Programujeme v Delphi / 1. časť

V na­šom no­vom se­riá­li pri­ne­sie­me in­for­má­cie o prog­ra­mo­va­ní v Del­phi z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka a bez dl­hých vy­svet­ľo­va­ní a poučiek sa vr­hne­me na vý­voj ap­li­ká­cie. Ak ste úpl­ní za­čia­toč­ní­ci, od­po­rú­ča­me os­ved­če­ný klá­ves F1, kto­rý vás na­ve­die na de­tail­ný opis kom­po­nen­tu, roz­hra­nia ale­bo pou­ži­tia vlas­tnos­tí ale­bo tried. Skrát­ka čo­ho­koľ­vek, čo bu­de tre­ba v da­nej chví­li vy­svet­liť. Se­riál je kon­ci­po­va­ný tak, aby sme ne­rie­ši­li opi­sy fun­kcií, ich mož­nos­ti to­tiž vy­svet­lí­me v praxi. Ak sa te­da bu­de­me roz­ho­do­vať me­dzi dá­to­vým ty­pom in­te­ger a real, uve­die­me to pria­mo v texte. A za­čne­me hneď s prak­tic­kou ap­li­ká­ciou, kto­rú si na­vy­še mô­že­te po­tom zlep­šo­vať pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek. V na­šom se­riá­li vy­tvo­rí­me e-mai­lo­vé­ho klien­ta a bu­de­me pos­tup­ne zdo­ko­na­ľo­vať edi­tor textu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 1. časť
V našom novom seriáli prinesieme informácie o programovaní v Delphi z praktického hľadiska a bez dlhých vysvetľovaní a poučiek sa vrhneme na vývoj aplikácie. čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Extrakcia súborov a priečinkov z diskových obrazov; podpora formátov ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I a B6I. čítať »
 
Te­le­fó­ny VoIP pre va­šu fir­mu
Telefonovanie VoIP už nie je také neznáme ako kedysi a firmy o tom vedia svoje. Výber telefónu je rovnako dôležitý ako výber poskytovateľa, a preto sme sa pozreli bližšie na možnosti dvoch nových modelov telefónov VoIP. čítať »
 
Noc­tua NH-D14
Pred každým pretaktovaním procesora treba najskôr zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre daný komponent. Medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce stabilitu po pretaktovaní patrí kvalita napájania a dobré chladenie, pričom platí všeobecné pravidlo, že reťaz je taká silná ako jej najslabší článok. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov - Ga­me­box
Call of Duty je obchodná značka, akú by chcel mať v portfóliu každý finančný manažér. Na dnešnom hernom trhu pravdepodobne neexistuje výnosnejšia komodita. Pochopiteľne, aj takúto vzácnu rastlinku treba pravidelne zalievať, a tak sa chystá ďalšie pokračovanie. čítať »
 
Test: Be­ta ver­zie anti­ví­ru­sov – op­la­tí sa in­šta­lo­vať?
V tomto článku sme sa zamerali na najnovšie verzie známych programov na poli internet a total security riešení, pričom ide o také čerstvé verzie, že ich výrobcovia uvoľnili zatiaľ iba na testovanie. čítať »
 
Pou­ží­va­me Mic­ro­soft Ac­cess 2010 - 1. časť
Databázové nástroje sú všadeprítomné a používame ich každý deň, hoci len ako používatelia na strane klient - server, ak ide napríklad o webové služby. MS Access má trochu inú filozofiu a aj možnosti využitia ako XLS, hoci sa na seba podobajú zadávaním údajov. čítať »
 
Te­le­víz­na vý­ba­va na kaž­dú príl­eži­tosť / ove­re­né v re­dak­cii
Televízor sa uplatní nielen v obývačke, ale ľudia hľadajú základnú výbavu aj do kuchyne alebo do spálne. Pri našom teste sme sa pozreli na aktuálnu internetovú výbavu v televízoroch a požičali sme si aj ďalšie zariadenia, ktoré sú určené na domácu zábavu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter