Televízna výbava na každú príležitosť / overené v redakcii

Te­le­ví­zor sa up­lat­ní nie­len v obý­vač­ke, ale ľu­dia hľa­da­jú zá­klad­nú vý­ba­vu aj do ku­chy­ne ale­bo do spál­ne. Pri na­šom tes­te sme sa poz­re­li na ak­tuál­nu inter­ne­to­vú vý­ba­vu v te­le­ví­zo­roch a po­ži­ča­li sme si aj ďal­šie za­ria­de­nia, kto­ré sú ur­če­né na do­má­cu zá­ba­vu. Ako sme zis­ti­li, mať do­ma te­le­ví­zor, kto­rý nie je pri­po­je­ný k inter­ne­tu, je už tak­mer hriech.

Te­le­ví­zor s inter­ne­to­vý­mi ap­li­ká­cia­mi
Mo­del Sam­sung UE40D5500 pred­sta­vu­je úpl­nú no­vin­ku na na­šom tr­hu. Pri­ná­ša fun­kciu naz­va­nú SmartTV, čo je úžas­né zlep­še­nie op­ro­ti mi­nu­los­ti. Ale za­čni­me pek­ne po po­riad­ku. UE40D5500 je 40-pal­co­vý full HD LED TV, kto­ré­ho spot­re­ba je oko­lo 35 W. Má za­ují­ma­vý pod­sta­vec a ten­ké vy­ho­to­ve­nie. Vo vý­ba­ve sú dva 10 W rep­ro­duk­to­ry. Sú­čas­ťou ba­le­nia je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač o nie­čo väč­ší, ako bý­va pri znač­ke Sam­sung zvy­kom. Te­le­ví­zor má 4 vstu­py HDMI a dva por­ty USB. Chý­ba mu za­bu­do­va­né pri­po­je­nie na bez­drô­to­vú sieť, ale dá sa vy­ba­viť dopl­ňu­jú­cim adap­té­rom v po­do­be kľú­ča USB. UE40D5500 má pri­po­je­nie na eter­net a tak­to sme ho aj pre­vádz­ko­va­li.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 1. časť
V našom novom seriáli prinesieme informácie o programovaní v Delphi z praktického hľadiska a bez dlhých vysvetľovaní a poučiek sa vrhneme na vývoj aplikácie. čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Extrakcia súborov a priečinkov z diskových obrazov; podpora formátov ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I a B6I. čítať »
 
Te­le­fó­ny VoIP pre va­šu fir­mu
Telefonovanie VoIP už nie je také neznáme ako kedysi a firmy o tom vedia svoje. Výber telefónu je rovnako dôležitý ako výber poskytovateľa, a preto sme sa pozreli bližšie na možnosti dvoch nových modelov telefónov VoIP. čítať »
 
Noc­tua NH-D14
Pred každým pretaktovaním procesora treba najskôr zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre daný komponent. Medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce stabilitu po pretaktovaní patrí kvalita napájania a dobré chladenie, pričom platí všeobecné pravidlo, že reťaz je taká silná ako jej najslabší článok. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov - Ga­me­box
Call of Duty je obchodná značka, akú by chcel mať v portfóliu každý finančný manažér. Na dnešnom hernom trhu pravdepodobne neexistuje výnosnejšia komodita. Pochopiteľne, aj takúto vzácnu rastlinku treba pravidelne zalievať, a tak sa chystá ďalšie pokračovanie. čítať »
 
Test: Be­ta ver­zie anti­ví­ru­sov – op­la­tí sa in­šta­lo­vať?
V tomto článku sme sa zamerali na najnovšie verzie známych programov na poli internet a total security riešení, pričom ide o také čerstvé verzie, že ich výrobcovia uvoľnili zatiaľ iba na testovanie. čítať »
 
Pou­ží­va­me Mic­ro­soft Ac­cess 2010 - 1. časť
Databázové nástroje sú všadeprítomné a používame ich každý deň, hoci len ako používatelia na strane klient - server, ak ide napríklad o webové služby. MS Access má trochu inú filozofiu a aj možnosti využitia ako XLS, hoci sa na seba podobajú zadávaním údajov. čítať »
 
Te­le­víz­na vý­ba­va na kaž­dú príl­eži­tosť / ove­re­né v re­dak­cii
Televízor sa uplatní nielen v obývačke, ale ľudia hľadajú základnú výbavu aj do kuchyne alebo do spálne. Pri našom teste sme sa pozreli na aktuálnu internetovú výbavu v televízoroch a požičali sme si aj ďalšie zariadenia, ktoré sú určené na domácu zábavu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter