TEST: Notebooky pre študentov / 9× notebook v cene do 500 eur

TitulkaNotebookyStudent+ copy.jpg Čas práz­dnin pre vy­so­koš­ko­lá­kov sa po­ma­ly blí­ži ku kon­cu a pri­chá­dza ob­do­bie, keď tre­ba za­čať ma­kať v ško­le. Pre­čo si však neu­ľah­čiť prá­cu, ak to ide? Pre­nos­ný po­čí­tač pre štu­den­ta vy­so­kej ško­ly dnes už nie je sa­moz­rej­mosť, ale priam nut­nosť, veď no­te­boo­ky sú čo­raz čas­tej­šie po­moc­ník­mi aj stre­doš­kol­ských štu­den­tov. Ak ste sa roz­hod­li pre ino­vá­ciu ale­bo prá­ve nas­tu­pu­je­te na vy­so­kú ško­lu, mô­že­te sa ne­chať in­špi­ro­vať prá­ve na­ším vý­be­rom. V sep­tem­bro­vom po­rov­ná­va­com tes­te sa stret­lo de­väť no­te­boo­kov v ce­ne do 500 eur. Prá­ve pre štu­den­ta, kto­rý sa mu­sí sám pos­ta­rať o se­ba, je ce­na roz­ho­du­jú­ca. Ako sme zis­ti­li, do ce­no­vej hra­ni­ce 500 eur sa zmes­ti­lo nie­koľ­ko pek­ných kús­kov.

klavesnica oneKeyRescue.jpg

Aj štu­den­tské no­te­boo­ky po­nú­ka­jú pr­vky z fi­rem­ných mo­de­lov - One­Key Res­cue umož­ňu­je ob­no­vu sys­té­mu stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la

povrch-bruseny hlinik.jpg

povrch-lesteny plast.jpg

Ak­tuál­ne di­zaj­no­vé tren­dy sa dr­žia dvoch lí­nií - buď je pou­ži­tý brú­se­ný hli­ník (HP Pro­Book 4530s), ale­bo leš­te­ný plast s rôz­ny­mi povr­cho­vý­mi úp­ra­va­mi (Le­no­vo Idea­Pad G570)

Ty­pic­ká kon­fi­gu­rá­cia no­te­boo­ku do 500 eur
Dáv­no sú preč ča­sy, keď lac­ný zna­me­nal aj ne­vý­kon­ný. Tre­ba však po­ve­dať, že no­te­book na hry či konštruk­ciu v prog­ra­moch CAD v tej­to ce­ne ne­náj­de­te. Z tes­to­va­ných mo­de­lov bo­li na hry vhod­né mož­no dva, aj to len pri skrom­nej­ších nas­ta­ve­niach. Kaž­do­pád­ne mô­že­te po­čí­tať s dvoj­jad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi, a to buď s lac­nej­ší­mi ver­zia­mi In­tel Pen­tium P6200 a B940, ale­bo tro­mi rôz­ny­mi ver­zia­mi In­tel Co­re i3. Roz­diel me­dzi ni­mi je ten, že za­tiaľ čo dvoj­jad­ro­vé pro­ce­so­ry In­tel Pen­tium zvlá­da­jú spra­cú­vať dve vý­poč­to­vé vlák­na sú­čas­ne, In­tel Co­re i3 ich zvlád­ne dvoj­ná­so­bok. V per­cen­tuál­nom vy­jad­re­ní vý­ko­nu ho­vo­rí­me o 15 až 30-per­cen­tnom ná­ras­te vý­ko­nu. V prí­pa­de ope­rač­nej pa­mä­te mô­že­te po­čí­tať so 4 GB, pri pev­nom dis­ku vždy iš­lo o disk HDD s ka­pa­ci­tou od 500 do 750 GB. Osem z de­via­tich tes­to­va­ných no­te­boo­kov ma­lo 15,6-pal­co­vý dis­plej s HD roz­lí­še­ním 1366 × 768 pixelov, roz­diel bol iba v tom, či bol lesk­lý, po­lo­lesk­lý ale­bo s mat­nou povr­cho­vou úp­ra­vou. Je­den tes­to­va­ný no­te­book bol 13,3-pal­co­vý, kaž­dý z nich však dis­po­no­val op­tic­kou me­cha­ni­kou. Gra­fic­ké kar­ty sú zväč­ša in­teg­ro­va­né, me­nej vý­kon­né. Štu­den­ti si ra­di vo­lia kon­fi­gu­rá­cie bez ope­rač­né­ho sys­té­mu, veď na Win­dows 7 Ho­me uše­tria viac ako 80 eur. V zá­uj­me ob­jek­tív­ne­ho po­rov­na­nia však vždy pý­ta­me do tes­tu kon­fi­gu­rá­cie s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom. Mi­mo­cho­dom, naj­lac­nej­ší no­te­book v tes­te sto­jí 450 eur, naj­drah­ší bez jed­né­ho eura pres­ne sta­no­ve­ný strop. Tak poď­me na to, ča­ká nás de­väť štu­dent­ských no­te­boo­kov...

Tes­to­va­né no­te­boo­ky:
Acer As­pi­re 5742ZG
ASUS K53E-SX171V
ASUS N52JV-EX560V
HP Pa­vi­lion g6-1120ec
HP Pro­Book 4530s
Le­no­vo Idea­Pad G570
Sam­sung RV511-S05CZ
Tos­hi­ba Sa­telli­te C660-1P7
Tos­hi­ba Sa­telli­te L730-106

notas-tab01b.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných štu­dent­ských no­te­boo­kov

notas-tab02b.jpg

Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných tes­tov na­me­ra­ných pri tes­to­va­ných štu­dent­ských no­te­boo­koch

Zá­ver
De­väť no­te­boo­kov s ce­nou pod 500 eur je prip­ra­ve­ných, aby pre vás pra­co­va­li po­čas kaž­dé­ho štu­den­tské­ho dňa. Sleč­nám štu­den­tkám od­po­rú­ča­me ASUS K53E s at­rak­tív­nym di­zaj­nom a vý­bor­nou vý­dr­žou. Pre pá­nov je tu Le­no­vo Idea­Pad G570 s vý­bor­nou vý­dr­žou, 13-pal­co­vým te­lom a s dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu. Ví­ťa­zom sep­tem­bro­vé­ho tes­tu sa stá­va HP Pro­Book 4530s, kto­rý z ka­te­gó­rie fi­rem­ných no­te­boo­kov pri­ná­ša pre štu­den­tov vý­bor­né konštruk­čné spra­co­va­nie, dos­ta­toč­ný vý­kon aj vý­drž a pár ďal­ších vy­chy­tá­vok, kto­ré kon­ku­ren­cia ne­po­nú­ka. Za­čať no­vý škol­ský rok či se­mes­ter bez no­vé­ho no­te­boo­ku? S vý­be­rom PC RE­VUE to má­te hneď ľah­šie.

Zdroj: PC Revue 9/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Úpl­ne neh­luč­ný po­čí­tač
Pokiaľ sa vám zdá, že váš PC je príliš hlučný alebo rozmerný, a voláte po niečom krásne tichom, máme pre vás tip. čítať »
 
Ako na to: spra­co­va­nie fo­tiek z do­vo­len­ky po­mo­cou ZPS
Predpokladáme, že v tejto chvíli máte vo fotoaparáte veľa fotografií z dovolenky a budete si ich chcieť uložiť do počítača. čítať »
 
Prav­nik ra­di: Kon­ku­ren­čné do­lož­ky
Od 1. septembra 2011 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá výrazným spôsobom zasahuje do doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Prvý zväzok publikácie o Zoner Photo Studio 13 sme už v PC REVUE predstavili. Druhý zväzok knihy o tomto vynikajúcom produkte na prácu s digitálnou fotografiou práve prichádza na trh. čítať »
 
No­vin­ky na Blu-ray / RIO
Vžite sa do rytmu, počúvajte hudbu a nechajte sa uniesť! Tvorcovia Doby ľadovej uvádzajú skvelú animovanú komédiu pre celú rodinu. čítať »
 
Ku­pu­je­me di­gi­tál­nu zr­kad­lov­ku
Kúpa digitálnej zrkadlovky sa v mnohom odlišuje od kúpy iného typu fotoaparátu. Hlavný dôvod je, že nejde o samostatné zariadenie, ale o skladačku, ktorú tvorí telo fotoaparátu a minimálne jeden objektív. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 3. časť
Pokračujeme v zlepšovaní našej vzorovej aplikácie. Tentoraz vám vysvetlíme, ako vytvoriť panel nástrojov s využitím komponentov hodiacich sa k nemu. čítať »
 
Thun­der­bird 5 v de­tail­nej re­cen­zii
Poštový klient Thunderbird je rovnako dobre známy ako Firefox na prehliadanie webu. Po tretej verzii a niekoľkých aktualizáciách je tu verzia s označením číslovkou 5. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter