Vyberáme pre hráčov - Gamebox

Call of Du­ty: Mo­dern War­fa­re 3
Call of Du­ty je ob­chod­ná znač­ka, akú by chcel mať v por­tfó­liu kaž­dý fi­nanč­ný ma­na­žér. Na dneš­nom her­nom tr­hu prav­de­po­dob­ne neexis­tu­je vý­nos­nej­šia ko­mo­di­ta. Po­cho­pi­teľ­ne, aj ta­kú­to vzác­nu ras­tlin­ku tre­ba pra­vi­del­ne za­lie­vať, a tak sa chys­tá ďal­šie pok­ra­čo­va­nie s náz­vom Mo­dern War­fa­re 3. Vý­vo­jár­skej tak­tov­ky sa po od­ml­ke opäť uja­lo štú­dio In­fi­ni­ty Ward, i keď ne­vyh­nut­ne zde­ci­mo­va­né práv­ny­mi spor­mi s vy­da­va­te­ľom. V du­chu pre­doš­lých di­elov si opäť vy­skú­ša­me via­ce­ro pos­ta­vi­čiek, po­niek­to­ré bu­dú znal­com pred­chá­dza­jú­cich čas­tí znač­ne po­ve­do­mé. Zme­na je ži­vot, a tak si uži­je­me nie­len hra­nie za via­ce­ro pos­táv, ale aj na rôz­nych mies­tach (od USA cez ČR a In­diu až po Du­baj) a s vy­uži­tím vše­mož­nej po­zem­nej i le­tec­kej tech­ni­ky. Zrej­me te­da za­ži­je­me tra­dič­ný prí­beh v štý­le Call of Du­ty so sin­glep­layerom, kto­rý bu­de len pre­doh­rou k prep­ra­co­va­né­mu mul­tip­layeru. Úpl­ne pod­ľa oča­ká­va­nia auto­ri sľu­bu­jú množ­stvo ino­vá­cií a roz­vi­nu­tie prí­be­ho­vých lí­nií načr­tnu­tých v pred­chá­dza­jú­cich di­eloch. Fi­nál­na ver­zia hry by sa ma­la ob­ja­viť kon­com toh­to ro­ka, pri­čom hlav­nú por­ciu in­for­má­cií si kom­pe­ten­tní ne­chá­va­jú na her­nú vý­sta­vu E3 v Los An­ge­les.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 1. časť
V našom novom seriáli prinesieme informácie o programovaní v Delphi z praktického hľadiska a bez dlhých vysvetľovaní a poučiek sa vrhneme na vývoj aplikácie. čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Extrakcia súborov a priečinkov z diskových obrazov; podpora formátov ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I a B6I. čítať »
 
Te­le­fó­ny VoIP pre va­šu fir­mu
Telefonovanie VoIP už nie je také neznáme ako kedysi a firmy o tom vedia svoje. Výber telefónu je rovnako dôležitý ako výber poskytovateľa, a preto sme sa pozreli bližšie na možnosti dvoch nových modelov telefónov VoIP. čítať »
 
Noc­tua NH-D14
Pred každým pretaktovaním procesora treba najskôr zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre daný komponent. Medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce stabilitu po pretaktovaní patrí kvalita napájania a dobré chladenie, pričom platí všeobecné pravidlo, že reťaz je taká silná ako jej najslabší článok. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov - Ga­me­box
Call of Duty je obchodná značka, akú by chcel mať v portfóliu každý finančný manažér. Na dnešnom hernom trhu pravdepodobne neexistuje výnosnejšia komodita. Pochopiteľne, aj takúto vzácnu rastlinku treba pravidelne zalievať, a tak sa chystá ďalšie pokračovanie. čítať »
 
Test: Be­ta ver­zie anti­ví­ru­sov – op­la­tí sa in­šta­lo­vať?
V tomto článku sme sa zamerali na najnovšie verzie známych programov na poli internet a total security riešení, pričom ide o také čerstvé verzie, že ich výrobcovia uvoľnili zatiaľ iba na testovanie. čítať »
 
Pou­ží­va­me Mic­ro­soft Ac­cess 2010 - 1. časť
Databázové nástroje sú všadeprítomné a používame ich každý deň, hoci len ako používatelia na strane klient - server, ak ide napríklad o webové služby. MS Access má trochu inú filozofiu a aj možnosti využitia ako XLS, hoci sa na seba podobajú zadávaním údajov. čítať »
 
Te­le­víz­na vý­ba­va na kaž­dú príl­eži­tosť / ove­re­né v re­dak­cii
Televízor sa uplatní nielen v obývačke, ale ľudia hľadajú základnú výbavu aj do kuchyne alebo do spálne. Pri našom teste sme sa pozreli na aktuálnu internetovú výbavu v televízoroch a požičali sme si aj ďalšie zariadenia, ktoré sú určené na domácu zábavu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter