Projektový manažment potrebuje odvahu

Fo­rest Gump pri svo­jom be­hu nap­rieč Ame­ri­kou po­ve­dal: „Pred­tým, ako sa po­su­nieš vpred, mu­síš nec­hať svo­ju mi­nu­losť za se­bou.“ Jed­no­duc­há a nie­len fil­mo­vá myš­lien­ka...

Chuť a túž­ba po vy­ššej ús­peš­nos­ti reali­zo­va­ných pro­jek­tov po­dľa sve­to­vých štan­dar­dov je jed­na vec, ale reali­ta a od­va­ha pus­tiť sa do zme­ny je už tvr­dší orie­šok. Exis­ten­cia prob­lé­mov vy­plý­va už z po­dsta­ty pro­jek­tov – za­vád­za­nie no­vých ve­cí, reali­zá­cia zmien ale­bo rie­še­nie a priam až ha­se­nie prob­lé­mov. Ob­jek­tív­ne prí­či­ny by sa však ne­ma­li po­uží­vať ako vý­ho­vor­ky os­pra­vedl­ňu­jú­ce neús­pech. Priz­nať si ot­vo­re­ne chy­by, po­ve­dať si, kde sme zly­ha­li, vy­ža­du­je nao­zaj od­va­hu...

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Osob­nos­ti IT Ko­mu­ni­ty - Pe­ter Škod­ný, ac­cen­tu­re
Vyštudoval špecializáciu výpočtová technika a informatika na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí v spoločnosti Accenture ako jeden z prvých zamestnancov v rámci regiónu strednej Európy. čítať »
 
Bi­tcoin - peer-to-peer me­na bu­dúc­nos­ti?
S naším finančným systémom nie je niečo v poriadku. To však nie je novinka, ale známy fakt. Nech už boli príčiny krízy hocijaké a riešenia akékoľvek efektívne alebo neefektívne, je tu priestor na hľadanie lepších finančných nástrojov. čítať »
 
Tec­hno­ló­gie na rých­lej­ší prís­tup k inter­ne­tu
Pre pevné a mobilné širokopásmové siete je vyvíjaných alebo zlepšovaných veľa rôznych technológií s cieľom ponúknuť vyššiu rýchlosť. čítať »
 
Bi­blia po­dni­ka­teľ­ské­ho mi­ni­ma­liz­mu
V Silicon Valley to zase šumí novými start upmi. V mnohom to pripomína dot-com boom – množstvo nových projektov (startupov), často založených na sociálnych sieťach alebo technológiách známych ako Web 2.0. čítať »
 
Nah­ra­dia so­ciál­ne sie­te ban­ko­vé služ­by?
S pomocou sociálnych médií môže bankový priemysel zvýrazniť zákaznícke služby. Sociálne médiá, ak budú chcieť, majú všetky druhy nástrojov na to, aby položili banky na kolená. čítať »
 
Dô­le­ži­tosť vy­bi­lan­co­va­né­ho vzťa­hu
V obchode s energiami je viac ako v iných oblastiach nevyhnutné predvídať zmeny, analyzovať ich a bezodkladne na ne reagovať správnymi rozhodnutiami. čítať »
 
Pro­jek­to­vý ma­naž­ment po­tre­bu­je od­va­hu
Forest Gump pri svojom behu naprieč Amerikou povedal: „Predtým, ako sa posunieš vpred, musíš nechať svoju minulosť za sebou.“ Jednoduchá a nielen filmová myšlienka... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter