Ochráňte deti pred nástrahami internetu

titulka.jpg Na inter­ne­te čí­ha mno­ho nás­trah, kto­rým ľah­ko po­dľah­nú naj­mä de­ti. Či už sú to rôz­ne rek­la­my od­ka­zu­jú­ce na strán­ky s ob­sa­hom nev­hod­ným pre mla­dis­tvých, po­dvod­né strán­ky, ale­bo v niek­to­rých prí­pa­doch veľ­ké so­ciál­ne sie­te s množ­stvom osí­diel. Ako mô­že­te svo­je di­eťa pred tý­mi­to nás­tra­ha­mi oc­hrá­niť? Pr­vý krok je ur­či­te ko­mu­ni­ká­cia, pri­čom je ne­vyh­nut­né vy­svet­liť de­ťom, ako to na inter­ne­te cho­dí a čo všet­ko tam na ne čí­ha. To však čas­to nes­ta­čí, pre­to vám v tom­to člán­ku pred­sta­ví­me sof­tvé­ro­vé rie­še­nia, kto­ré do­ká­žu za­blo­ko­vať či ob­med­ziť prís­tup k rôz­nym strán­kam a fun­kciám po­čí­ta­ča.

Ako sme tes­to­va­li?
Pr­vý a naj­dô­le­ži­tej­ší pa­ra­me­ter bo­la roz­ma­ni­tosť nas­ta­ve­ní a filtrov, kto­ré ma­jú na sta­ros­ti prís­tup k jed­not­li­vým webo­vým strán­kam. Ďalej sme sa za­me­ra­li aj na iné ob­med­ze­nia, kto­ré mô­že­te s prog­ra­mom spra­cú­vať. Za­ují­ma­li nás aj os­tat­né drob­nos­ti, ako mož­nosť nas­ta­ve­nia ok­na, kto­ré sa zob­ra­zí v prí­pa­de po­ku­su o náv­šte­vu blo­ko­va­nej strán­ky, či dôs­led­né pro­to­ko­lo­va­nie ak­ti­vi­ty na PC. No a v ne­pos­led­nom ra­de to bo­la, sa­moz­rej­me, ce­na za ná­kup li­cen­cie. 

Mic­ro­soft Win­dows 7
Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7 po­nú­ka svo­jim po­uží­va­te­ľom ok­rem množ­stva iných slu­žieb aj in­teg­ro­va­nú ro­di­čov­skú kon­tro­lu. Spo­čiat­ku je však k dis­po­zí­cii len ma­lé množ­stvo bez­peč­nos­tných pr­vkov. Má­te mož­nosť ur­čiť de­ťom pres­ne vy­med­ze­ný čas v jed­not­li­vých dňoch, keď mô­žu pris­tú­piť k svoj­mu kon­tu, ob­med­ziť im hra­nie hier po­dľa ich hod­no­te­nia ale­bo kon­krét­ne­ho náz­vu či do­kon­ca za­blo­ko­vať po­uží­va­nie niek­to­rých prog­ra­mov. Ani jed­nou z týc­hto mož­nos­tí však neoc­hrá­ni­te de­ti pred nás­tra­ha­mi inter­ne­tu. Na to je tu časť ba­lí­ka Win­dows Li­ve Es­sen­tials 2011, kto­rý dis­po­nu­je aj prog­ra­mom naz­va­ným Bez­peč­nosť ro­di­ny. Ten po nain­šta­lo­va­ní vý­raz­ne roz­ší­ri pros­tre­die ro­di­čov­skej kon­tro­ly. Ku kon­krét­nym nas­ta­ve­niam sa dos­ta­ne­te po ot­vo­re­ní ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la a klik­nu­tí na po­lož­ku Nas­ta­viť ro­di­čov­skú kon­tro­lu. Nás­led­ne si eš­te over­te, či je spus­te­ná služ­ba Win­dows Li­ve, a to tak, že v spod­nej čas­ti pri vý­be­re po­sky­to­va­te­ľa zo zoz­na­mu zvo­lí­te prá­ve tú­to po­lož­ku. Pred sprá­vou kon­krét­ne­ho úč­tu vás ča­ká eš­te je­den krok – bez­plat­né vy­tvo­re­nie úč­tu na strán­ke Win­dows Li­ve. Tá­to služ­ba ako ce­lok po­uží­va veľ­mi prep­ra­co­va­nú tec­hni­ku. V prí­pa­de, že dá­te sle­do­vať len jed­no kon­to, no na po­čí­ta­či sa nac­hád­za­jú dve, pri­čom to dru­hé nie je chrá­ne­né hes­lom, prog­ram vás na to upo­zor­ní. Klad­ne hod­no­tí­me aj dos­tup­nosť sys­té­mu. Ku všet­kým nas­ta­ve­niam sa dos­ta­ne­te cez inter­net. Tu sa už nac­hád­za množ­stvo nas­ta­ve­ní, pr­vé z nich je úro­veň webo­vé­ho filtro­va­nia. Naj­prís­nej­šia úro­veň umož­ní prís­tup len na strán­ky, kto­ré sú v zoz­na­me po­vo­le­ných lo­ka­lít. Os­tat­né sprís­tup­ňu­jú nap­rík­lad strán­ky vhod­né pre de­ti, so­ciál­ne sie­te a iné ko­mu­ni­kač­né nás­tro­je a naj­slab­šia úro­veň po­vo­ľu­je aj pre­ze­ra­nie ob­sa­hu nev­hod­né­ho pre de­ti mlad­šie ako 18 ro­kov, ale s tým, že pri spus­te­ní ta­kej­to strán­ky je po­uží­va­teľ upo­zor­ne­ný, že jej ob­sah je ur­če­ný len pre dos­pe­lých. Ďal­ší oc­hran­ný stu­peň je zoz­nam po­vo­le­ných a za­ká­za­ných strá­nok, kde mô­že ro­dič up­ra­viť nas­ta­ve­nia po­dľa svoj­ho že­la­nia. Sa­moz­rej­me, nes­mie chý­bať ani pro­to­ko­lo­va­nie inter­ne­to­vej ak­ti­vi­ty. Opäť sa tu nac­hád­za­jú aj po­lož­ky, kto­ré bo­li dos­tup­né už aj v zá­klad­nom ba­lí­ku, te­da ob­med­ze­nie hier, prog­ra­mov a ur­če­nie ča­so­vé­ho roz­pä­tia, po­čas kto­ré­ho sa dá pris­tu­po­vať ku kon­tu. Jed­na z naj­lep­ších fun­kcií je sys­tém žia­dos­tí. Ten fun­gu­je tak­to: Ak chce di­eťa nav­ští­viť webo­vú strán­ku, kto­rú filtru­je fun­kcia Win­dows Li­ve, má hneď nie­koľ­ko mož­nos­tí. Buď ju jed­no­duc­ho vy­pne, ale­bo mô­že od­os­lať ro­di­čo­vi žia­dosť. To sa dá reali­zo­vať po­mo­cou e-mai­lu ale­bo osob­ne. V prí­pa­de, že zvo­lí mož­nosť osob­ne, sta­čí, ak za­vo­lá ro­di­ča, ten za­dá hes­lo a zvo­lí buď mož­nosť blo­ko­vať, ale­bo po­vo­liť. Od­pa­dá vám tak nut­nosť prih­la­so­vať sa na svoj účet a me­niť nas­ta­ve­nie tam. V prí­pa­de, že je ro­dič, kto­rý má hes­lo od ­po­čí­ta­ča, napr. na slu­žob­nej ces­te, mô­že mu di­eťa od­os­lať žia­dosť pros­tred­níc­tvom e-mai­lu. Nás­led­ne po naj­bliž­šom prih­lá­se­ní do služ­by sa mu zob­ra­zí pri kon­krét­nom kon­te po­čet žia­dos­tí, kto­ré mô­že jed­not­li­vo buď schvá­liť, ale­bo za­miet­nuť. Webo­vé filtre tej­to služ­by sú po­dľa na­šich tes­tov na sluš­nej úrov­ni. Ma­lé chy­bič­ky krá­sy sa da­jú do­la­diť pros­tred­níc­tvom zoz­na­mov webo­vé­ho ­filtro­va­nia. 

windows7-1.jpg

Za­ují­ma­vé rie­še­nie webo­vé­ho filtra spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft

windows7-2.jpg

Rozvr­hnu­tie ča­so­vých li­mi­tov pros­tred­níc­tvom ro­di­čov­skej kon­tro­ly sys­té­mu Win­dows 7

Child Con­trol 2010
Ten­to sof­tvér po­chád­za od ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Sa­feld. Nie je však za­dar­mo, ver­zia na download sto­jí 29,95 EUR a do­dáv­ka na CD 39,95 EUR. Pr­vý krok na za­bez­pe­če­nie PC bu­de vlo­že­nie hes­la pri in­šta­lá­cii. To­to hes­lo sa nás­led­ne po­uží­va pri akej­koľ­vek zme­ne nas­ta­ve­ní. Op­ro­ti rie­še­niu in­teg­ro­va­né­mu vo Win­dows 7 ab­sen­tu­je mož­nosť nas­ta­vo­vať ob­med­ze­nia on-li­ne. Ok­rem kla­sic­kých ob­med­ze­ní, ako je nas­ta­ve­nie ča­so­vých li­mi­tov, blo­ko­va­nie prog­ra­mov a pro­to­ko­lo­va­nie PC ak­ti­vi­ty, dis­po­nu­je aj iný­mi, kto­ré vám umož­nia eš­te väč­šiu kon­tro­lu nad PC. Ro­di­čo­vi do­vo­ľu­je aj ur­čiť ča­so­vý li­mit na spus­te­nie kon­krét­nych prog­ra­mov. To­to nas­ta­ve­nie vy­uži­je­te naj­mä vte­dy, ak vám nep­re­ká­ža, ak je va­še di­eťa pri PC po­ved­zme tri ho­di­ny, no nec­hce­te, aby strá­vi­lo ce­lý čas hra­ním kon­krét­nej hry. Za­ují­ma­vá je aj mož­nosť za­blo­ko­vať rôz­ne sys­té­mo­vé nás­tro­je, čím za­brá­ni­te ne­že­la­né­mu po­ško­de­niu sys­té­mu či zme­ne nas­ta­ve­ní, prie­čin­ky ale­bo do­kon­ca pra­vi­del­ne od­osie­lať pro­to­ko­ly o ak­ti­vi­te PC na za­da­nú e-mai­lo­vú ad­re­su. Fun­kcia blo­ko­va­nia prie­čin­kov je veľ­mi prí­nos­ná, pre­to­že pros­tred­níc­tvom nej je veľ­mi jed­no­duc­hé za­brá­niť di­eťa­ťu, aby zá­mer­ne či nec­hce­ne zma­za­lo ne­ja­ký z va­šich pra­cov­ných pro­jek­tov, fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky ale­bo iné pre vás po­dstat­né sú­bo­ry. Ani jed­na z týc­hto fun­kcií však neoc­hrá­ni de­ti pred nás­tra­ha­mi inter­ne­tu. Tej­to prob­le­ma­ti­ke je tu ve­no­va­ná sa­mos­tat­ná časť s tro­mi po­lož­ka­mi. Pr­vá z nich ob­sa­hu­je hlav­né nas­ta­ve­nia filtra. Tu naj­prv tre­ba za­škr­tnúť jed­nu z mož­nos­tí – buď po­uži­je­te fil­ter, ale­bo úpl­ne za­blo­ku­je­te prís­tup na inter­net. V prí­pa­de, že sa roz­hod­ne­te po­užiť fil­ter, tre­ba eš­te zvo­liť ka­te­gó­rie, kto­ré sa ma­jú filtro­vať. Tú­to časť má prog­ram nao­zaj preh­ľad­ne spra­co­va­nú a všet­ky strán­ky sú dôk­lad­ne roz­de­le­né. Nac­hád­za­jú sa tu ka­te­gó­rie ako chat+zoz­nam­ka, sex a po­rnog­ra­fia, ná­si­lie a zbra­ne, e-mail, nev­hod­né pre de­ti, spyware a hac­ko­va­nie, hry či dro­gy a al­ko­hol. Ok­rem týc­hto mož­nos­tí mô­že­te eš­te za­ká­zať sťa­ho­va­nie ale­bo ur­čiť strán­ku, na kto­rú bu­de po­uží­va­teľ pres­me­ro­va­ný v prí­pa­de, že fil­ter zis­tí nev­hod­ný ob­sah vy­žia­da­nej strán­ky. Ak sa roz­hod­ne­te po­vo­liť prís­tup na niek­to­rú z filtro­va­ných strá­nok, mô­že­te tú­to strán­ku pri­dať do po­lož­ky Inter­net – aut­ho­ri­zed. Tu sa dá opäť vy­brať, či má byť strán­ka prís­tup­ná natr­va­lo ale­bo ča­so­vo ob­med­ze­ne. A ak s filtrom nie ste spo­koj­ní a chce­li by ste ne­ja­kú strán­ku za­ká­zať, pri­daj­te ju do zoz­na­mu Inter­net – pro­hi­bi­ted. Veľ­mi oce­ňu­je­me aj mož­nosť filtro­vať kon­krét­ne vý­ra­zy. Ak nap­rík­lad nec­hce­te, aby si ich va­še di­eťa pre­čí­ta­lo, sta­čí ich pri­dať do zoz­na­mu za­ká­za­ných vý­ra­zov a prog­ram ich auto­ma­tic­ky za­ra­dí do svo­jich filtrov. Za­ují­ma­vá je sku­toč­nosť, že ak má­te za­škr­tnu­té filtro­va­nie strá­nok s če­tom a zoz­nam­kou, prog­ram vám stá­le do­vo­lí zob­ra­ziť Fa­ce­book či My-Spa­ce, no nap­rík­lad slo­ven­ský Po­kec už za­blo­ku­je. Prog­ra­mu by sme moh­li ta­kis­to vy­tknúť, že ho­ci má­te za­ká­za­ný download, stá­le sa da­jú sťa­ho­vať všet­ky for­má­ty sú­bo­rov ok­rem .exe. V prí­pa­de, že si chce­te ten­to prog­ram vy­skú­šať ale­bo rov­no za­kú­piť, nav­štív­te strán­ku http://www.sal­feld.com/

child control-1.jpg

Ča­so­vý har­mo­nog­ram v prog­ra­me Child Con­trol

child control-2.jpg

Webo­vé filtre sú čas­to roz­de­le­né do preh­ľad­ných ka­te­gó­rií

Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty 2011
Spo­loč­nosť Kas­per­sky sa pri­már­ne ve­nu­je vý­vo­ju anti­ví­ru­so­vých prog­ra­mov, do­dá­va však aj sú­čas­ti ba­lí­kov na oc­hra­nu PC. Pat­rí sem aj Password Ma­na­ger či Kryp­toS­to­ra­ge. V ba­lí­ku Inter­net Se­cu­ri­ty sa nac­hád­za aj mo­dul umož­ňu­jú­ci oc­hra­nu de­tí pred ne­že­la­ným ob­sa­hom s náz­vom Pa­ren­tal Con­trol. Pat­rí pri­tom k naj­lep­ším zo všet­kých tes­to­va­ných prog­ra­mov. Ce­lé pros­tre­die sa de­lí do dvoch čas­tí, pr­vá ob­sa­hu­je nas­ta­ve­nia kon­tro­ly a dru­há po­drob­né sprá­vy o čin­nos­ti vy­ko­ná­va­nej na po­čí­ta­či, roz­de­le­né do preh­ľad­ných ka­te­gó­rií. Opäť tu náj­de­te kla­sic­ké mož­nos­ti, kto­ré vám do­vo­ľu­jú li­mi­to­vať čas strá­ve­ný pri po­čí­ta­či a do­kon­ca aj kon­krét­ne ho­di­ny, keď mô­že po­uží­va­teľ ten­to čas vy­uží­vať. To mož­no up­lat­niť naj­mä vte­dy, ak chce­te di­eťa­ťu ur­čiť den­ný li­mit, no zá­ro­veň ho po­tre­bu­je­te do­nú­tiť, aby si po príc­ho­de do­mov zo ško­ly naj­prv uro­bi­lo úlo­hy. Sta­čí te­da jed­no­duc­ho umož­niť prih­lá­se­nie k úč­tu po­vedz­me až o 17:00. Rov­na­kým spô­so­bom mô­že­te ča­so­vo ob­med­zo­vať aj sur­fo­va­nie po inter­ne­te. Ak má­te na PC nain­šta­lo­va­né ne­ja­ké hry, kto­ré nie sú vhod­né pre mlad­šie de­ti, sta­čí ich pri­dať do zoz­na­mu blo­ko­va­ných ap­li­ká­cií a uis­tiť sa tak, že di­eťa sa k ne­že­la­nej ap­li­ká­cii ne­dos­ta­ne. Za­ujal nás aj webo­vý fil­ter, kto­rý do­ká­že kla­sic­ky blo­ko­vať webo­vé strán­ky za­ra­de­né do rôz­nych ka­te­gó­rií. Ok­rem to­ho ob­sa­hu­je aj služ­bu Sa­fe Search, kto­rá za­ru­ču­je bez­peč­nosť pri vy­hľa­dá­va­ní. Tá vy­nú­ti za­pnu­tie bez­peč­né­ho vy­hľa­dá­va­nia pri po­uží­va­ní Goog­lu. Ne­do­ká­že však pria­mo ov­plyv­niť vý­ra­zy, kto­ré sa zob­ra­zia, to už je vec Goog­lu a nas­ta­ve­nia je­ho filtrov. Od os­tat­ných prog­ra­mov  sa rie­še­nie Kas­per­sky lí­ši aj tým, že umož­ňu­je po­kro­či­lé blo­ko­va­nie sťa­ho­va­nia. Tu sú sú­bo­ry roz­de­le­né do šty­roch ka­te­gó­rií: Mu­sic, Vi­deo, Ap­pli­ca­tions a Ar­chi­ves. Na zá­kla­de va­šich nas­ta­ve­ní sa dá tým­to spô­so­bom ob­med­ziť sťa­ho­va­nie rôz­nych sú­bo­rov. Tá­to fun­kcia pra­cu­je prav­de­po­dob­ne na prin­cí­pe for­má­tov sú­bo­rov, po­dľa kto­rých ich za­ra­ďu­je do jed­not­li­vých ka­te­gó­rií. Po­dľa na­šich tes­tov je však po­mer­ne účin­ná.

kaspersky.jpg

Sprá­va jed­not­li­vých úč­tov v prog­ra­me Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty 2011

A dos­tá­va­me sa k čas­ti, kto­rá nás za­uja­la naj­viac. Je ňou blo­ko­va­nie správ, či už pros­tred­níc­tvom IM, ale­bo so­ciál­nych sie­tí. Tá­to mož­nosť je za­ují­ma­vá a veľ­mi prep­ra­co­va­ná. Kas­per­sky to­tiž ske­nu­je všet­ku ko­mu­ni­ká­ciu, kto­rá sa od­oh­rá­va pros­tred­níc­tvom spo­mí­na­ných ko­mu­ni­ká­to­rov, za­zna­me­ná­va ju do čas­ti re­por­tov a nás­led­ne umož­ňu­je za­blo­ko­vať ko­mu­ni­ká­ciu s kon­krét­nym kon­tak­tom. Ta­ké­to rie­še­nie je už po­mer­ne dras­tic­ké, no ľu­dia, kto­rí chcú mať svo­je de­ti po­riad­ne pod kon­tro­lou, mô­žu jed­no­duc­ho sle­do­vať všet­ky sprá­vy a na zá­kla­de ich ob­sa­hu za­blo­ko­vať da­ný kon­takt. Po dôk­lad­ných tes­toch sme s tým­to ske­no­va­ním spo­koj­ní, všet­ko za­zna­me­ná­va a účin­ne fun­gu­je aj pri blo­ko­va­ní. Ke­by to­ho ne­bo­lo dosť, ro­dič má mož­nosť do­kon­ca mo­ni­to­ro­vať zvo­le­né slo­vá. Ak te­da chce­te zis­tiť, či si ná­ho­dou va­še di­eťa ne­pí­še s ka­ma­rát­mi o al­ko­ho­le ale­bo iných ne­res­tiach, no zá­ro­veň sa nec­hce­te preh­ra­bá­vať v ma­se správ, sta­čí kon­krét­ne slo­vá pri­pí­sať do zoz­na­mu a nás­led­ne už len sle­do­vať re­por­ty, kto­ré preh­ľad­ne zob­ra­zu­jú úda­je o po­uží­va­ní ­týc­hto slov. No a po­sled­ná fun­kcia, naz­vi­me ju dopl­nko­vou, je mož­nosť vy­med­ziť ad­re­sá­re na dis­ku, ku kto­rým sa ne­bu­de dať pris­tu­po­vať z kon­tro­lo­va­né­ho úč­tu. Tak­to mô­že­te za­brá­niť to­mu, aby vám zmiz­li dô­le­ži­té sú­bo­ry prip­ra­ve­né do prá­ce ale­bo iné dô­le­ži­té po­lož­ky. Ako sme už spo­mí­na­li v úvo­de, ce­lý prog­ram je roz­de­le­ný do dvoch čas­tí. Te­raz prib­lí­ži­me časť naz­va­nú ­Re­ports. Náj­de­te v nej v pr­vom ra­de všeo­bec­né šta­tis­ti­ky o nav­šte­vo­va­ní webo­vých strá­nok, sťa­ho­va­ní sú­bo­rov, ale aj ča­se strá­ve­nom pri po­čí­ta­či. Po klik­nu­tí na jed­not­li­vé sú­čas­ti sa vám zob­ra­zia po­drob­nej­šie in­for­má­cie, v kto­rých sú nap­rík­lad kom­plet­né úda­je o sur­fo­va­ní na inter­ne­te vrá­ta­ne sťa­ho­va­nia sú­bo­rov a nav­šte­vo­va­nia rôz­nych strá­nok. Ďalej tu je zoz­nam pric­hád­za­jú­cej a od­chád­za­jú­cej ko­mu­ni­ká­cie, preh­ľad po­uží­va­nia mo­ni­to­ro­va­ných slov a mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií. Ro­di­čov­skú kon­tro­lu v prog­ra­me Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty 2011 hod­no­tí­me klad­ne. Az­da je­di­ná ne­vý­ho­da je to, že ro­di­čov­ská kon­tro­la sa ne­dá za­kú­piť, keď­že je sú­čas­ťou väč­šie­ho ba­líč­ka. Ce­na ce­lé­ho prog­ra­mu je zhru­ba 45 EUR, exis­tu­je aj 30-dňo­vá tes­to­va­cia ver­zia, dos­tup­ná na strán­ke http://www.kas­per­sky.com/

Hi­de­tools Pa­ren­tal Con­trol
Pri tom­to prog­ra­me sme spo­čiat­ku bo­li za­sko­če­ní, pre­to­že sa nám zdal úpl­ne ne­pou­ži­teľ­ný. Po­čas in­šta­lá­cie sme to­tiž ne­mu­se­li vlo­žiť ni­ja­ké hes­lo, a tak bo­lo veľ­mi jed­no­duc­hé zme­niť nas­ta­ve­nia. Ho­ci sa po mi­ni­ma­li­zo­va­ní prog­ram pre­pol do ne­vi­di­teľ­né­ho re­ži­mu, sta­či­lo ho opäť za­pnúť cez spúš­ťa­ciu iko­nu a moh­li sme ve­se­lo me­niť aké­koľ­vek ob­med­ze­nia. Ta­kú­to ro­di­čov­skú kon­tro­lu by do­ká­za­lo obísť kaž­dé skú­se­nej­šie di­eťa. Ten­to stav sa však dá od­strá­niť zme­nou nas­ta­ve­ní. V pr­vom ra­de tre­ba po­vo­liť po­uží­va­nie hes­la a po­tom ho za­dať. To však ne­bol je­di­ný prob­lém. Ne­bo­li sme spo­koj­ní ani so sprá­vou nas­ta­ve­ní. Ak to­tiž chce­te up­ra­viť fil­ter webo­vé­ho ob­sa­hu na inom ako va­šom úč­te, mu­sí­te sa naň prih­lá­siť. Je to po­mer­ne ot­rav­né, ove­ľa viac by sme oce­ni­li sprá­vu rôz­nych úč­tov z jed­né­ho správ­cov­ské­ho. Ďalej sme ma­li prob­lém s pí­sa­ním zna­kov so slo­ven­skou di­ak­ri­ti­kou, po­kiaľ bol prog­ram ak­tív­ny.

hidetools.jpg

Pro­to­ko­lo­va­nie prís­tu­pu na web prog­ra­mom Hi­de­tools Pa­ren­tal Con­trol

Pa­ren­tal Con­trol do­ká­že za­pi­so­vať do lo­gov in­for­má­cie o po­uží­va­ní prog­ra­mov, nav­ští­ve­ných webo­vých strán­kach, na­pí­sa­ných zna­koch, ak­ti­vi­te na PC, kto­rá však pri na­šich tes­toch ob­sa­ho­va­la iba čas a dá­tum spus­te­nia a vy­pnu­tia prog­ra­mu Pa­ren­tal Con­trol. Exis­tu­je aj prie­bež­né za­zna­me­ná­va­nie screen­sho­tov, kto­ré sa reali­zu­je po ur­či­tom ča­so­vom inter­va­le. Tá­to fun­kcia však mô­že byť po­mer­ne ne­bez­peč­ná, keď­že zhru­ba po týž­dni po­uží­va­nia je ob­jem ob­ráz­kov veľ­ký. Všet­ky sa pri­tom uk­la­da­jú na disk, kde je nain­šta­lo­va­ný Win­dows. K webo­vé­mu filtru a je­ho fun­kčnos­ti sme ne­ma­li vý­hra­dy, ob­sa­hu­je aj slo­ven­ské strán­ky a do­da­toč­né pri­dá­va­nie strá­nok do zoz­na­mu blo­ko­va­ných tak ne­bu­de ne­vyh­nut­né. No aj tu sa pred­sa naš­la drob­nosť. Je ňou sku­toč­nosť, že po ot­vo­re­ní webo­vej strán­ky, kto­rá je blo­ko­va­ná, sa v prí­pa­de, že má­te ot­vo­re­ných via­ce­ro ka­riet, ­za­vrie ce­lá kar­ta, a ak je to je­di­ná strán­ka, kto­rú sa sna­ží­te ot­vo­riť, vy­pne sa ce­lý preh­lia­dač. Na vý­kon­nej­ších PC, kto­ré zvlá­da­jú je­ho opä­tov­né ot­vo­re­nie bez prob­lé­mov, to nie je vý­raz­né ob­med­ze­nie, no je to ot­rav­né. Hor­šie to však bu­de na star­ších PC, kto­rým tr­vá ot­vo­re­nie preh­lia­da­ča dl­hší čas. Ok­rem webo­vé­ho filtra do­ká­že Pa­ren­tal Con­trol už len za­blo­ko­vať spus­te­nie vy­bra­ných prog­ra­mov. Tak­to ža­los­tne má­lo fun­kcií pri ce­ne zhru­ba 30 EUR po­dľa náš­ho ná­zo­ru ne­pos­ta­ču­je. Trid­sať­dňo­vá skú­šob­ná ver­zia je na strán­ke http://www.hi­de­tools.com/.

K9 Web Pro­tec­tion
To­to je prog­ram za­dar­mo. Na je­ho zís­ka­nie sta­čí vy­pl­niť na strán­ke http://www1.k9web­pro­tec­tion.com/ va­šu e-mai­lo­vú ad­re­su, me­no a priez­vis­ko. Nás­led­ne vám do e-mai­lo­vej schrán­ky bu­dú za­sla­né inštruk­cie spo­lu s li­cen­čným kľú­čom. Pri in­šta­lá­cii za­dá­va­te ad­mi­nis­trá­tor­ské hes­lo. To si dob­re za­pa­mä­taj­te, pre­to­že ho tre­ba po­užiť aj pri od­in­šta­lo­va­ní prog­ra­mu. Po ús­peš­nom zvlád­nu­tí in­šta­lá­cie a reš­tar­to­va­ní sa prog­ram spus­tí auto­ma­tic­ky pri štar­te. Nás­led­ne mô­že­te spra­vo­vať aké­koľ­vek nas­ta­ve­nia pros­tred­níc­tvom preh­lia­da­ča. K9 Web Pro­tec­tion je však za­me­ra­ný iba na oc­hra­nu pred ne­že­la­ným ob­sa­hom a ne­náj­de­te v ňom ni­ja­ké iné ob­med­ze­nia tý­ka­jú­ce sa blo­ko­va­nia prog­ra­mov či ča­su, po­čas kto­ré­ho mô­že po­uží­va­teľ pris­tu­po­vať k svoj­mu úč­tu. Webo­vý fil­ter je však na vy­so­kej úrov­ni. Náj­de­te tu hneď nie­koľ­ko úrov­ní za­bez­pe­če­nia – od High, kde sa blo­ku­jú tak­mer všet­ky strán­ky, na kto­rých by sa mo­hol nac­hád­zať ne­že­la­ný ob­sah, až po Mi­ni­mal. Tá­to úro­veň ob­med­zu­je len prís­tup k po­rnog­ra­fii a strán­kam, kto­ré mô­žu pre po­uží­va­te­ľa zna­me­nať bez­peč­nos­tné ri­zi­ko. Ok­rem kla­sic­kých úrov­ní je tu aj oc­hra­na, kto­rá po­vo­ľu­je všet­ky ka­te­gó­rie, no stá­le za­zna­me­ná­va nav­šte­vo­va­né webo­vé strán­ky. Nec­hý­ba ani mož­nosť nas­ta­ve­nia blo­ko­va­ných ka­te­gó­rií. Všet­ky strán­ky tu náj­de­te roz­de­le­né po­dľa rôz­nych fak­to­rov do ob­rov­ské­ho množ­stva ka­te­gó­rií (vy­še 60) a je na vás, kto­ré bu­de­te blo­ko­vať a kto­ré nie. Auto­ri ne­za­bud­li pri filtro­va­ní ani na slo­ven­ské či čes­ké strán­ky. Ok­rem webo­vé­ho filtra však prog­ram dis­po­nu­je aj iný­mi fun­kcia­mi, ako je nap­rík­lad ob­med­ze­nie ča­su strá­ve­né­ho na inter­ne­te, čo mô­že­te nas­ta­viť rov­na­ko na kaž­dý deň v týž­dni ale­bo do­kon­ca vy­tvo­riť po­drob­ný ča­so­vý har­mo­nog­ram na kaž­dý deň. Sa­moz­rej­me, nec­hý­ba ani mož­nosť pri­dať vý­nim­ky, te­da strán­ky, kto­ré chce­te blo­ko­vať ale­bo po­vo­liť bez zá­vis­los­ti od nas­ta­ve­nia filtra. Po­mer­ne za­ují­ma­vá je aj mož­nosť ur­čiť kľú­čo­vé slo­vá, kto­ré za­blo­ku­jú zob­ra­ze­nie prís­luš­nej strán­ky. Ok­rem týc­hto vy­mo­že­nos­tí prog­ram dis­po­nu­je eš­te zo­pár drob­nos­ťa­mi, ako je nas­ta­ve­nie efek­tov, kto­ré sa spus­tia v prí­pa­de, že je strán­ka blo­ko­va­ná (ok­rem in­for­mač­né­ho ok­na mô­že­te preh­rať aj zvuk šte­ka­jú­ce­ho psa). Po­dpo­ro­va­né je aj vy­nú­te­nie tzv. Sa­fe Search mó­du v rôz­nych vy­hľa­dá­va­čoch. Ke­by sme to ma­li všet­ko zhr­núť, K9 Web Pro­tec­tion je nao­zaj skve­lý prog­ram, na­vy­še dos­tup­ný úpl­ne za­dar­mo. 

K9-1.jpg

Prog­ram K9 Web Pro­tec­tion roz­de­ľu­je inter­ne­to­vé strán­ky do množ­stva ka­te­gó­rií

K9-2.jpg

Nas­ta­ve­nie ča­so­vých li­mi­tov je po­mer­ne jed­no­duc­hé

Vy­hod­no­te­nie
Na inter­ne­te je dos­tup­ných zo­pár prog­ra­mov slú­žia­cich na oc­hra­nu de­tí pred nás­tra­ha­mi webu. Pri na­šich tes­toch sa nám zdal naj­lep­ší Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty 2011. Nao­pak, naj­viac nás skla­mal prog­ram od spo­loč­nos­ti Hi­de­tools. Po­mer­ne za­ují­ma­vé je bez­plat­né rie­še­nie K9 Web Pro­tec­tion, kto­ré sa svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi vý­raz­ne prib­li­žo­va­lo k pla­te­ným rie­še­niam. No pre po­uží­va­te­ľov Win­dows 7 bu­de naj­vhod­nej­šie po­uži­tie in­teg­ro­va­nej ro­di­čov­skej oc­hra­ny, kto­rá bez prob­lé­mov spĺňa väč­ši­nu po­žia­da­viek.

Zdroj: PC Revue 2/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Práv­nik ra­dí: Po­dá­va­nie sťaž­nos­ti elek­tro­nic­kou po­štou
Od 1. februára 2010 je účinný nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti orgánmi štátnej a verejnej správy. čítať »
 
Sle­du­je­me vý­kon po­čí­ta­ča
Operačné systémy Microsoft Windows obsahujú viacero nástrojov na sledovanie stavu systému. Inak to nie je ani pri Windows 7. čítať »
 
Dopl­nko­vé služ­by s prís­troj­mi Gi­ga­set
VoIP nie je iba prenos hlasu cez dátovú sieť, prípadne internet, dnes k nemu patrí už aj veľa doplnkových služieb, ktoré poskytnú komfort, na aký ste doteraz neboli zvyknutí. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov
Návraty klasík sú, zdá sa, na programe dňa. Pokiaľ ste niekedy v dávnej minulosti narazili na staručkú hru Dungeon Keeper, bude vás už pri pohľade na obrázky z Dungeons trieskať do hlavy bejzbalová palica s nápisom Déjavu. čítať »
 
So­ny Eric­sson Xpe­ria X8
Je pre vás Xperia X10 pridrahá alebo veľká a Xperia X10 mini zase príliš malá? Model Sony Ericsson Xperia X8 vám ponúka akýsi kompromis vo veľkosti, ale aj výbave. čítať »
 
Ako chrá­niť po­čí­tač pred hroz­ba­mi z inter­ne­tu
V súčasnosti, keď takmer každý počítač alebo mobilné zariadenie sa pripája do internetu, treba neustále myslieť aj na hrozby. Používateľ vo svete internetu môže veľmi rýchlo naraziť na hackerov, útočníkov, škodlivý kód alebo na zneužitie slabých miest v podobe zraniteľností nainštalovaného softvéru vrátane operačných systémov. čítať »
 
Inter­net ako stra­te­gic­ká zbraň
Úslovie „dobrý sluha, ale zlý pán" už bolo použité na veľa fenoménov modernej doby, azda najviac sa skloňuje v súvislosti s elektrinou. čítať »
 
Po­uží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Verzia Extreme Edition poskytuje identifikáciu parametrov základnej dosky, procesora, pamäte, čipovej súpravy a BIOS-u; zobrazenie aktuálnych hodnôt poskytovaných inštalovanými snímačmi teploty, napätia a pod. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter