Platby Web2 sú z Marsu a banky z Venuše

Fa­ce­book je vir­tuál­ny hyper­mar­ket bu­dúc­nos­ti, ob­sa­hu­je 60-ti­síc e-sho­pov a den­ne sa sem prih­lá­si 400 no­vých. Pre­to je ta­ká dô­le­ži­tá kaž­dá sprá­va o no­vej vir­tuál­nej me­ne - kre­di­toch Fa­ce­boo­ku. Ak Fa­ce­book vy­uži­je po­ten­ciál pou­ži­tia kre­di­tov pri plat­bách, po­tom mô­že tá­to spo­loč­nosť byť väč­šia než Pay­pal či Goog­le.

Kre­di­ty Fa­ce­boo­ku
Kre­dit­mi Fa­ce­boo­ku sa dá na­ku­po­vať vir­tuál­ny to­var, pre­dov­šet­kým hry ako Far­mvil­le ale­bo Ci­ti­vil­le na plat­for­me Fa­ce­boo­ku, kde sa pla­tí kre­dit­mi. Vy­uží­va­jú sa aj pri plat­bách pri hla­so­va­ní v TV-reali­ty show či ako od­me­ny pla­te­né pros­tred­níc­tvom kar­to­vej sché­my Ame­ri­can Express.

BlogImg1_1259173914.jpg

Kre­di­ty Fa­ce­boo­ku sa stá­va­jú no­vou a uni­ver­zál­nou me­nou a da­jú sa vy­me­niť za do­lá­re, ako pop­la­tok zrá­ža Fa­ce­book hra­cím fir­mám 30 % z tr­žieb. Pre za­ují­ma­vosť: v ap­rí­li 2011 Fa­ce­book utŕžil om­no­ho väč­ší po­diel z pla­tieb od hrá­čov než od os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov.

Pe­ňa­žen­ka Goog­le Wallet
Goog­le Wallet je míľ­nik v am­bí­ciách fir­my v ob­las­ti pla­tieb Web2. Pro­dukt bol uve­de­ný v má­ji 2011. Ide o an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rá me­ní mo­bil na pe­ňa­žen­ku za pod­po­ry NFC, kom­pa­ti­bil­nú s goog­lov­ským mo­bi­lom Nexus S 4. Goog­le Wallet dá­va no­vú pe­čať na bez­kon­tak­tné plat­by. Šéf Goog­lu Schmidt sa dom­nie­va, že Goog­le Wallet vý­raz­ne vstú­pi do no­vé­ho tri­lión­do­lá­ro­vé­ho prie­mys­lu mo­bil­ných rek­lám, hier a pla­tieb. Goog­le Wallet pri drob­ných plat­bách vy­uží­va pred­pla­te­né kar­ty od Ci­ti či Mas­ter­Card, prí­pad­ne aj vlas­tnú do­bí­ja­teľ­nú Goog­le card. Am­bí­ciou Goog­lu je, aby sa mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka sta­la po ro­ku 2012 jed­ným z troch mo­bil­ných ter­mi­ná­lov na sve­te.

google_wallet-1024x881.jpg

Ban­ky a plat­by Web2
Up­gra­dy pla­tob­ných sys­té­mov Web2 roz­bie­ha­jú skôr tech­no­lo­gic­kí par­tne­ri ako ban­ky. Pre­čo ban­ky nev­stu­pu­jú do pla­tob­ných ini­cia­tív Web2? Ban­ky v euro­zó­ne sú za­va­le­né bru­sel­ský­mi di­rek­tí­va­mi, sú pre­ťa­že­né udr­žo­va­ním exis­tu­jú­cich sys­té­mov a čas­to ru­šia svo­je no­vé IT tran­sfor­mač­né plá­ny. Re­tail ban­king a so­ciál­ne mé­diá sú dva sve­ty. Ban­ky nie sú ochot­né ris­ko­vať a ma­jú skú­se­nosť, že pri tran­sfor­mač­ných ini­cia­tí­vach sa im vra­cia zisk až po 6 - 8 ro­koch.

eyeP­ho­ne
Ino­vač­ná špa­nielska ban­ka Ban­kin­ter dlh­šie uva­žo­va­la o vy­uži­tí iden­ti­fi­kač­né­ho me­cha­niz­mu, kto­rý by nah­ra­dil ka­ná­ly ako mo­bil­né ban­kov­níc­tvo či prih­la­so­va­nie sa cez inter­net. Ten­to rok spus­ti­la služ­bu eyeP­ho­ne, kto­rú pre ban­ku vy­vi­nu­la špa­nielska start-up IT fir­ma Mob­beel So­lu­tion. Ide o iden­ti­fi­ká­ciu pros­tred­níc­tvom dú­hov­ky klien­ta. Rie­še­nie pra­cu­je s iP­ho­ne 4. Iden­ti­fi­ká­cia pre­bie­ha tak­to: Klient pri vstu­pe na svoj účet žmur­kne do ka­me­ry svoj­ho spus­te­né­ho smar­tfó­nu. Ap­li­ká­cia má al­go­rit­mus, kto­rým sa sle­du­je po­hyb očí. Nej­de o ob­rá­zok oka a klient ne­pot­re­bu­je dopl­nko­vý har­dvér či exter­né sen­zo­ry.

Eye-Phone-26120.jpg

Kar­ta Amex Go so­cial
Od po­lo­vi­ce jú­la 2011 si v USA ma­ji­te­lia ka­riet Ame­ri­can Express mô­žu pre­po­jiť svo­je kar­ty s fa­ce­boo­kov­ský­mi ap­li­ká­cia­mi „link, li­ke, lo­ve". Na­vy­še mô­žu ma­ji­te­lia ka­riet Amex pla­tiť kre­dit­mi Fa­ce­boo­ku a ob­ra­ty z on-li­ne ná­ku­pov pri­pí­sať na svoj do­lá­ro­vý účet. Do kon­ca ro­ka 2011 chce Ame­ri­can Express roz­dá­vať člen­ské kar­ty Go so­cial, čo roz­ší­ri služ­by o bo­dy, ku­pó­ny, od­me­ny k por­tá­lo­vým prís­tu­pom na hry, zá­ba­vu, even­ty či e-sho­py v rám­ci Fa­ce­boo­ku či iných di­gi­tál­nych so­ciál­nych plat­fo­riem.

Mi­liar­dy ľu­dí mô­žu po ro­ku 2020 vy­užiť so­ciál­ny eko­sys­tém Fa­ce­boo­ku: hud­ba, osob­né vzťa­hy, ná­pa­dy, rek­la­ma, krea­ti­vi­ta či biz­nis. Hra­cí svet Fa­ce­boo­ku má hod­no­tu 3 mld. USD. Fa­ce­book má 1,5 mld. vstu­pov den­ne od 600 mil. ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov a až 73 % všet­kých Ame­ri­ča­nov vy­uží­va­jú­cich inter­net pou­ží­va Fa­ce­book.

Fak­ty o so­ciál­nych sie­ťach
- Pod­ľa pries­ku­mov fir­my e-Mar­ke­ter rek­la­my na so­ciál­nych sie­ťach sto­ja 6 mld. USD roč­ne. Ľudia strá­via až 16 % svoj­ho ča­su na so­ciál­nych sie­ťach, to je 1 mi­nú­ta inter­ne­to­vé­ho ča­su zo 6 mi­nút na webe, kým v ro­ku 2007 to bo­lo 2× me­nej.
- Pod­ľa Gar­tne­ru mo­bil­né rek­la­my na webe ra­píd­ne ras­tú vďa­ka smar­tfó­nom. V ro­ku 2011 sa oča­ká­va­jú vý­dav­ky na mo­bil­nú rek­la­mu vo vý­ške 3,3 mld. USD a vý­dav­ky v ro­ku 2015 mô­žu vzrásť na 20,6 mld. USD.

Hoschek-konzultant.jpg Mi­los­lav Hos­chek
Autor pra­cu­je ako ne­zá­vis­lý kon­zul­tant.

Zdroj: Infoware 8-9/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 6. časť
V tejto časti seriálu opíšeme zdrojový kód vzorovej aplikácie. K tomuto kroku pristupujeme z dôvodu, aby sme mohli teóriu rozoberanú v ďalších častiach seriálu ihneď aplikovať v praxi. čítať »
 
Ja­va 7 – Dol­phi­ne
 Platforma Java sa na konci júla (presne dvadsiateho ôsmeho) dočkala po takmer piatich rokoch svojej novej major verzie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXVIII.
V tejto časti seriálu budeme plynule pokračovať v téme týkajúcej sa synchronizácie animácií MD3 postavy s pohybmi avatara. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Úvod do uda­los­tné­ho mo­de­lu / 4. časť
Udalostný model v jQuery je veľmi podobný tým, ktoré už možno poznáte i z iných programovacích jazykov. Pochopiteľne, vychádza z javascriptového modelu. čítať »
 
Vý­voj dopl­nkov pre Out­look / Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Pre Outlook nemožno vytvárať aplikácie zamerané na prácu s dokumentom, ako to bolo pri aplikáciách pre Word a Excel. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Syn­chro­ni­zá­cia ča­so­vých od­chý­lok
V predchádzajúcej časti sme si objasnili tri časy vo svete Linuxu. Ukázali sme, ako synchronizovať jednotlivé časy medzi sebou pomocou príkazov v príkazovom riadku. čítať »
 
Vy­hľa­dá­va­nie v Sha­re­Point Foun­da­tion 2010 za­dar­mo
Spoločnosť Microsoft pred viac ako rokom uviedla na trh aplikáciu Microsoft SharePoint Server 2010. Produkt existuje vo viacerých vydaniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter