Nahradia sociálne siete bankové služby?

S po­mo­cou so­ciál­nych mé­dií mô­že ban­ko­vý prie­my­sel zvý­raz­niť zá­kaz­níc­ke služ­by. So­ciál­ne mé­diá, ak bu­dú chcieť, ma­jú všet­ky dru­hy nás­tro­jov na to, aby po­lo­ži­li ban­ky na ko­le­ná. Mô­žu so­ciál­ne sie­te vy­vi­núť sys­tém, kto­rý by nah­rád­zal sú­čas­ný ban­ko­vý sys­tém? Strá­ca­jú ka­men­né ban­ky svo­ju dôs­toj­nosť na po­rtá­loch Web 2.0?

Pe­nia­ze v so­ciál­nych sie­ťach
Na fi­nan­čnom veľtr­hu SI­BOS v Am­ster­da­me ot­vo­ri­li účas­tní­ci aj otáz­ky vy­uží­va­nia pe­ňa­zí v so­ciál­nych sie­ťach. Nap­rík­lad kre­di­tom Fa­ce­boo­ku via­ce­rí de­le­gá­ti pri­ra­di­li po­ten­ciál glo­bál­nej me­ny. Otáz­kou je, či sa kre­di­ty Fa­ce­boo­ku sta­nú glo­bál­nou me­nou aj v ob­cho­de ale­bo len me­nou v so­ciál­nej sie­ti na úče­ly vzá­jom­nej vý­me­ny to­va­rov a slu­žieb, me­nou hier a zá­ba­vy. Je zrej­mé, že tie­to otáz­ky sú pred­čas­né, le­bo med­zi tzv. ko­mu­nit­ný­mi či so­ciál­ny­mi me­na­mi a ob­chod­ný­mi me­na­mi exis­tu­je mo­men­tál­ne len mi­ni­mál­na sú­vis­losť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Osob­nos­ti IT Ko­mu­ni­ty - Pe­ter Škod­ný, ac­cen­tu­re
Vyštudoval špecializáciu výpočtová technika a informatika na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí v spoločnosti Accenture ako jeden z prvých zamestnancov v rámci regiónu strednej Európy. čítať »
 
Bi­tcoin - peer-to-peer me­na bu­dúc­nos­ti?
S naším finančným systémom nie je niečo v poriadku. To však nie je novinka, ale známy fakt. Nech už boli príčiny krízy hocijaké a riešenia akékoľvek efektívne alebo neefektívne, je tu priestor na hľadanie lepších finančných nástrojov. čítať »
 
Tec­hno­ló­gie na rých­lej­ší prís­tup k inter­ne­tu
Pre pevné a mobilné širokopásmové siete je vyvíjaných alebo zlepšovaných veľa rôznych technológií s cieľom ponúknuť vyššiu rýchlosť. čítať »
 
Bi­blia po­dni­ka­teľ­ské­ho mi­ni­ma­liz­mu
V Silicon Valley to zase šumí novými start upmi. V mnohom to pripomína dot-com boom – množstvo nových projektov (startupov), často založených na sociálnych sieťach alebo technológiách známych ako Web 2.0. čítať »
 
Nah­ra­dia so­ciál­ne sie­te ban­ko­vé služ­by?
S pomocou sociálnych médií môže bankový priemysel zvýrazniť zákaznícke služby. Sociálne médiá, ak budú chcieť, majú všetky druhy nástrojov na to, aby položili banky na kolená. čítať »
 
Dô­le­ži­tosť vy­bi­lan­co­va­né­ho vzťa­hu
V obchode s energiami je viac ako v iných oblastiach nevyhnutné predvídať zmeny, analyzovať ich a bezodkladne na ne reagovať správnymi rozhodnutiami. čítať »
 
Pro­jek­to­vý ma­naž­ment po­tre­bu­je od­va­hu
Forest Gump pri svojom behu naprieč Amerikou povedal: „Predtým, ako sa posunieš vpred, musíš nechať svoju minulosť za sebou.“ Jednoduchá a nielen filmová myšlienka... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter