IT NEWS Kontakt

ITN-screen.jpg

Ko­reš­pon­den­čná ad­re­sa
Re­dak­cia IT NEWS
Klad­nian­ska 60
821 05 Bra­tis­la­va
Slo­ven­ská re­pub­li­ka
Tel.: +421 2 4342 0956
E-mail: in­fo@pcre­vue.sk

Ná­met, tip na člá­nok
tip@it­news.sk

Ria­di­teľ vy­da­va­teľ­stva a šéf­re­dak­tor
Mar­tin Drob­ný (mdrob­ny@pcre­vue.sk)

Mar­ke­ting
Sta­nis­lav Šmel­ko (ssmel­ko@dvnet.sk)

In­zer­cia
in­zer­cia@pcre­vue.sk

tel.: +421 2 4342 0956

Od­bor­ná re­dak­cia
Ju­raj Bed­nár (jbed­nar@in­foware.sk)
Pe­ter Hu­cík (phu­cik@pcre­vue.sk)
Ľubos­lav Lac­ko (llac­ko@pcre­vue.sk)
Pe­ter Vnuk (pvnuk@pcre­vue.sk)
Fran­ti­šek Ur­ban (fur­ban@pcre­vue.sk)
Pe­ter Hu­bin­ský (phu­bin­sky@pcre­vue.sk)
Ma­rek Sop­ko (msop­ko@in­foware.sk)
Mi­ro Ora­vec (mo­ra­vec@pcre­vue.sk)
Pe­ter My­dliar (pmy­dliar@pcre­vue.sk)

Ja­zy­ko­vá re­dak­tor­ka
Bri­gi­ta Kes­ze­lio­vá (gkes­ze­lio­va@pcre­vue.sk)

Eko­no­mic­ký ria­di­teľ
Ľud­mi­la Ge­bauero­vá (lge­bau­re­ro­va@pcre­vue.sk)

Sú­ťa­že
su­taz@pcre­vue.sk

IT Re­gis­ter
it-re­gis­ter@pcre­vue.sk

Ma­na­žér inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu
Mo­ni­ka Ur­ba­nec (mur­ba­nec@pcre­vue.sk)

Pred­plat­né
Mo­ni­ka Ur­ba­nec (mur­ba­nec@pcre­vue.sk)
E-mail: pred­plat­ne@pcre­vue.sk
Tel.: +421 2 4342 0956
GSM: +421 910 945 820Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IT NEWS - in­zer­cia
DIGITAL VISIONS je najvýznamnejšie slovenské vydavateľstvo v oblasti médií z oblasti digitálnych technológií. čítať »
 
IT NEWS Kontakt
Redakcia IT NEWS Kladnianska 60 821 05 Bratislava Slovenská republikaTel.: +421 2 4342 0956 E-mail: info@pcrevue.sk čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter