S notebookom na cestách

19318670.jpg Ces­to­va­nie s no­te­boo­kom nie je dnes nič vý­ni­moč­né a re­la­tív­ne mo­no­tón­ny zvuk mo­to­ra auto­bu­su ne­raz pre­ru­ší niek­to, kto chce čo naj­rýc­hlej­šie, nie však čo naj­dis­krét­nej­šie vy­ba­viť e-mai­ly, Fa­ce­book, prí­pad­ne len do­pí­sať prá­cu pred príc­ho­dom do za­mes­tna­nia ale­bo ško­ly. Prá­ca s no­te­boo­kom na ces­tách je už tak­mer ta­ká bež­ná ako po­uží­va­nie mo­bi­lu.

Po­uží­va­te­lia no­te­boo­kov s rôz­ny­mi roz­mer­mi chcú ok­rem po­ze­ra­nia fil­mov viac inter­ak­ti­vi­ty, mož­no aj uži­toč­nos­ti. Pri po­uží­va­ní elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní po­čas ces­to­va­nia nie je dô­le­ži­té len to, akou rých­los­ťou sa pri­po­ja na inter­net, ale aj ako dl­ho vy­dr­žia pra­co­vať na ba­té­riu. Ne­má­me te­raz na mys­li len pre­nos­né po­čí­ta­če rôz­nych for­má­tov, ale aj mo­bil­né te­le­fó­ny. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny na rôz­nych plat­for­mách si za svo­je veľ­ké do­ty­ko­vé dis­ple­je pý­ta­jú daň v po­do­be zvý­še­nej spot­re­by ener­gie. Zni­žo­va­nie ja­su pri po­ze­ra­ní fil­mov, sur­fo­va­ní na webe ale­bo vy­ba­vo­va­ní e-mai­lo­vej ko­reš­pon­den­cie nie je naj­čas­tej­šie rie­še­nie, no v prí­pa­de núd­ze predĺži vý­drž o nie­koľ­ko de­sia­tok mi­nút. Ak ces­tu­je­te na krat­šie vzdia­le­nos­ti, prav­de­po­dob­ne ten­to hen­di­kep ne­rie­ši­te, veď aj pri po­ze­ra­ní fil­mu vy­dr­ží po­čí­tač zhru­ba pol dru­ha ho­di­ny. Pri bež­nej prá­ci ur­či­te aj viac. Bez inter­ne­tu je však po­uži­tie no­te­boo­ku troc­hu ok­lieš­te­né, a tak sa naň po­uží­va­te­lia dnes pri­pá­ja­jú aj v dop­rav­ných pros­tried­koch. V te­le­víz­nej rek­la­me sta­čí pri­po­jiť mo­dem do po­čí­ta­ča a za pár se­kúnd stiah­nuť film, sle­do­vať on-li­ne vi­deá ale­bo sa iným spô­so­bom ba­viť. Ako to však s inter­ne­tom nao­zaj je, zis­ťo­va­li sme v tom­to člán­ku.

Ces­tu­je­me vla­kom
Voz­ne vo vla­ku sa z po­hľa­du ces­tu­jú­cich v sú­čas­nos­ti ka­te­go­ri­zu­jú v pr­vom ra­de na pr­vú a dru­hú trie­du. Pr­vá trie­da umož­ňu­je pri­po­jiť v ku­pé dve za­ria­de­nia k elek­tric­kej zá­suv­ke. V prí­pa­de ot­vo­re­ných voz­ňov sú ta­kis­to dve zá­suv­ky na stra­ne šty­roch se­da­diel so sto­lí­kom med­zi ni­mi. No na dru­hej stra­ne šír­ky voz­ňa je zá­suv­ka pre kaž­dé se­dad­lo, keď­že tie sú už len v jed­nom ra­de, a to buď so spo­loč­ným sto­lí­kom ale­bo ra­de­ním ako v auto­bu­se. Kaž­do­pád­ne voz­ne sú re­la­tív­ne dob­re vy­ba­ve­né, a ho­ci ne­se­dí­te pri ok­ne (v prí­pa­de ku­pé), dá sa no­te­boo­ko­vá šnú­ra po­tiah­nuť po­za se­dad­lá bez to­ho, aby nie­ko­mu pre­ká­ža­la. V dru­hej trie­de je si­tuácia o nie­čo hor­šia. Voz­ňov, v kto­rých je zá­suv­ka, je po­dstat­ne me­nej a väč­ši­nou ide o re­no­vo­va­né ty­py sta­rých voz­ňov ale­bo vla­ky IC, prí­pad­ne EC, ale nie je to pra­vid­lo. Ak aj na­ra­zí­te na re­no­vo­va­ný vo­zeň, kto­rý má pod sto­lí­kom dve zá­suv­ky (voz­ne pr­vej trie­dy ich ma­jú nad hla­vou ved­ľa ok­na), ne­bu­dú fun­go­vať. Dob­rá sprá­va je, že uve­de­ním no­vých vla­ko­vých súp­rav EPJ 671 (Elek­tric­ká po­scho­do­vá jed­not­ka) v po­lo­vi­ci de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka sa zvý­šil štan­dard slu­žieb aj v re­gio­nál­nej osob­nej dop­ra­ve (za­tiaľ na tra­ti Ži­li­na – Tren­čín, Ži­li­na – Čad­ca, Ži­li­na – Lip­tov­ský Hrá­dok a späť). No­vé voz­ne ma­jú elek­tric­kú zá­suv­ku pri kaž­dom dru­hom se­dad­le, pri­čom ide o voz­ne dru­hej trie­dy. V prí­pa­de, že po­tre­bu­je­te pra­co­vať vo vla­ku, od­po­rú­ča­me mať na­bi­tý no­te­book, pre­to­že nie­ke­dy tre­ba po­žia­dať sprie­vod­cu, aby za­pol v roz­vád­za­či ener­giu do zá­su­viek. Čas­tý prí­pad je vý­pa­dok prú­du, tak­že opäť tre­ba upo­zor­niť sprie­vod­cu na ne­fun­kčnosť zá­suv­ky, ho­ci pred chví­ľou bo­lo všet­ko v po­riad­ku. Ak prúd vy­pa­dá­va čas­to, od­po­rú­ča­me zá­suv­ku ne­pou­ží­vať, aby sa na­bí­ja­cí ­cyk­lus neu­kon­čo­val kaž­dých pár mi­nút. To pla­tí aj pre tab­le­ty, smart-pho­ny ale­bo iné za­ria­de­nia.

ic_vozen_1_tr.jpg

Voz­ne 1. trie­dy ma­jú ok­rem väč­šie­ho pries­to­ru pre ces­tu­jú­cich (a tým po­hodl­nej­šej mož­nos­ti prá­ce na no­te­boo­ku) aj zá­suv­ky elek­tric­kej ener­gie na na­bí­ja­nie no­te­boo­kov ale­bo mo­bil­ných te­le­fó­nov

Pri­po­je­nie na inter­net sa dá reali­zo­vať prak­tic­ky len jed­ným spô­so­bom, ho­ci sprá­vy o plá­noch inter­ne­tu vo vla­koch tu už bo­li, a to pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej sie­te. Naj­jed­no­duc­hší spô­sob pri­po­je­nia je v mo­bil­nom te­le­fó­ne, prí­pad­ne pri spo­je­ní te­le­fó­nu s po­čí­ta­čom. Po­kry­tie sig­ná­lom na hlav­ných ťa­hoch je kva­lit­né, aj keď ko­lí­sa­niu ­rých­los­ti sa ne­vyh­ne­te. Bez prob­lé­mu sa dá inter­net po­uží­vať aj pri rých­los­ti 110 km/h a spo­ra­dic­ky sme za­zna­me­na­li vý­pad­ky spo­je­nia pri prec­ho­de med­zi bun­ka­mi, ak po­sky­to­va­li iný typ pri­po­je­nia, nap­rík­lad z ED­GE na 3G ale­bo nao­pak. Ak ces­tu­je­te na Lip­tov ale­bo do od­ľah­lej­ších čas­tí Slo­ven­ska, vý­pad­ku sig­ná­lu sa ne­vyh­ne­te. Sme­ro­vé vy­krý­va­če sig­ná­lu za­tiaľ nie sú sil­nou strán­kou že­lez­níc, a tak v tu­ne­li cel­kom is­to stra­tí­te nie­len pri­po­je­nie na inter­net, ale aj sig­nál. Spo­ľah­núť sa tre­ba naj­mä na vlas­tné pros­tried­ky a pri in­ten­zív­nej­šej prá­ci na inter­ne­te od­po­rú­ča­me mať ak­ti­vo­va­ný dos­ta­toč­ne veľ­ký dá­to­vý ba­lík. Ne­raz sa nám sta­lo, že pri sťa­ho­va­ní nie­koľ­ko de­sia­tok me­ga­baj­tov dát sa spo­je­nie pre­ru­ši­lo a priš­li sme o do­siaľ stiah­nu­té dá­ta.

vlak_ilustracka.jpg

Pri po­tre­be pra­co­vať na ces­tách zváž­te pri kú­pe aj veľ­kosť no­te­boo­ku – štan­dar­dné 15,6-pal­co­vé mo­de­ly s veľ­mi dob­rou ce­nou bu­dú vo vla­ku (o lie­tad­le a auto­bu­se ani ne­ho­vo­riac) skôr na prí­ťaž

Ces­tu­je­me auto­bu­som
Auto­bu­so­vá dop­ra­va je v po­sky­to­va­ní inter­ne­tu o krok ďa­lej. Nej­de však o ploš­né ur­če­nie, kto­ré lin­ky ma­jú pri­po­je­nie na inter­net a kto­ré nie. Zá­vi­sí to od dop­rav­cu, kaž­do­pád­ne sú to len di­aľ­ko­vé lin­ky na hlav­ných tra­tiach (Bra­tis­la­va – Pra­ha, Nit­ra, Zla­té Mo­rav­ce, Ži­li­na, Tren­čín, No­vé Mes­to nad Vá­hom, Ko­már­no...). V sú­čas­nos­ti sa s inter­ne­tom za­dar­mo mô­že­te stret­núť v auto­bu­soch dop­rav­cu Tu­ran­car, Slo­vak Li­nes ale­bo Stu­dent Agen­cy. Dop­rav­co­via sa za­tiaľ tou­to mož­nos­ťou príl­iš nep­re­zen­to­va­li, dô­vo­dom však bo­li aj tes­to­va­cie pre­vád­zky v mi­nu­lých me­sia­coch a ro­koch. Pre­to sa prak­tic­ky ne­dá zis­tiť, kto­rý spoj bu­de mať inter­ne­to­vé pri­po­je­nie ga­ran­to­va­né. V prí­pa­de, že ces­tu­je­te so Stu­dent Agen­cy do Čiech, ur­či­te ­nav­štív­te strán­ku www.stu­den­ta­gen­cy.sk, kde náj­de­te in­for­má­cie o mož­nos­ti vy­užiť inter­ne­to­vé ka­viar­ne pri ča­ka­ní na spoj.

BUS_1.jpg

Inter­net v auto­bu­se po­ma­ly pre­rá­ža na slo­ven­skom tr­hu do di­aľ­ko­vých li­niek, vo vla­ku je za­se elek­tric­ká zá­suv­ka

Pri­po­je­nie sa reali­zu­je cez Wi-Fi rou­ter, dop­rav­ca vy­uží­va štan­dar­dnú dá­to­vú tec­hno­ló­giu a cez rou­ter dis­tri­buu­je sig­nál v auto­bu­se a je­ho oko­lí. Ne­vý­ho­dou ces­ty auto­bu­som je ab­sen­cia elek­tric­kých zá­su­viek z tech­nic­kých dô­vo­dov. Spo­ľah­núť sa mu­sí­te vý­luč­ne na vlas­tnú ba­té­riu.

Ces­tu­je­me lie­tad­lom
V lie­tad­le sa po do­siah­nu­tí le­to­vej vý­šky da­jú no­te­boo­ky bež­ne po­uží­vať. Pre le­te v eko­no­mic­kej trie­de v rám­ci Euró­py ne­po­čí­taj­te s pri­po­je­ním na elek­tric­kú sieť. Rad­šej si zo­ber­te dve ba­té­rie, čas­to je prob­lém so zá­suv­kou aj pri ča­ka­ní na let v od­le­to­vých ha­lách. Štan­dar­dnú mož­nosť pri­po­je­nia no­te­boo­ku na elek­tric­kú sieť bu­de­te mať v trie­de bi­znis a na med­zi­kon­ti­nen­tál­nych le­toch. S pri­po­je­ním na inter­net po­čas le­tu v Euró­pe je to troc­hu hor­šie. Exis­tu­jú pr­vé las­to­vič­ky, ale sú skôr oje­di­ne­lé. Nao­pak, pri le­toch v USA je mož­nosť pri­po­je­nia Wi-Fi štan­dar­dná, no ide o pla­te­nú služ­bu (oko­lo 9,99 USD za let). Pri­po­je­nie na inter­net v od­le­to­vých ha­lách je tak­mer vždy k dis­po­zí­cii, čas­to je však pla­te­né. Vý­hod­né je, že napr. le­tis­ko naj­čas­tej­šie vy­uží­va­né ces­tu­jú­ci­mi zo Slo­ven­ska – te­da Vie­deň – má pri­po­je­nie na inter­net za­tiaľ bez­plat­né.

Svet­lá bu­dúc­nosť?
Pl­no­hod­not­ný a is­tý inter­net v di­aľ­ko­vých spo­joch, či už v auto­bu­soch, ale­bo vo vla­ku, je v na­šej kra­ji­ne eš­te ďa­le­ká bu­dúc­nosť. Ak je tá­to služ­ba dos­tup­ná, po­sky­tu­je sa za­tiaľ za­dar­mo. No zo skú­se­nos­tí vie­me, že jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti ča­ka­jú ďal­šie vý­dav­ky a inter­net je za­tiaľ veľ­ký luxus. Po­zi­tív­na sprá­va je, že štan­dard ces­to­va­nia sa po­stup­ne zvy­šu­je a po­pri lep­ších voz­ňoch pr­vej ale­bo dru­hej trie­dy sa mô­že­te te­šiť aj na elek­tric­ké zá­suv­ky. Na Slo­ven­sku nie sú ani ča­kár­ne pre ­ces­tu­jú­cich s lís­tkom pr­vej trie­dy, u niek­to­rých na­šich su­se­dov áno a je tam aj po­kry­tie sie­ťou Wi-Fi za­dar­mo.

Zdroj: PC Revue 2/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Práv­nik ra­dí: Po­dá­va­nie sťaž­nos­ti elek­tro­nic­kou po­štou
Od 1. februára 2010 je účinný nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti orgánmi štátnej a verejnej správy. čítať »
 
Sle­du­je­me vý­kon po­čí­ta­ča
Operačné systémy Microsoft Windows obsahujú viacero nástrojov na sledovanie stavu systému. Inak to nie je ani pri Windows 7. čítať »
 
Dopl­nko­vé služ­by s prís­troj­mi Gi­ga­set
VoIP nie je iba prenos hlasu cez dátovú sieť, prípadne internet, dnes k nemu patrí už aj veľa doplnkových služieb, ktoré poskytnú komfort, na aký ste doteraz neboli zvyknutí. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov
Návraty klasík sú, zdá sa, na programe dňa. Pokiaľ ste niekedy v dávnej minulosti narazili na staručkú hru Dungeon Keeper, bude vás už pri pohľade na obrázky z Dungeons trieskať do hlavy bejzbalová palica s nápisom Déjavu. čítať »
 
So­ny Eric­sson Xpe­ria X8
Je pre vás Xperia X10 pridrahá alebo veľká a Xperia X10 mini zase príliš malá? Model Sony Ericsson Xperia X8 vám ponúka akýsi kompromis vo veľkosti, ale aj výbave. čítať »
 
Ako chrá­niť po­čí­tač pred hroz­ba­mi z inter­ne­tu
V súčasnosti, keď takmer každý počítač alebo mobilné zariadenie sa pripája do internetu, treba neustále myslieť aj na hrozby. Používateľ vo svete internetu môže veľmi rýchlo naraziť na hackerov, útočníkov, škodlivý kód alebo na zneužitie slabých miest v podobe zraniteľností nainštalovaného softvéru vrátane operačných systémov. čítať »
 
Inter­net ako stra­te­gic­ká zbraň
Úslovie „dobrý sluha, ale zlý pán" už bolo použité na veľa fenoménov modernej doby, azda najviac sa skloňuje v súvislosti s elektrinou. čítať »
 
Po­uží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Verzia Extreme Edition poskytuje identifikáciu parametrov základnej dosky, procesora, pamäte, čipovej súpravy a BIOS-u; zobrazenie aktuálnych hodnôt poskytovaných inštalovanými snímačmi teploty, napätia a pod. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter