Osobnosti IT Komunity - Peter Škodný, accenture

Pe­ter Škod­ný,
Coun­try Ma­na­ging Di­rec­tor Ac­cen­tu­re
Vy­štu­do­val špe­cia­li­zá­ciu vý­poč­to­vá tec­hni­ka a in­for­ma­ti­ka na Elek­tro­tec­hnic­kej fa­kul­te STU v Bra­tis­la­ve. Od ro­ku 1991 pô­so­bí v spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re ako je­den z pr­vých za­mes­tnan­cov v rám­ci re­gió­nu stred­nej Euró­py. Od sep­tem­bra 2000 sa stal ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom slo­ven­skej po­boč­ky Ac­cen­tu­re. Pod ve­de­ním Pet­ra Škod­né­ho na­rást­la slo­ven­ská po­boč­ka Ac­cen­tu­re z prib­liž­ne 30 na viac ako 1100 za­mes­tnan­cov. Je dru­hým vice­pre­zi­den­tom správ­nej ra­dy Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. V ro­ku 2009 zís­kal oce­ne­nie IT osob­nosť ro­ka. Je že­na­tý, má dve de­ti.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Osob­nos­ti IT Ko­mu­ni­ty - Pe­ter Škod­ný, ac­cen­tu­re
Vyštudoval špecializáciu výpočtová technika a informatika na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí v spoločnosti Accenture ako jeden z prvých zamestnancov v rámci regiónu strednej Európy. čítať »
 
Bi­tcoin - peer-to-peer me­na bu­dúc­nos­ti?
S naším finančným systémom nie je niečo v poriadku. To však nie je novinka, ale známy fakt. Nech už boli príčiny krízy hocijaké a riešenia akékoľvek efektívne alebo neefektívne, je tu priestor na hľadanie lepších finančných nástrojov. čítať »
 
Tec­hno­ló­gie na rých­lej­ší prís­tup k inter­ne­tu
Pre pevné a mobilné širokopásmové siete je vyvíjaných alebo zlepšovaných veľa rôznych technológií s cieľom ponúknuť vyššiu rýchlosť. čítať »
 
Bi­blia po­dni­ka­teľ­ské­ho mi­ni­ma­liz­mu
V Silicon Valley to zase šumí novými start upmi. V mnohom to pripomína dot-com boom – množstvo nových projektov (startupov), často založených na sociálnych sieťach alebo technológiách známych ako Web 2.0. čítať »
 
Nah­ra­dia so­ciál­ne sie­te ban­ko­vé služ­by?
S pomocou sociálnych médií môže bankový priemysel zvýrazniť zákaznícke služby. Sociálne médiá, ak budú chcieť, majú všetky druhy nástrojov na to, aby položili banky na kolená. čítať »
 
Dô­le­ži­tosť vy­bi­lan­co­va­né­ho vzťa­hu
V obchode s energiami je viac ako v iných oblastiach nevyhnutné predvídať zmeny, analyzovať ich a bezodkladne na ne reagovať správnymi rozhodnutiami. čítať »
 
Pro­jek­to­vý ma­naž­ment po­tre­bu­je od­va­hu
Forest Gump pri svojom behu naprieč Amerikou povedal: „Predtým, ako sa posunieš vpred, musíš nechať svoju minulosť za sebou.“ Jednoduchá a nielen filmová myšlienka... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter