Partnerstvo by malo byť funkciou stratégie

Pre­čo by ma­lo byť par­tner­stvo pre na­šu spo­loč­nosť stra­te­gic­kým kro­kom? Tú­to otáz­ku si po­lo­ži­li aj účas­tní­ci kon­fe­ren­cie Ma­na­ge­ment LI­VE 2011, kto­rá sa ko­na­la 2. jú­na v ho­te­li Ga­te One v Bra­tis­la­ve.

Od­po­veď na tú­to otáz­ku pri­nies­la pred­náš­ka Ra­dos­la­va Šve­ca zo Shell U. K. Li­mi­ted, kto­rý po­ve­dal: „Ak ste nie­ko­mu par­tne­rom, vy­dr­ží­te v tom­to vzťa­hu za­ru­če­ne dlh­šie, ako ke­by ste bo­li len v bež­nom do­dá­va­teľ­sko-od­be­ra­teľ­skom vzťa­hu." Stra­te­gic­ké par­tner­stvá pri­ná­ša­jú aj ďal­šie vý­ho­dy, nap­rík­lad obe stra­ny chcú, aby aj tá dru­há pros­pe­ro­va­la - sna­žia sa dva­ja na­mies­to jed­né­ho. Tak­to vy­tvo­re­nú hod­no­tu de­fi­nu­je vzťah 1 + 1 = 3. V stra­te­gic­kom par­tner­stve tre­ba do­ko­na­le spoz­nať ľu­dí a sys­tém par­tne­ra na to, aby bo­lo mož­né ten­to vzťah napl­niť. Zá­ro­veň tak par­tne­ri zís­ka­va­jú vý­ho­du op­ro­ti bež­né­mu do­dá­va­teľ­sko-od­be­ra­teľ­ské­mu vzťa­hu, pre­to­že vý­me­na v par­tner­skom vzťa­hu by bo­la ná­roč­nej­šia a kom­pli­ko­va­nej­šia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 6. časť
V tejto časti seriálu opíšeme zdrojový kód vzorovej aplikácie. K tomuto kroku pristupujeme z dôvodu, aby sme mohli teóriu rozoberanú v ďalších častiach seriálu ihneď aplikovať v praxi. čítať »
 
Ja­va 7 – Dol­phi­ne
 Platforma Java sa na konci júla (presne dvadsiateho ôsmeho) dočkala po takmer piatich rokoch svojej novej major verzie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXVIII.
V tejto časti seriálu budeme plynule pokračovať v téme týkajúcej sa synchronizácie animácií MD3 postavy s pohybmi avatara. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Úvod do uda­los­tné­ho mo­de­lu / 4. časť
Udalostný model v jQuery je veľmi podobný tým, ktoré už možno poznáte i z iných programovacích jazykov. Pochopiteľne, vychádza z javascriptového modelu. čítať »
 
Vý­voj dopl­nkov pre Out­look / Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Pre Outlook nemožno vytvárať aplikácie zamerané na prácu s dokumentom, ako to bolo pri aplikáciách pre Word a Excel. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Syn­chro­ni­zá­cia ča­so­vých od­chý­lok
V predchádzajúcej časti sme si objasnili tri časy vo svete Linuxu. Ukázali sme, ako synchronizovať jednotlivé časy medzi sebou pomocou príkazov v príkazovom riadku. čítať »
 
Vy­hľa­dá­va­nie v Sha­re­Point Foun­da­tion 2010 za­dar­mo
Spoločnosť Microsoft pred viac ako rokom uviedla na trh aplikáciu Microsoft SharePoint Server 2010. Produkt existuje vo viacerých vydaniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter