Efektívna tvorba javových (nielen) webových aplikácií / Spring Framework / 1. časť: Predstavenie

Spring mo­men­tál­ne ur­či­te pat­rí me­dzi naj­roz­ší­re­nej­šie ap­li­kač­né fra­mewor­ky. A ako to v ta­kých­to prí­pa­doch bý­va, je­ho po­pu­la­ri­ta ho pre­dur­ču­je na to, aby mal svo­je sku­pi­ny fa­na­tic­kých priaz­niv­cov a rov­na­ko fa­na­tic­kých od­por­cov. A opäť ako to v ta­kých­to prí­pa­doch bý­va, kaž­dá z tých­to sku­pín má svo­ju prav­du. Sprin­gu sa však ne­dá uprieť ús­pech a je­ho ma­sív­ne roz­ší­re­nie do fi­rem­nej sfé­ry. Po­kiaľ si dnes pre­zrie­te na webe ot­vo­re­né po­zí­cie pre vý­vo­já­rov, vo veľ­kom množ­stve prí­pa­dov náj­de­te zmien­ku prá­ve o tom­to fra­mewor­ku. Lo­gic­ké vy­ús­te­nie ko­mer­čné­ho ús­pe­chu je i to, že sa ko­mu­ni­ta nie­koľ­ko­ná­sob­ne roz­rást­la, pro­jekt sa roz­de­lil do množ­stva pod­pro­jek­tov, stal sa zá­kla­dom rôz­nych ko­mer­čných ap­li­ká­cií a or­ga­ni­zu­jú sa rôz­ne kon­fe­ren­cie za­me­ra­né na Spring a ta­kis­to ško­le­nia či cer­ti­fi­ká­cie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ke­dy naj­čas­tej­šie v prá­ci zneu­ží­va­me inter­net? Po obe­de pri ká­ve.
Ktoré rituály zamestnanci v práci nie sú schopní len tak si odoprieť? Kávu po obede a k nej internet na súkromné účely. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 7. časť
Táto časť seriálu je začiatkom roz­siah­leho bloku, v ktorom opíšeme všetky základné aj rozšírené črty ­jazyka GLSL. čítať »
 
Fun­kcio­nál­ne prog­ra­mo­va­nie – Clo­ju­re
Matematika už niekoľko storočí používa na riešenie problémov funkcie. Matematická funkcia vyjadruje prepojenie medzi parametrami, t. j. vstupom a výsledkom. čítať »
 
24 tip: Va­li­dá­cia do­ku­men­tov XML op­ro­ti sché­me XML / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Pri svojej práci s dokumentmi XML sa môžete stretnúť s požiadavkou validácie XML oproti schéme. čítať »
 
Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií / Spring Fra­mework / 1. časť: Pred­sta­ve­nie
Spring momentálne určite patrí medzi najrozšírenejšie aplikačné frameworky. A ako to v ta­kých­to prípadoch býva, jeho popularita ho predurčuje na to, aby mal svoje skupiny fanatických priaznivcov a rovnako fanatických odporcov. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIX
V úvodných častiach nášho seriálu sme prakticky ukázali jednu z možností, ako modelovať exteriér grafických enginov. čítať »
 
Ako stvo­riť An­droid / 6. časť: Biz­nis / Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Možno vás podnadpis trochu uvedie do omylu. Námetom nebude vývoj „biznisových" aplikácií, teda aplikácií určených do podnikového prostredia... čítať »
 
Pok­ro­či­lé uda­los­ti / 5. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Na začiatok vám predstavíme funkcie, ktoré slúžia na prepínanie elementov medzi dvoma stavmi. Prvá z takýchto funkcií je toggle(). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter