Programujeme grafický engine XXXIX

V úvod­ných čas­tiach náš­ho se­riá­lu sme prak­tic­ky uká­za­li jed­nu z mož­nos­tí, ako mo­de­lo­vať exte­riér gra­fic­kých en­gi­nov. Jed­not­li­vým kom­po­nen­tom exte­rié­ru sme sa ve­no­va­li iba krát­ko. Nao­pak, ove­ľa dlh­šie sme sa za­obe­ra­li opi­som pr­vkov, kto­ré sú pot­reb­né na mo­de­lo­va­nie inter­iéru. Na­di­šiel oka­mih, aby sme oba pries­to­ry (spa­ce) spo­ji­li.

Inter­iér ver­zus exte­riér gra­fic­kých en­gi­nov
V star­ších gra­fic­kých (her­ných) en­gi­noch bol inter­iér a exte­riér tak­mer vždy is­tým spô­so­bom od­de­ľo­va­ný. Dô­vo­dom strik­tné­ho od­de­ľo­va­nia pries­to­rov (spa­tial par­ti­tio­ning) bol ich špe­ci­fic­ký cha­rak­ter. Inter­iéry en­gi­nov bo­li zlo­že­né z pra­vouh­lo us­po­ria­da­ných mies­tnos­tí, kto­ré jed­no­znač­ne oh­ra­ni­čo­va­li pries­tor ur­če­ný na po­hyb pos­ta­vy (hrá­ča). Na štruk­tu­ra­li­zá­ciu ta­ké­ho­to pries­to­ru sa naj­čas­tej­šie pou­ží­va­li tech­ni­ky, ako je napr. BSP (Bi­na­ry Spa­ce Par­ti­tio­ning), BHV (Boun­ding Vo­lu­me Hie­rar­chy), PVS (Po­ten­tial Vi­si­bi­li­ty Set), AABB (Axis-Alig­ned Boun­ding Box), por­tá­ly, sek­to­ry a po­dob­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ke­dy naj­čas­tej­šie v prá­ci zneu­ží­va­me inter­net? Po obe­de pri ká­ve.
Ktoré rituály zamestnanci v práci nie sú schopní len tak si odoprieť? Kávu po obede a k nej internet na súkromné účely. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 7. časť
Táto časť seriálu je začiatkom roz­siah­leho bloku, v ktorom opíšeme všetky základné aj rozšírené črty ­jazyka GLSL. čítať »
 
Fun­kcio­nál­ne prog­ra­mo­va­nie – Clo­ju­re
Matematika už niekoľko storočí používa na riešenie problémov funkcie. Matematická funkcia vyjadruje prepojenie medzi parametrami, t. j. vstupom a výsledkom. čítať »
 
24 tip: Va­li­dá­cia do­ku­men­tov XML op­ro­ti sché­me XML / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Pri svojej práci s dokumentmi XML sa môžete stretnúť s požiadavkou validácie XML oproti schéme. čítať »
 
Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií / Spring Fra­mework / 1. časť: Pred­sta­ve­nie
Spring momentálne určite patrí medzi najrozšírenejšie aplikačné frameworky. A ako to v ta­kých­to prípadoch býva, jeho popularita ho predurčuje na to, aby mal svoje skupiny fanatických priaznivcov a rovnako fanatických odporcov. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIX
V úvodných častiach nášho seriálu sme prakticky ukázali jednu z možností, ako modelovať exteriér grafických enginov. čítať »
 
Ako stvo­riť An­droid / 6. časť: Biz­nis / Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Možno vás podnadpis trochu uvedie do omylu. Námetom nebude vývoj „biznisových" aplikácií, teda aplikácií určených do podnikového prostredia... čítať »
 
Pok­ro­či­lé uda­los­ti / 5. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Na začiatok vám predstavíme funkcie, ktoré slúžia na prepínanie elementov medzi dvoma stavmi. Prvá z takýchto funkcií je toggle(). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter