All-in-one počítače s herným výkonom

All-in-one po­čí­ta­če už nie sú len za­ria­de­nia na pre­ze­ra­nie ob­ráz­kov ale­bo mul­ti­me­diál­ne dopl­nky do obý­vač­ky. Vý­ko­nom sa dos­tá­va­jú k bež­ným po­čí­ta­čom ale­bo as­poň stred­ne vý­kon­ným no­te­boo­kom.

Dva po­čí­ta­če Le­no­vo Idea­Cen­tre naj­nov­šej sé­rie B sú to­ho dô­ka­zom. Dob­re vy­ze­ra­jú, ma­jú vo vý­ba­ve to naj­dô­le­ži­tej­šie a ich úlo­hou nie je len efek­tne vy­pl­niť pries­tor v obý­vač­ke ale­bo kan­ce­lá­rii, ale umož­niť všes­tran­né vy­uži­tie. Na vý­ber má­me dva mo­de­ly. Roz­die­ly sú v har­dvé­ro­vej kon­fi­gu­rá­cii, ale aj v ich vy­ho­to­ve­ní. Ak si zvo­lí­te mo­del s uh­lop­rieč­kou 21,5 pal­ca, dos­ta­ne­te aj do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Ak to pre vás nie je po­dstat­né, je tu dru­hý tes­to­va­ný mo­del. Ten po­skyt­ne gra­fic­kú kar­tu na hry, 23-pal­co­vú uh­lop­rieč­ku a vý­kon­nej­šiu kon­fi­gu­rá­ciu. Na­vy­še mo­del B510 je drah­ší len o má­lo vzhľa­dom na vý­kon­nej­šiu gra­fi­ku, CPU ale­bo väč­ší disk.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Práv­nik ra­dí: Po­dá­va­nie sťaž­nos­ti elek­tro­nic­kou po­štou
Od 1. februára 2010 je účinný nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti orgánmi štátnej a verejnej správy. čítať »
 
Sle­du­je­me vý­kon po­čí­ta­ča
Operačné systémy Microsoft Windows obsahujú viacero nástrojov na sledovanie stavu systému. Inak to nie je ani pri Windows 7. čítať »
 
Dopl­nko­vé služ­by s prís­troj­mi Gi­ga­set
VoIP nie je iba prenos hlasu cez dátovú sieť, prípadne internet, dnes k nemu patrí už aj veľa doplnkových služieb, ktoré poskytnú komfort, na aký ste doteraz neboli zvyknutí. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov
Návraty klasík sú, zdá sa, na programe dňa. Pokiaľ ste niekedy v dávnej minulosti narazili na staručkú hru Dungeon Keeper, bude vás už pri pohľade na obrázky z Dungeons trieskať do hlavy bejzbalová palica s nápisom Déjavu. čítať »
 
So­ny Eric­sson Xpe­ria X8
Je pre vás Xperia X10 pridrahá alebo veľká a Xperia X10 mini zase príliš malá? Model Sony Ericsson Xperia X8 vám ponúka akýsi kompromis vo veľkosti, ale aj výbave. čítať »
 
Ako chrá­niť po­čí­tač pred hroz­ba­mi z inter­ne­tu
V súčasnosti, keď takmer každý počítač alebo mobilné zariadenie sa pripája do internetu, treba neustále myslieť aj na hrozby. Používateľ vo svete internetu môže veľmi rýchlo naraziť na hackerov, útočníkov, škodlivý kód alebo na zneužitie slabých miest v podobe zraniteľností nainštalovaného softvéru vrátane operačných systémov. čítať »
 
Inter­net ako stra­te­gic­ká zbraň
Úslovie „dobrý sluha, ale zlý pán" už bolo použité na veľa fenoménov modernej doby, azda najviac sa skloňuje v súvislosti s elektrinou. čítať »
 
Po­uží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Verzia Extreme Edition poskytuje identifikáciu parametrov základnej dosky, procesora, pamäte, čipovej súpravy a BIOS-u; zobrazenie aktuálnych hodnôt poskytovaných inštalovanými snímačmi teploty, napätia a pod. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter