Ako stvoriť Android / 6. časť: Biznis / Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

Mož­no vás pod­nad­pis tro­chu uve­die do omy­lu. Ná­me­tom ne­bu­de vý­voj „biz­ni­so­vých" ap­li­ká­cií, te­da ap­li­ká­cií ur­če­ných do pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia - ta­ké­to ap­li­ká­cie to­tiž bež­ia na server­och a z mo­bi­lov, prí­pad­ne tab­le­tov sa k nim len pris­tu­pu­je. Bu­de­me sa ve­no­vať biz­ni­su v sku­toč­nom zmys­le slo­va - biz­ni­su s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi.

Zá­kla­dom ús­pe­chu je ná­pad...
Nie­ko­mu by sa po ab­sol­vo­va­ní nie­koľ­kých di­elov vý­uč­bo­vé­ho se­riá­lu o vý­vo­ji ap­li­ká­cií pre mo­bil­nú plat­for­mu moh­lo zdať pred­čas­né vstú­piť na ta­kej­to úrov­ni do biz­ni­su s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. V dneš­nom dy­na­mic­kom sve­te však nik­dy nie je dosť za­vča­su. Na mo­ti­vá­ciu pou­ži­je­me rov­na­ké me­tó­dy ako v ob­las­ti veľ­ké­ho biz­ni­su - prí­pa­do­vú štú­diu a na­vy­še va­šu vlas­tnú, sa­moz­rej­me, len v prí­pa­de, ak ste as­poň na emu­lá­to­re vy­skú­ša­li uro­biť cvič­ný prík­lad z pred­chá­dza­jú­cej čas­ti se­riá­lu. Je­ho ná­me­tom bo­la jed­na z naj­tri­viál­nej­ších čin­nos­tí - kres­le­nie pr­stom po ob­ra­zov­ke. Zdan­li­vo ta­ká tri­viál­na vec, že bu­de buď v praxi ne­pou­ži­teľ­ná, ale­bo nao­pak, po­dob­ných ap­li­ká­cií je tak ve­ľa, že si ju nik­to v ap­li­kač­nom mar­ke­te ani nev­šim­ne. A čo ak sa mý­li­te? Pres­ved­čí­me vás prík­la­dom z inej mo­bil­nej plat­for­my - po­pu­lár­ne­ho tab­le­tu iPad. V ča­se pí­sa­nia člán­ku sa na App­le App Sto­re ob­ja­vi­la ap­li­ká­cia Bam­boo Pa­per, ur­če­ná na pí­sa­nie a kres­le­nie pr­stom, a za dva dni sa prep­ra­co­va­la na pr­vé mies­to reb­ríč­ka po­pu­la­ri­ty voľ­ne ší­ri­teľ­ných ap­li­ká­cií. Prin­cíp fun­go­va­nia a di­zajn pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cie naj­lep­šie ob­jas­ní ob­rá­zok č. 1. Dô­vo­dom po­pu­la­ri­ty ap­li­ká­cie je ur­či­te aj to, že je ­ší­re­ná za­dar­mo, ale hlav­ne jed­no­du­chosť ov­lá­da­nia a pre­mys­le­ný di­zajn. Dô­le­ži­tý je aj prin­cíp fun­go­va­nia, v tom­to prí­pa­de inter­pre­tá­cia do­ty­ku, pre­to­že na „tla­ko­vých" do­ty­ko­vých dis­ple­joch star­ších prís­tro­jov sa po­mo­cou pe­ra s plas­to­vým hro­tom kres­li­lo a pí­sa­lo ľah­ko a pres­ne. Mo­der­né te­le­fó­ny a tab­le­ty s ka­pa­cit­ným dis­ple­jom sa sí­ce po­hodl­ne ov­lá­da­jú, no pí­sa­nie a kres­le­nie už nie je ta­ké jed­no­du­ché. V po­nu­ke sú sí­ce do­ty­ko­vé pe­rá aj pre ka­pa­cit­né dis­ple­je, no nie sú o nič pres­nej­šie ako prst či ho­ci aj ten­ší pá­rok.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ke­dy naj­čas­tej­šie v prá­ci zneu­ží­va­me inter­net? Po obe­de pri ká­ve.
Ktoré rituály zamestnanci v práci nie sú schopní len tak si odoprieť? Kávu po obede a k nej internet na súkromné účely. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 7. časť
Táto časť seriálu je začiatkom roz­siah­leho bloku, v ktorom opíšeme všetky základné aj rozšírené črty ­jazyka GLSL. čítať »
 
Fun­kcio­nál­ne prog­ra­mo­va­nie – Clo­ju­re
Matematika už niekoľko storočí používa na riešenie problémov funkcie. Matematická funkcia vyjadruje prepojenie medzi parametrami, t. j. vstupom a výsledkom. čítať »
 
24 tip: Va­li­dá­cia do­ku­men­tov XML op­ro­ti sché­me XML / Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Pri svojej práci s dokumentmi XML sa môžete stretnúť s požiadavkou validácie XML oproti schéme. čítať »
 
Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií / Spring Fra­mework / 1. časť: Pred­sta­ve­nie
Spring momentálne určite patrí medzi najrozšírenejšie aplikačné frameworky. A ako to v ta­kých­to prípadoch býva, jeho popularita ho predurčuje na to, aby mal svoje skupiny fanatických priaznivcov a rovnako fanatických odporcov. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIX
V úvodných častiach nášho seriálu sme prakticky ukázali jednu z možností, ako modelovať exteriér grafických enginov. čítať »
 
Ako stvo­riť An­droid / 6. časť: Biz­nis / Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Možno vás podnadpis trochu uvedie do omylu. Námetom nebude vývoj „biznisových" aplikácií, teda aplikácií určených do podnikového prostredia... čítať »
 
Pok­ro­či­lé uda­los­ti / 5. časť / Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Na začiatok vám predstavíme funkcie, ktoré slúžia na prepínanie elementov medzi dvoma stavmi. Prvá z takýchto funkcií je toggle(). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter