Osobnosti IT komunity: Zdenko Böhmer, TS Country Manager SVK

Zden­ko Böhmer od­štar­to­val svo­ju ka­rié­ru už po stred­nej ško­le ako tech­nik zod­po­ved­ný za kon­trol­ný sys­tém v SCP, a.s., Ru­žom­be­rok. Na­do­bud­nu­té skú­se­nos­ti zu­žit­ko­val v ro­koch 1993 a 1994 na stá­ži v E.A.S Auto­ma­ti­sie­run­gstech­nik v Lin­zi. Po náv­ra­te pra­co­val se­dem ro­kov ako Cus­to­mer Sup­port pre S&T Slo­va­kia. V ro­ku 2001 od­išiel do HP Slo­va­kia, kde sa stal pr­vým cus­to­mer in­ži­nie­rom v HP Slo­ven­sko a nás­led­ne vy­strie­dal nie­koľ­ko po­zí­cií. V ro­ku 2008 bol vy­me­no­va­ný za Coun­try Bu­si­ness Ma­na­ge­ra di­ví­zie Tech­no­lo­gy Servic­es. Je zod­po­ved­ný za tí­my de­li­ve­ry, so­lu­tion, sa­les a de­ve­lop­ment. Ži­je v Ban­skej Bys­tri­ci, je že­na­tý a má dve de­ti.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 6. časť
V tejto časti seriálu opíšeme zdrojový kód vzorovej aplikácie. K tomuto kroku pristupujeme z dôvodu, aby sme mohli teóriu rozoberanú v ďalších častiach seriálu ihneď aplikovať v praxi. čítať »
 
Ja­va 7 – Dol­phi­ne
 Platforma Java sa na konci júla (presne dvadsiateho ôsmeho) dočkala po takmer piatich rokoch svojej novej major verzie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXVIII.
V tejto časti seriálu budeme plynule pokračovať v téme týkajúcej sa synchronizácie animácií MD3 postavy s pohybmi avatara. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Úvod do uda­los­tné­ho mo­de­lu / 4. časť
Udalostný model v jQuery je veľmi podobný tým, ktoré už možno poznáte i z iných programovacích jazykov. Pochopiteľne, vychádza z javascriptového modelu. čítať »
 
Vý­voj dopl­nkov pre Out­look / Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Pre Outlook nemožno vytvárať aplikácie zamerané na prácu s dokumentom, ako to bolo pri aplikáciách pre Word a Excel. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Syn­chro­ni­zá­cia ča­so­vých od­chý­lok
V predchádzajúcej časti sme si objasnili tri časy vo svete Linuxu. Ukázali sme, ako synchronizovať jednotlivé časy medzi sebou pomocou príkazov v príkazovom riadku. čítať »
 
Vy­hľa­dá­va­nie v Sha­re­Point Foun­da­tion 2010 za­dar­mo
Spoločnosť Microsoft pred viac ako rokom uviedla na trh aplikáciu Microsoft SharePoint Server 2010. Produkt existuje vo viacerých vydaniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter