu­de­te chcieť za­chy­tiť oka­mi­hy pri vý­cho­de a zá­pa­de sl­nka, kra­ji­nu či mes­to iba ľah­ko os­vet­le­né me­sač­ným svi­tom ale­bo svet­lom z pou­lič­né­ho os­vet­le­nia. Kni­ha je pl­ná prak­tic­kých rád a ti­pov, za­čí­na­júc ra­da­mi na pou­ži­tie vy­so­kej cit­li­vos­ti ISO, mož­nos­tí for­má­tu RAW cez in­for­má­cie o no­vých tech­no­ló­giách až po náp­ra­vu rôz­nych ne­do­ko­na­los­tí a chýb, kto­ré sa pri fo­tog­ra­fo­va­ní za sla­bé­ho os­vet­le­nia viac pre­ja­via.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako sa prip­ra­viť na krá­dež no­te­boo­ku?
Notebooky vďaka svojej mobilite predstavujú vďačný objekt všetkých zlodejov. V niektorých prípadoch je však pre používateľa dôležitejší jeho obsah, teda to, čo sa v notebooku nachádza, než samotné zariadenie. čítať »
 
Vy­znaj­te sa v sple­ti pre­po­jo­va­cích káb­lov / 1. časť
Nepreberné množstvo periférnych zariadení, ktoré dnes možno pripojiť k počítaču, pribúda v bežnej domácnosti rýchlym tempom. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
SAN - čiže Storage Area Network. Predstavuje jednoúčelovú dátovú sieť, oddelenú od LAN či WAN a slúžiacu na pripojenie externých pamäťových zariaden. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 4. časť
V tejto časti vám ukážeme možnosti panela nástrojov, po slovensky označovaného ako pás kariet, ale niekedy nazývaného aj Ribbon. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Low light, teda nízkej hladine osvetlenia sa venuje ďalšia kniha od známeho anglického fotografa a autora celého radu populárnych kníh o fotografii Michaela Freemana. čítať »
 
Webo­vé ap­li­ká­cie pre vy­so­koš­ko­lá­kov / Zjed­no­duš­te si štú­dium
Október je mesiac, ktorý sa na väčšine slovenských vysokých škôl dá označiť za začiatok zimného semestra a výučby. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / Ga­me­box
Nezávislým hrám sa v posledných mesiacoch darí prekvapivo dobre. Limbo dostalo zaslúžene skvelé hodnotenie, prekvapil nás Frozen Synapse a v budúcom čísle zhodnotíme zaujímavé dielko From Dust. čítať »
 
Re­por­táž: Ga­mes­com 2011
Electronic Entertainment Expo, známe aj ako E3, možno považovať za hlavný herný sviatok roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter