Používame Microsoft Access 2010 - 1. časť

IkonaAccess.png Da­ta­bá­zo­vé nás­tro­je sú vša­dep­rí­tom­né a pou­ží­va­me ich kaž­dý deň, ho­ci len ako pou­ží­va­te­lia na stra­ne klient - server, ak ide nap­rík­lad o webo­vé služ­by. MS Ac­cess má tro­chu inú fi­lo­zo­fiu a aj mož­nos­ti vy­uži­tia ako XLS, ho­ci sa na se­ba po­do­ba­jú za­dá­va­ním úda­jov. Pre­čo a ke­dy je vhod­né pou­žiť da­ta­bá­zo­vý nás­troj a aké ďal­šie mož­nos­ti po­nú­ka prá­ve Mic­ro­soft Ac­cess, to vám uká­že­me v tom­to člán­ku.

Excel ale­bo sku­toč­ná da­ta­bá­za?
Pri vy­tvá­ra­ní zoz­na­mu dát nie je vždy úpl­ne jed­no­du­ché roz­hod­núť sa pre niek­to­rú ap­li­ká­ciu. Ak chce­te pra­co­vať s dá­ta­mi a vy­ko­ná­vať v nich naj­mä rôz­ne ma­te­ma­tic­ké ope­rá­cie, Excel je lep­šia voľ­ba. Nie­že­by sa v Ac­cess ne­da­li spra­cú­vať ma­te­ma­tic­ké ope­rá­cie, ale na rôz­ne kal­ku­lá­cie sa Excel ho­dí viac. Da­ta­bá­za je veľ­mi dob­rá vte­dy, ak po­čí­ta­te s ob­je­mom dát, a čo je dô­le­ži­té, aj s viac­ná­sob­ným prís­tu­pom. Net­re­ba žiad­ny Sha­re­Point server, sta­čí len zdie­ľať v sie­ti sú­bor DB a mô­že­te s ním po­koj­ne pra­co­vať via­ce­rí. Pri vklad­ní zá­zna­mu ale­bo je­ho úp­ra­ve sa uzam­kne len ak­tuál­ny zá­znam, te­da aj do jed­nej ta­buľ­ky sa da­jú vkla­dať úda­je od via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov na­raz. To je vý­bor­ná vlas­tnosť na prá­cu v tí­me. Na­vy­še pri ob­rov­skom poč­te dát je ich vy­hľa­dá­va­nie rých­lej­šie. Prog­ram si vy­tvá­ra in­dexy, čo na jed­nej stra­ne tro­chu zväč­šu­je sú­bor, ale pri ope­rá­ciách s dá­ta­mi ušet­rí­te čas. In­dex je vnú­tor­ná ta­buľ­ka, kde sa uk­la­da­jú zá­zna­my a ich pod­ka­te­gó­rie. Pri bež­nom sú­bo­re sa preh­ľa­dá­va od za­čiat­ku, až kým prog­ram ne­na­ra­zí na za­da­né kľú­čo­vé slo­vá. Vďa­ka in­dexu prog­ram zis­tí, že po­le Pot­ra­vi­ny je v ta­buľ­ke Ty­pyP­re­daj­ní, a za­čne hľa­dať pria­mo tam. Ta­kis­to zis­ťu­je ak­tuál­nu po­zí­ciu da­né­ho po­ľa v ta­buľ­ke, ke­by sa tu dá­ta roz­vet­vo­va­li na ďal­šie pod­ka­te­gó­rie. Pri pár stov­kách zá­zna­mov a rých­lom CPU sú roz­die­ly ne­ba­da­teľ­né, pri de­siat­kach ti­sí­cov zá­zna­mov už ide o se­kun­dy a pri pou­ži­tí viac­ná­sob­ných do­py­tov zdie­ľa­nej da­ta­bá­zy bu­dú roz­die­ly vi­di­teľ­né.

Mož­nos­ti da­ta­bá­zy
Na roz­diel od os­tat­ných ap­li­ká­cií ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce po­nú­ka ten­to prog­ram is­té mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia. Je to da­né aj tým, že v rám­ci ap­li­ká­cie Ac­cess ide o aký­si eko­sys­tém, kto­rý pos­ky­tu­je viac ako len „na­ha­dzo­va­nie" dát. Dos­lo­va v ňom mô­že­te vy­tvá­rať špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie a hlav­né ok­no prog­ra­mu pris­pô­so­biť tak, že pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú mať do­jem, že pra­cu­jú s prog­ra­mom kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka. Na kar­te Sú­bor - Mož­nos­ti sa ot­vo­rí hlav­né kon­fi­gu­rač­né ok­no. Na na­še pris­pô­so­be­nia tý­ka­jú­ce sa ak­tuál­ne­ho sú­bo­ru je tu kar­ta Ak­tuál­na da­ta­bá­za. Hneď pr­vá mož­nosť je pris­pô­so­biť nad­pis. Do sek­cie Nad­pis ap­li­ká­cie mô­že­te za­dať vlast­ný text, nap­rík­lad Preh­ľad ob­jed­ná­vok. Vte­dy zmiz­ne zo zá­hla­via ok­na štan­dard­ný opis ap­li­ká­cie a zob­ra­zí sa pou­ží­va­teľ­sky de­fi­no­va­ný opis. Ak vlo­ží­te aj iko­nu, zob­ra­zí sa v zá­hla­ví ok­na a na hlav­nom pa­ne­li aj vlast­ný ob­rá­zok. Iko­na sú­bo­ro­vé­ho ty­pu v Pries­kum­ní­ku zos­ta­ne pô­vod­ná. Ďal­šie pris­pô­so­be­nie je mož­nosť zob­ra­ziť ale­bo skryť sta­vo­vý ria­dok, ale to sú len de­tai­ly. Vy­uži­teľ­né sú vte­dy, ak bu­de­te pri­már­ne pra­co­vať s for­mu­lár­mi, a nie ta­buľ­ko­vým zob­ra­ze­ním. Ur­či­te sa os­ved­čí voľ­ba Zob­ra­ziť for­mu­lár. Ak da­ta­bá­zo­vý sú­bor ob­sa­hu­je for­mu­lá­re, v roz­ba­ľo­va­com zoz­na­me si mô­že­te ne­ja­ký vy­brať. Nap­rík­lad ok­no, kde bu­dú umies­tne­né tla­čid­lá, kto­ré bu­dú od­ka­zo­vať na ďal­šie for­mu­lá­re (prid­ru­že­né k ta­buľ­kám). Ak si dob­re navr­hne­te da­ta­bá­zu, prak­tic­ky nep­rí­de­te do sty­ku s ta­buľ­ko­vým zob­ra­ze­ním.

Moznosti.png
Pris­pô­so­be­nie ok­na prog­ra­mu, zá­klad­né vlas­tnos­ti

Ot­vo­re­nie for­mu­lá­ra
Kar­ta Vy­tvo­riť - Návrh for­mu­lá­ra zob­ra­zí návr­ho­vé zob­ra­ze­nie toh­to ov­lá­da­cie­ho pr­vku. Na pri­da­nie tla­čid­la, kto­ré sme spo­mí­na­li, sa tre­ba prep­núť na kar­tu Návrh a vy­brať Ov­lá­da­cí pr­vok Tla­čid­lo. Po je­ho umies­tne­ní na for­mu­lár sa zob­ra­zí sprie­vod­ca. V ňom tre­ba vy­brať po­lož­ku Ope­rá­cie s for­mu­lár­mi - Ot­vo­riť for­mu­lár. Tla­čid­lom Ďalej voľ­bu potvr­dí­me a zob­ra­zí sa zoz­nam for­mu­lá­rov. V ňom vy­be­rie­me, kto­rý sa bu­de tla­čid­lom ot­vá­rať. V ďal­šom kro­ku sta­čí potvr­de­nie a v pred­pos­led­nom kro­ku mož­no tla­čid­lo po­me­no­vať. To sa dá uro­biť ke­dy­koľ­vek nes­kôr v návr­ho­vom zob­ra­ze­ní. V zá­ve­re tre­ba pos­tup ulo­žiť ako prí­kaz.

OtvorenieFormulara.png
Sprie­vod­ca na ot­vo­re­nie for­mu­lá­ra cez ov­lá­da­cí pr­vok – ne­mu­sí ísť ne­vyh­nut­ne o pr­vok Tla­čid­lo

Za­tvo­re­nie for­mu­lá­ra
Po­dob­ný prin­cíp fun­gu­je aj pri za­tvá­ra­ní for­mu­lá­ra, pos­tup je ten is­tý, len tre­ba v sprie­vod­co­vi vy­brať mož­nosť Za­vrieť for­mu­lár. To­to sú ve­ci ur­če­né pre za­čia­toč­ní­kov, a ho­ci prog­ram ob­sa­hu­je sprie­vod­cov, ve­ľa to­ho cez nich nes­pra­ví­te. Dô­le­ži­té je, že Ac­cess je v ob­las­ti pris­pô­so­be­nia veľ­mi sil­ný nás­troj a vy­tvo­rí­te v ňom čo­koľ­vek, čo bu­de­te pot­re­bo­vať. Na pris­pô­so­be­nie však tre­ba pou­žiť špe­cia­li­zo­va­nú fun­kciu. Na kar­te Návrh je tla­čid­lo Há­rok vlas­tnos­tí a v praxi ide o ob­do­bu Ob­ject In­spec­to­ra z bež­ných prog­ra­mo­va­cích nás­tro­jov, ako nap­rík­lad VB for Mic­ro­soft Of­fi­ce. Tu sú všet­ky vlas­tnos­ti na pris­pô­so­be­nie fun­kcio­na­li­ty tla­či­diel ale­bo iných ov­lá­da­cích pr­vkov. Na­mi me­ne­ný ná­zov je v sek­cii For­mát a hneď v pr­vom po­líč­ku s náz­vom Po­pis. Ak sa chce­te z for­mu­lá­ra od­ka­zo­vať na webo­vú strán­ku, pou­ži­te ov­lá­da­cí pr­vok Me­nov­ka a v tom­to ok­ne vlas­tnos­tí je po­lož­ka Ad­re­sa hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia. Tu sta­čí vy­brať cieľ a mô­že­te tak do­siah­nuť ot­vá­ra­nie inej da­ta­bá­zy, webo­vej strán­ky ale­bo ob­jek­tu v ak­tuál­nom sú­bo­re.
Prepojenie.png
V Ac­cess mô­že­te pre­po­jiť dos­lo­va čo­koľ­vek s čím­koľ­vek

Roz­de­le­nie da­ta­bá­zy
Bež­ná prax pri spra­vo­va­ní da­ta­báz je ich roz­de­le­nie. Keď­že da­ta­bá­za po­zos­tá­va z ta­buľ­ko­vých dát a ďal­ších úda­jov, napr. for­mu­lá­rov, ma­kier, zos­táv atď., ľah­šie sa bu­de spra­vo­vať dá­to­vá a fun­kčná časť. Pred­stav­te si to na jed­no­du­chom prík­la­de webo­vej da­ta­bá­zy. Bež­ne pra­cu­je­te na webe s ne­ja­kou služ­bou, nap­rík­lad s kon­tak­tmi služ­by GMail, a po ča­se zis­tí­te, že Goog­le zme­nil vzhľad ap­li­ká­cie. Je to naj­mä vďa­ka to­mu, že ta­buľ­ky a vzhľad sú od­de­le­né. Ke­by ste pra­co­va­li vo fir­me na zdie­ľa­ných dá­tach, kaž­dý pou­ží­va­teľ by mu­sel sko­pí­ro­vať no­vý sú­bor Ac­cess. V ta­kom­to prí­pa­de po­vedz­me cez od­kaz ot­vo­ria svo­ju da­ta­bá­zu, ale ap­li­ku­je sa ten vzhľad, kto­rý ste vy­ko­na­li ako správ­ca na vzdia­le­nom server­i ale­bo po­čí­ta­či, kde je DB sú­bor zdie­ľa­ný. Vznik­nú dva sú­bo­ry, pri­čom Ac­ceess 2010 má už jed­not­nú prí­po­nu ACCDB. No v náz­ve bu­de dopl­ne­ná skrat­ka _be, čo zna­me­ná Bac­kEnd, je to prá­ve sú­bor ob­sa­hu­jú­ci „po­za­die" DB dát, te­da ta­buľ­ky. V bež­nom sú­bo­re ozna­čo­va­nom ako Fron­tEnd má­te za­se for­mu­lá­re, zos­ta­vy a všet­ky ďal­šie kom­po­nen­ty a tie sú ne­zá­vis­lé. Dá­ta bu­dú čer­pať z jed­nej ta­buľ­ky, ale vzhľad si mô­že pou­ží­va­teľ pris­pô­so­biť pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek. Po ot­vo­re­ní DB sú­bo­ru je na kar­te Da­ta­bá­zo­vé nás­tro­je tla­čid­lo Da­ta­bá­za prog­ra­mu Ac­cess. V tom­to ok­ne tre­ba len potvr­diť jej roz­de­le­nie a vy­brať mies­to na dis­ku, kam sa všet­ky ta­buľ­ky ulo­žia do no­vé­ho sú­bo­ru _be. Ak si vy­tvá­ra­te do­ma bež­ný sú­pis kníh a ta­buľ­ka bu­de ob­sa­ho­vať 200 zá­zna­mov, asi tú­to fun­kciu ne­vyu­ži­je­te.

Zdroj: PC Revue 7/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 1. časť
V našom novom seriáli prinesieme informácie o programovaní v Delphi z praktického hľadiska a bez dlhých vysvetľovaní a poučiek sa vrhneme na vývoj aplikácie. čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Extrakcia súborov a priečinkov z diskových obrazov; podpora formátov ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I a B6I. čítať »
 
Te­le­fó­ny VoIP pre va­šu fir­mu
Telefonovanie VoIP už nie je také neznáme ako kedysi a firmy o tom vedia svoje. Výber telefónu je rovnako dôležitý ako výber poskytovateľa, a preto sme sa pozreli bližšie na možnosti dvoch nových modelov telefónov VoIP. čítať »
 
Noc­tua NH-D14
Pred každým pretaktovaním procesora treba najskôr zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre daný komponent. Medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce stabilitu po pretaktovaní patrí kvalita napájania a dobré chladenie, pričom platí všeobecné pravidlo, že reťaz je taká silná ako jej najslabší článok. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov - Ga­me­box
Call of Duty je obchodná značka, akú by chcel mať v portfóliu každý finančný manažér. Na dnešnom hernom trhu pravdepodobne neexistuje výnosnejšia komodita. Pochopiteľne, aj takúto vzácnu rastlinku treba pravidelne zalievať, a tak sa chystá ďalšie pokračovanie. čítať »
 
Test: Be­ta ver­zie anti­ví­ru­sov – op­la­tí sa in­šta­lo­vať?
V tomto článku sme sa zamerali na najnovšie verzie známych programov na poli internet a total security riešení, pričom ide o také čerstvé verzie, že ich výrobcovia uvoľnili zatiaľ iba na testovanie. čítať »
 
Pou­ží­va­me Mic­ro­soft Ac­cess 2010 - 1. časť
Databázové nástroje sú všadeprítomné a používame ich každý deň, hoci len ako používatelia na strane klient - server, ak ide napríklad o webové služby. MS Access má trochu inú filozofiu a aj možnosti využitia ako XLS, hoci sa na seba podobajú zadávaním údajov. čítať »
 
Te­le­víz­na vý­ba­va na kaž­dú príl­eži­tosť / ove­re­né v re­dak­cii
Televízor sa uplatní nielen v obývačke, ale ľudia hľadajú základnú výbavu aj do kuchyne alebo do spálne. Pri našom teste sme sa pozreli na aktuálnu internetovú výbavu v televízoroch a požičali sme si aj ďalšie zariadenia, ktoré sú určené na domácu zábavu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter