Kedy najčastejšie v práci zneužívame internet? Po obede pri káve.

Kto­ré ri­tuá­ly za­mes­tnan­ci v prá­ci nie sú schop­ní len tak si od­oprieť? Ká­vu po obe­de a k nej inter­net na súk­rom­né úče­ly. To, že sa sur­fo­va­nie po sie­ti sta­lo pev­nou sú­čas­ťou poo­bed­ňaj­šej re­laxácie, kto­rá sa ne­raz predĺži až do po­po­lud­ňaj­ších ho­dín, do­ka­zu­jú čís­la z naj­nov­šie­ho pries­ku­mu. Pra­cov­ná mo­rál­ka za­mes­tnan­cov sa sí­ce pod vply­vom tvr­dších pod­mie­nok na tr­hu prá­ce zme­ni­la v os­tat­ných dvoch ro­koch k lep­šie­mu, stá­le však má re­zer­vy. Je to zjav­né z ob­ra­zu pra­cov­né­ho ča­su, kto­rý na zá­kla­de vý­stu­pov nás­tro­ja na mo­ni­to­ro­va­nie za­mes­tnan­cov Audit­Pro prip­ra­vi­la spo­loč­nosť tru­con­neXion. Zo sle­do­va­nia vy­uži­tia po­čí­ta­čov v dvoch stov­kách če­ských a slo­ven­ských fi­riem v prie­be­hu den­né­ho pra­cov­né­ho ča­su vy­plý­va, že naj­ná­chyl­nej­ší na zneu­ží­va­nie po­čí­ta­čov sú za­mes­tnan­ci po náv­ra­te z obe­da me­dzi 13. a 14. ho­di­nou. V tom­to roz­me­dzí opäť bez­má­la na troj­ná­so­bok nas­ko­čí kriv­ka vy­uži­tia in­for­mač­ných tech­no­ló­gií vo fir­mách, kto­rá v ča­se obe­da znač­ne kle­sá, no po­čí­ta­če sa vte­dy vy­uží­va­jú na iné úče­ly, ako by si ma­na­žé­ri a ma­ji­te­lia fi­riem pred­sta­vo­va­li.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ke­dy naj­čas­tej­šie v prá­ci zneu­ží­va­me inter­net? Po obe­de pri ká­ve.
Ktoré rituály zamestnanci v práci nie sú schopní len tak si odoprieť? Kávu po obede a k nej internet na súkromné účely. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 7. časť
Táto časť seriálu je začiatkom roz­siah­leho bloku, v ktorom opíšeme všetky základné aj rozšírené črty ­jazyka GLSL. čítať »
 
Fun­kcio­nál­ne prog­ra­mo­va­nie – Clo­ju­re
Matematika už niekoľko storočí používa na riešenie problémov funkcie. Matematická funkcia vyjadruje prepojenie medzi parametrami, t. j. vstupom a výsledkom. čítať »
 
24 tip: Va­li­dá­cia do­ku­men­tov XML op­ro­ti sché­me XML / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Pri svojej práci s dokumentmi XML sa môžete stretnúť s požiadavkou validácie XML oproti schéme. čítať »
 
Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií / Spring Fra­mework / 1. časť: Pred­sta­ve­nie
Spring momentálne určite patrí medzi najrozšírenejšie aplikačné frameworky. A ako to v ta­kých­to prípadoch býva, jeho popularita ho predurčuje na to, aby mal svoje skupiny fanatických priaznivcov a rovnako fanatických odporcov. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIX
V úvodných častiach nášho seriálu sme prakticky ukázali jednu z možností, ako modelovať exteriér grafických enginov. čítať »
 
Ako stvo­riť An­droid / 6. časť: Biz­nis / Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Možno vás podnadpis trochu uvedie do omylu. Námetom nebude vývoj „biznisových" aplikácií, teda aplikácií určených do podnikového prostredia... čítať »
 
Pok­ro­či­lé uda­los­ti / 5. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Na začiatok vám predstavíme funkcie, ktoré slúžia na prepínanie elementov medzi dvoma stavmi. Prvá z takýchto funkcií je toggle(). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter