Blíži sa veľtrh IFA / reportáž

titulka Copy1.jpg IFA je v ob­las­ti vý­stav­níc­tva po­jem. Veľtrh sve­to­vé­ho roz­me­ru, pre­ko­ná­va­jú­ci po­dľa šta­tis­tic­kých úda­jov iné sve­to­vé vý­sta­vy, sa bu­de opäť ko­nať v Berlí­ne a po­skyt­ne pries­tor pre vy­sta­vo­va­te­ľov za­ria­de­ní z rôz­nych ob­las­tí spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Veľtrh je ta­ký vý­znam­ný, že ho pred­chád­za sa­mos­tat­ná tla­čo­vá kon­fe­ren­cia nie­koľ­ko me­sia­cov vop­red.

IFA-Logo-Datum.jpg

V mi­nu­lom ro­ku bo­la pre­na­jí­ma­ná vý­stav­ná ploc­ha v roz­lo­he 134 000 m2 a na nej bo­lo 1423 vy­sta­vo­va­te­ľov. To je čís­lo, kto­ré ro­bí nie­len veľ­ký do­jem, ale roz­hod­ne aj po­tvr­dzu­je fakt, že ide o veľ­kú ak­ciu svoj­ho dru­hu. Zá­ujem vy­sta­vo­va­te­ľov aj účas­tní­kov ras­tie. Vla­ni bo­lo na veľtr­hu za­stú­pe­ných 47 kra­jín a brá­na­mi vý­sta­vis­ka preš­lo 235 000 náv­štev­ní­kov. IFA ­po­sky­tu­je ok­rem veľ­kej vý­stav­nej ploc­hy aj sprie­vod­ný prog­ram s rôz­ny­mi ana­lý­za­mi, vy­stú­pe­nia­mi zná­mych osob­nos­tí, a tak sa náv­štev­ník dos­ta­ne k ne­pub­li­ko­va­ným in­for­má­ciám pria­mo v cen­tre di­ania. Spot­reb­ná elek­tro­ni­ka a za­ria­de­nia pre do­mác­nosť ma­jú v Euró­pe veľ­ký po­ten­ciál. Z hľa­dis­ka pre­da­ja a prog­nóz má Euró­pa po­diel na tr­hu až 29 %. Ďal­ší fak­tor, kto­rý pri­ťa­hu­je vy­sta­vo­va­te­ľov aj náv­štev­ní­kov, je čas ko­na­nia. Za­tiaľ čo pr­vá po­lo­vi­ca ro­ka pat­rí CES-u v USA, pre IFA je vy­hra­de­ná dru­há po­lo­vi­ca. Ho­ci sa ko­ná v sep­tem­bri, čo eš­te nie je ty­pic­ky pred­via­noč­ný čas, mož­no tu náj­sť dosť in­špi­rá­cií pri zva­žo­va­ní kú­py spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Pre­zen­tu­jú sa vi­zio­nár­ske pro­duk­ty, ale aj no­vin­ky na na­šich tr­hoch. V pros­pech toh­to veľtr­hu ho­vo­rí aj rast ­zá­uj­mu spot­re­bi­te­ľov o elek­tro­ni­ku a pro­duk­ty s ňou sú­vi­sia­ce. Op­ro­ti ro­ku 2009, keď bol zo zrej­mých dô­vo­dov za­zna­me­na­ný glo­bál­ny 5-per­cent­ný po­kles zá­uj­mu (aj pre­da­ja), pred­sta­vo­val rok 2010 oži­ve­nie vo for­me ná­ras­tu ob­je­mu pre­da­ja o 19 %. Úhr­nné vý­dav­ky tak tvo­ri­li 632 mi­liárd EUR. V ro­ku 2011 je pred­pok­lad na ďal­šie zvý­še­nie pre­da­ja o 6 %. Po­dľa šta­tis­tík GfK je ­Euró­pa naj­viac ras­tú­ci trh, a to aj pred Se­ver­nou a Juž­nou Ame­ri­kou a Čí­nou, kto­rá je na štvr­tom mies­te v ce­los­ve­to­vom reb­ríč­ku pre­da­ja. To sú fak­ty, kto­ré mož­no na pr­vý po­hľad nie sú vi­di­teľ­né ale­bo sú az­da aj ne­ča­ka­né, no hlav­ne fir­my, a te­da vy­sta­vo­va­te­lia o nich ve­dia. Berlín je za­tiaľ stra­te­gic­ké mies­to, kde žiad­na dô­le­ži­tá fir­ma ­nes­mie chý­bať. Roz­mach in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je zjav­ný, sta­čí sa len po­zrieť na po­nu­ky mo­bil­ných ope­rá­to­rov. IFA bu­de mies­to, kde ok­rem smar­tfó­nov bu­dú pred­sta­ve­né nes­po­čet­né no­vin­ky na po­li tab­le­tov. Rôz­ne kon­fi­gu­rá­cie, naj­nov­šie pro­ce­so­ry a za­ria­de­nia s roz­lič­ný­mi veľ­kos­ťa­mi dis­ple­ja bu­dú pre­zen­to­va­né prá­ve v sep­tem­bri. Priaz­niv­ci eko­ló­gie sa mô­žu te­šiť aj na ús­por­né spot­re­bi­če pre do­mác­nosť, za­lo­že­né na naj­nov­ších tech­no­ló­giách.

Seg­men­ty veľtr­hu
Vý­sta­vis­ko IFA je roz­de­le­né na nie­koľ­ko hlav­ných seg­men­tov, a to nie­len po­dľa ty­pu vy­sta­vo­va­ných pro­duk­tov, ale aj uda­los­tí. Špe­ciál­na ha­la pat­rí ­ob­las­ti Inter­na­tio­nal Key­no­tes, čo sú vlas­tne pred­náš­ky osob­nos­tí zo sve­ta IT a elek­tro­ni­ky na rôz­ne ak­tuál­ne té­my. Špe­cia­li­tou je IFA Tech­Watch, mies­to, kde sú pre­zen­to­va­né a v praxi pred­ve­de­né tec­hno­ló­gie blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Mož­no tu te­da vi­dieť no­vé tec­hno­ló­gie z pr­vej ru­ky. Náj­de­te tu aj pro­duk­ty, kto­ré sa čos­ko­ro sta­nú dos­tup­ný­mi na tr­hu. A keď­že 3D té­ma je dnes at­rak­tív­na, rie­šiť sa bu­de aj otáz­ka, ako sa bu­de vy­ví­jať 3D ob­raz v bu­dúc­nos­ti. Bu­de­me môcť sle­do­vať 3D aj bez špe­cia­li­zo­va­ných oku­liarov? Ako sa bu­de vy­ví­jať TV pri­jí­mač, v mi­nu­los­ti po­uží­va­ný vý­luč­ne na pa­sív­ne sle­do­va­nie ob­sa­hu? Tý­mi­to a mno­hý­mi ďal­ší­mi tec­hno­lo­gic­ký­mi té­ma­mi sa bu­de za­obe­rať IFA ­TechWatch v nie­koľ­kých hlav­ných seg­men­toch - Ho­me and Audio En­ter­tain­ment, Ho­me Ap­plian­ce, My Me­dia, Pub­lic Me­dia, Com­mu­ni­ca­tion, Tec­hno­lo­gy & Com­pu­ters.

LCD_predaj.jpg

Šta­tis­tic­ké úda­je a prog­nó­zy na ten­to a nas­le­du­jú­ci rok

Vstu­pen­ky
Slo­ven­sko-ne­mec­ká ob­chod­ná a prie­my­sel­ná ko­mo­ra, ako ofi­ciál­ne za­stú­pe­nie Berlín­skych veľtr­hov v SR, po­nú­ka slo­ven­ským vy­sta­vo­va­te­ľom a náv­štev­ní­kom in­for­mač­ný servis a po­dpo­ru a pred­pre­daj vstu­pe­niek pre od­bor­nú ve­rej­nosť za zvý­hod­ne­né ce­ny. Všet­ky po­treb­né in­for­má­cie aj o uby­to­va­ní a dop­ra­ve náj­de­te na strán­ke www.dsihk.sk v sek­cii Veľtr­hy Berlín.

Mic­hal Rei­ter, Ali­can­te (Špa­niel­sko)

Ne­vyh­nut­né nák­la­dy hra­dil Mes­se Berlin

Zdroj: PC Revue 6/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ne­boj­te sa zr­kad­lov­ky / 1. časť
Začíname nový seriál, v ktorom sa budeme venovať fotografovaniu pomocou zrkadlovky. Na začiatok vysvetlíme, prečo je výhodné používať takýto typ fotoaparátu, ktorý je oveľa väčší a ťažší ako jeho kompaktní kolegovia. čítať »
 
webapps: Pre­zen­tá­cia vy­tvo­re­ná on-li­ne
V tomto vydaní webapps sme sa zamerali na to, ako oživiť vašu prezentáciu. Prezentácia už nie je iba doména manažmentov spoločností, ale bežne sa využíva napríklad pri výučbe v školách alebo v neziskovom sektore. čítať »
 
Flapps: Pra­cov­ný čas pod kon­tro­lou
Evidencia pracovného času zamestnanca je vo firme nevyhnutná, no nie vždy najpríjemnejšia činnosť. Do tejto sféry totiž nespadá len vykazovanie záznamov o absencii alebo práci na projektoch, ale aj evidovanie nadčasov, klientov a ďalších aktivít. čítať »
 
Fi­re­fox 4 / Pan­da čer­ve­ná sa vra­cia
Internet je jedno veľké bludisko. Množstvo jednotiek a núl, ktorých obsahom sú krátke texty i niekoľkohodinové videá vo full HD kvalite. čítať »
 
Re­por­táž: Net­ra­dič­né na­vi­gá­to­ry GPS
Na začiatku mája sme sa zúčastnili na predstavení navigátorov GPS od spoločnosti Garmin. Táto firma usporiadala v Tirolských Alpách naozaj netradičnú tlačovú konferenciu. čítať »
 
Ako sa vy­rá­ba­jú te­le­ví­zo­ry na Slo­ven­sku?
Ako iste viete, Slovensko nie je len ­automobilová krajina, ale vyrábajú sa u nás aj tie najlepšie elektronické zariadenia, ako napr. Blu-ray prehrávače, veľkoobjemové tlačiarne či základné dosky. Asi najviac však vidno fabriky na výrobu televízorov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Vrtuľníkových simulátorov nájdete na trhu ako šafranu. No ak výber ešte sprísnime len na civilné stroje, tých je asi ešte menej ako poctivých politikov. čítať »
 
Mic­ro­soft Pub­lis­her 2010
Microsoft Publisher patrí medzi programy špecializované na tvorbu digitálnych, ale aj tlačových výstupov v oblasti vytvárania publikácií. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter