Programujeme GPU / 6. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu opí­še­me zdro­jo­vý kód vzo­ro­vej ap­li­ká­cie. K to­mu­to kro­ku pris­tu­pu­je­me z dô­vo­du, aby sme moh­li teóriu ro­zo­be­ra­nú v ďal­ších čas­tiach se­riá­lu ih­neď ap­li­ko­vať v praxi. Ke­by sme sa ma­li vzo­ro­vej ap­li­ká­cii ve­no­vať až po kom­plet­nom naš­tu­do­va­ní teórie tý­ka­jú­cej sa ja­zy­ka GLSL, mu­se­li by sme veľ­mi dl­ho ča­kať. Prá­ve pre­to vzo­ro­vú ap­li­ká­ciu opí­še­me už te­raz, ho­ci ja­zyk GLSL eš­te ne­poz­ná­me.

Ap­li­ká­cia glsl
Vzo­ro­vú ap­li­ká­ciu sme naz­va­li úpl­ne jed­no­du­cho glsl. Tak ako sme uvied­li v 3. čas­ti se­riá­lu, kód ap­li­ká­cie glsl sa po­do­bá mo­du­lár­ne­mu kó­du ap­li­ká­cie En­gi­ne (príl­oha se­riá­lu Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne), kto­rý sme však vý­raz­ne zjed­no­du­ši­li a up­ra­vi­li pria­mo pre pot­re­by in­teg­rá­cie sha­de­rov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 6. časť
V tejto časti seriálu opíšeme zdrojový kód vzorovej aplikácie. K tomuto kroku pristupujeme z dôvodu, aby sme mohli teóriu rozoberanú v ďalších častiach seriálu ihneď aplikovať v praxi. čítať »
 
Ja­va 7 – Dol­phi­ne
 Platforma Java sa na konci júla (presne dvadsiateho ôsmeho) dočkala po takmer piatich rokoch svojej novej major verzie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXVIII.
V tejto časti seriálu budeme plynule pokračovať v téme týkajúcej sa synchronizácie animácií MD3 postavy s pohybmi avatara. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Úvod do uda­los­tné­ho mo­de­lu / 4. časť
Udalostný model v jQuery je veľmi podobný tým, ktoré už možno poznáte i z iných programovacích jazykov. Pochopiteľne, vychádza z javascriptového modelu. čítať »
 
Vý­voj dopl­nkov pre Out­look / Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Pre Outlook nemožno vytvárať aplikácie zamerané na prácu s dokumentom, ako to bolo pri aplikáciách pre Word a Excel. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Syn­chro­ni­zá­cia ča­so­vých od­chý­lok
V predchádzajúcej časti sme si objasnili tri časy vo svete Linuxu. Ukázali sme, ako synchronizovať jednotlivé časy medzi sebou pomocou príkazov v príkazovom riadku. čítať »
 
Vy­hľa­dá­va­nie v Sha­re­Point Foun­da­tion 2010 za­dar­mo
Spoločnosť Microsoft pred viac ako rokom uviedla na trh aplikáciu Microsoft SharePoint Server 2010. Produkt existuje vo viacerých vydaniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter